Trav­nja Ve­li­ke stran­ke sad valj­da vi­de da s Mos­tom ne ide

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

Proš­log tjed­na u tek­s­tu s nas­lo­vom “Most pot­ko­pa­va vlast...” kao da sam na­vi­jes­tio ono što će se do­god­ti u ovom tjed­nu – ras­cjep u Vla­di. Na­pi­sao sam da su i Plen­ko­vić i Ka­ra­mar­ko uči­ni­li is­tu po­gre­šku – uš­li su u sa­vez s Mos­tom is­klju­či­vo iz vlas­to­hlep­nih raz­lo­ga. Zna­li su da je po­sri­je­di sku­pi­na bez mo­ral­nog i po­li­tič­kog ka­pi­ta­la te s ma­lom pot­po­rom u na­ro­du, ali s ve­li­kim am­bi­ci­ja­ma. Sa­mo­pro­gla­si­li su se naj­s­po­sob­ni­ji­ma, naj­ve­ćim bor­ci­ma pro­tiv fo­te­ljaš­tva, naj­po­šte­ni­ji­ma, naj­s­klo­ni­ji­ma struč­nos­ti, dok su u prak­si bi­li sve to­me su­prot­no. Tak­vi, do­bi­li su mo­guć­nost da ucje­nju­ju, a on­da su da­li ma­ha svo­joj des­truk­ci­ji ko­jom se že­le svi­dje­ti “kr­vo­žed­noj” jav­nos­ti. Da­ka­ko, za po­s­lje­di­ce te des­truk­ci­je uvi­jek ot­pu­žu­ju svo­je part­ne­re. Ne­pojm­lji­vo je da je ve­li­ka stran­ka ko­ja je stvo­ri­la dr­ža­vu dva pu­ta u go­di­nu da­na is­tu tu dr­ža­vu iz­lo­ži­la ka­osu što ga je stva­rao Most, prem­da su i Ka­ra­mar­ko i Plen­ko­vić upo­zo­ra­va­ni, vr­lo čes­to či­nio je to i autor ovih re­da­ka, da je taj ka­os s Mos­tom ne­iz­bje­žan. Ali kao što su u svo­ju kak­vo­ću umiš­lje­ni des­truk­tiv­ni mos­tov­ci, umiš­ljen je u svo­ju sve­moć i kons­truk­tiv­ni Plen­ko­vić, a kad se to dvo­je udru­ži iz in­te­re­sa, do­bi­va­mo ono što upra­vo ima­mo. Valj­da će sad sve oz­bilj­ne stran­ke shva­ti­ti – s Mos­tom vi­še ni­ka­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.