Su­bo­ta 22. trav­nja Či­joj bi se po­dr­š­ci mo­gla na­da­ti Ves­na Pu­sić?!

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Lje­vi­ča­ri na­ri­ču, op­tu­žu­ju Plen­ko­vi­ća jer na­vod­no ni­je po­du­pro Ves­nu Pu­sić za čel­no mjes­to Eko­nom­ske ko­mi­si­je UN-a za Eu­ro­pu pa je na to mjes­to ime­no­va­na jed­na slo­vač­ka di­plo­mat­ki­nja. Po dru­gi put pro­pao je nje­zin po­ku­šaj da se do­ko­pa vi­so­kog mjes­ta u svjet­skoj or­ga­ni­za­ci­ji, ali ne­pojm­lji­vo je ka­ko je i pri­je i sa­da mo­gla oče­ki­va­ti pot­po­ru iz Hr­vat­ske kad je me­đu lju­di­ma ko­ji vo­le ovu zem­lju me­đu naj­o­mra­že­ni­jim po­li­ti­čar­ka­ma. Evo ne­kih nje­zi­nih bi­se­ra. U vri­je­me sr­p­skih kla­nja, u Za­gre­bu je or­ga­ni­zi­ra­la okru­gli stol “Hr­va­ti i Sr­bi”, gdje su se pro­bra­ni gos­ti na­tje­ca­li u iz­jed­na­ča­va­nju kriv­nje za rat. U Hr­vat­skom sa­bo­ru op­tu­ži­la je Hr­vat­sku (“ha­de­ze­ov­sku vlast”) za agre­si­ju na BiH. Ta­ko­đer se us­pro­ti­vi­la po­kro­vi­telj­stvu Sa­bo­ra nad ko­me­mo­ra­ci­jom u Ble­ibur­gu, oprav­da­va­ju­ći par­ti­zan­ske zlo­či­ne ri­je­či­ma: “Svat­ko tko je ubi­jen bez su­đe­nja ni­je ne­vin, već mu sa­mo sud­skim pro­ce­som ni­je do­ka­za­na kriv­nja.” U Sa­bo­ru je ta­ko­đer zah­ti­je­va­la da se Vi­cu Vu­ko­je­vi­ća iz­ba­ci iz Us­tav­nog su­da jer je na­vod­no u lo­go­ru u BiH si­lo­vao jed­nu Boš­nja­ki­nju, a po­ka­za­lo se ne sa­mo da je Vu­ko­je­vić ne­vin ne­go i da ta oso­ba uop­će ni­je pos­to­ja­la... Tak­va Pu­sić­ka htje­la je si­lo­va­ti hr­vat­sku Vla­du i Uje­di­nje­ne na­ro­de.

U tri da­na u Ja­se­nov­cu tri ko­lo­ne i tri ko­me­mo­ra­ci­je, ali to je mit ko­ji is­ti­na sve ja­če na­gri­za...

ima­ju sa­mo je­dan od­go­vor nas­li­je­đen iz ko­mu­niz­ma – ne­će­mo do­pus­ti­ti re­vi­zi­ju po­vi­jes­ti. Na­rav­no, oni ne bi do­pus­ti­li ni re­vi­zi­ju po­vi­jes­ti biv­še dr­ža­ve i nje­zi­na zlo­či­nač­kog vo­đe, ni smi­ca­nja Hr­va­ta pos­li­je ra­ta, ni naj­o­krut­ni­jih za­tvo­ra za “ne­pri­ja­te­lje so­ci­ja­liz­ma” u svi­je­tu, ni uboj­sta­va hr­vat­skih emi­gra­na­ta... Svi ti zlo­či­ni tre­ba­li bi se pre­bri­sa­ti mi­tom o Ja­se­nov­cu, mi­tom ko­ji is­ti­na sve ja­če na­gri­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.