Naj­važ­ni­je je kli­mu pr­ri­la­go­di­ti ve­li­či­ni pros­to­ra ko­ji hla­di

Tr­ži­šte nu­di ve­lik iz­bor kli­ma­ure­đa­ja, no ve­ći­ni ku­pa­ca bit­no je da ima­ju op­ci­je hla­đe­nja i gri­ja­nja, da ne tro­še pu­no stru­je, da ima­ju kva­li­tet­ne fil­tre i da ih se ne ču­je

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Mar­ti­na Strukić mar­ti­na.stru­kic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Po­če­la je se­zo­na kup­nje i ugrad­nje ure­đa­ja za hla­đe­nje, mi vam do­no­si­mo ključ­ne fak­to­re na ko­je va­lja pri­pa­zi­ti pri­je oda­bi­ra sa­mog ure­đa­ja

Ako raz­miš­lja­te o u grad­nji kli­ma-ure­đa­ja, sa­da je, dok tem­pe­ra­tu­re još ni­su pre­vi­so­ke, pra­vo vri­je­me za tu inves­ti­ci­ju. No, pri­je sa­me kup­nje ure­đa­ja ko­ji će omo­gu­ći­ti da vaš pros­tor ima ide­al­nu tem­pe­ra­tu­ru ti­je­kom ci­je­le go­di­ne, va­lja obra­ti­ti paž­nju na ne­ko­li­ko ključ­nih čim­be­ni­ka. Na­ime, da­nas je na tr­ži­štu dos­tu­pan ši­rok di­ja­pa­zon kli­ma-ure­đa­ja obo­ru­ža­nih broj­nim pa­met­nim funk­ci­ja­ma, što pro­sječ­nom kup­cu znat­no ote­ža­va iz­bor.

Do­bro pro­uči­te sve op­ci­je

Da­ka­ko, osim ci­je­ne, kri­te­ri­ji pri oda­bi­ru ko­ji se ne smi­ju zanemariti su ja­či­na kli­ma-ure­đa­ja, što da­ka­ko ovi­si o kva­dra­tu­ri ko­ju že­li­te ra­s­hla­đi­va­ti, na­čin pos­tav­lja­nja, op­ci­ja gri­ja­nja, ener­get­ski raz­red ko­ji omo­gu­ću­je znat­nu ušte­du elek­trič­ne ener­gi­je te di­zajn. Ve­ći­na da­naš­njih kli­ma-ure­đa­ja ima unu­tar­nju i vanj­sku je­di­ni­cu pa tre­ba vo­di­ti i ra­ču­na o sa­moj mon­ta­ži, od­nos­no o mjes­tu na ko­jem će ra­s­hlad­na je­di­ni­ca bi­ti pos­tav­lje­na. Ta­ko­đer va­lja pa­zi­ti da ku­pi­te ure­đa­je ko­je će­te lako ser­vi­si­ra­ti, a glav­ni pre­du­vjet za to je ra­ši­re­na ser­vis­na mre­ža. Za­ne­ma­ri­va stav­ka ne bi smje­la bi­ti ni glas­no­ća ra­da ure­đa­ja kao ni fil­tri ko­ji­ma je na­do­gra­đe­na. Na to bi po­seb­no tre­ba­li pri­pa­zi­ti aler­gi­ča­ri. Ne­ke kli­me da­nas u se­bi ima­ju ugra­đe­ne i de­tek­to­re po­kre­ta pa pre­us­mje­ra­va­ju smjer pu­ha­nja ovis­no o kre­ta­nju po­je­di­na­ca u pros­to­ri­ji. Ve­ći­na ih je sin­kro­ni­zi­ra­na i s pa­met­nim te­le­fo­ni­ma pa svo­jim ure­đa­jem mo­že­te uprav­lja­ti i na da­lji­nu. Ne­ke je­di­ni­ce obo­ru­ža­ne su i wi­fi-jem. Dak­le, pot­pu­no su pri­la­go­đe­ne su­vre­me­nom na­či­nu ži­vo­ta. Ka­da je ri­ječ o ci­je­ni, sva­ka­ko imaj­te na umu da se mon­ta­ža do­dat­no na­pla­ću­je, a mi­ni­mal­na ci­je­na mon­ta­že je 1300 ku­na. I da, po­žu­ri­te, jer lis­te če­ka­nja u ov­la­šte­nim ser­vi­si­ma već su for­mi­ra­ne...

Ko­ji fil­tar oda­bra­ti?

Pri kup­nji kli­ma-ure­đa­ja tre­ba vo­di­ti ra­ču­na o sna­zi, od­nos­no ka­pa­ci­te­tu hla­đe­nja ili gri­ja­nja. Za kuć­nu upo­ra­bu ras­pon sna­ge je od 2,5 kW do 5 kW. Po­želj­nu sna­gu naj­jed­nos­tav­ni­je je iz­ra­ču­na­ti ta­ko da se broj kva­drat­nih me­ta­ra pros­to­ra ko­ji že­li­mo kli­ma­ti­zi­ra­ti po­di­je­li s de­set. Osim sna­ge, bi­tan fak­tor sva­ka­ko je i kom­po­zi­ci­ja ure­đa­ja, da­nas se pred­nost da­je ta­ko­zva­nim split-sus­ta­vi­ma s odvo­je­nom vanj­skom i unu­tar­njom je­di­ni­com. Pred­nos­ti split-sus­ta­va su znat­no sma­nje­nje bu­ke pri ra­du ure­đa­ja, bo­lja ras­po­dje­la stru­ja­nja zra­ka u pros­to­ri­ji te bo­lje uk­la­pa­nje di­je­lo­va u unu­traš­nje ure­đe­nje pros­to­ra bu­du­ći da se mo­gu pos­ta­vi­ti pre­ma že­lja­ma, a ne is­klju­či­vo na vanj­ski zid ili uz pro­zor. Unu­tar­nja je­di­ni­ca mo­že bi­ti zid­na, strop­na, pod­na ili ka­zet­na. Pri oda­bi­ru ra­ču­na va­lja vo­di­ti i o funk­ci­ja­ma ure­đa­ja. Os­nov­ne mo­guć­nos­ti kli­ma-ure­đa­ja su hla­đe­nje zra­ka i fil­tra­ci­ja, pri če­mu se broj i vr­sta fil­ta­ra raz­li­ku­ju ovis­no o mo­de­lu i pro­izvo­đa­ču. Ta­ko pos­to­je elek­tros­ta­tič­ki fil­tri, fil­tri s ak­tiv­nim ug­lje­nom, fo­to­ka­ta­li­tič­ki, de­zo­do­ri­ra­ju­ći, an­ti­bak­te­rij­ski fil­tri te na taj na­čin mno­gi kli­ma-ure­đa­ji mo­gu ot­kla­nja­ti mi­kro­skop­ski sit­ne ne­čis­to­će, pra­ši­nu, čes­ti­ce

Mjes­to na ko­je že­li­te pos­ta­vi­ti kli­mu ne­moj­te odre­đi­va­ti sa­mi. Pre­pus­ti­te struč­nja­ci­ma da vam sa­vje­tu­ju ko­ja je po­zi­ci­ja naj­bo­lja

di­ma ci­ga­re­te, pe­lud, gri­nje i ži­vo­tinj­ske dla­ke. Sto­ga bi­raj­te one ko­ji naj­bo­lje od­go­va­ra­ju va­šim ži­vot­nim na­vi­ka­ma. No­va ge­ne­ra­ci­ja kli­ma-ure­đa­ja oprem­lje­na je i broj­nim dru­gim do­dat­nim funk­ci­ja­ma, po­put mo­guć­nos­ti vre­men­skog pro­gra­mi­ra­nja, ti­hog na­či­na ra­da, uk­la­nja­nja ne­ugod­nih mi­ris i pro­čiš­ća­va­nja zra­ka, br­zog hla­đe­nja od­nos­no gri­ja­nja te osjet­ni­ka po­kre­ta (od­nos­no pri­sut­nos­ti oso­be u pros­to­ri­ji). Pri oda­bi­ru mjes­ta za pos­tav­lja­nje kli­ma-ure­đa­ja tre­ba vo­di­ti ra­ču­na o uda­lje­nos­ti iz­me­đu unu­traš­nje i vanj­ske je­di­ni­ce. Po­želj­no je da ta uda­lje­nost bu­de što ma­nja, me­đu os­ta­lim, i za­to što se ta­da tro­ško­vi mon­ta­že sma­nju­ju. Osim to­ga, unu­traš­nja je­di­ni­ca bi tre­ba­la bi­ti što bli­že ne­kom iz­vo­ru elek­trič­ne ener­gi­je i us­mje­re­na ta­ko da ne pu­še di­rek­t­no po lju­di­ma, ži­vo­ti­nja­ma i bilj­ka­ma. Tem­pe­ra­tur­na raz­li­ka iz­me­đu vanj­skog i unu­traš­njeg pros­to­ra ne smi­je pre­la­zi­ti 6 do 7 stup­nje­va jer mo­že iz­a­zva­ti pre­hla­du i bo­lo­ve u zglo­bo­vi­ma i mi­ši­ći­ma. Iz­bje­ga­vaj­te iz­rav­no stru­ja­nje zra­ka i čes­to ula­že­nje u kli­ma­ti­zi­ra­ni pros­tor te iz­la­že­nje iz nje­ga. Fil­tre i po­su­de za skup­lja­nje vo­de u kli­ma-ure­đa­ji­ma tre­ba odr­ža­va­ti čis­ti­ma jer se u su­prot­nom čes­ti­ce pra­ši­ne, pe­lu­di i dru­gih ne­čis­to­ća po­no­vo vra­ća­ju u zrak, a i pos­to­ji mo­guć­nost raz­m­no­ža­va­nja bak­te­ri­ja.

Ne za­bo­ra­vi­te jam­s­tvo

Ve­ći­na kli­ma-ure­đa­ja funk­ci­oni­ra i kao re­gu­la­tor vla­ge i tu funk­ci­ju tre­ba što češ­će ko­ris­ti­ti jer je zdra­vi­ja i pri­rod­ni­ja te je pre­po­ru­ka za pros­to­ri­je u ko­ji­ma bo­ra­ve dje­ca vlaž­nost od 70, a pros­to­ri­ja­ma gdje su odras­li 50 pos­to. Pri kup­nji ra­ču­na vo­di­ti i o ener­get­skom raz­re­du kli­ma-ure­đa­ja. Op­će­ni­to se pre­po­ru­ču­je kup­nja ure­đa­ja od A do A+++. Cje­nov­no su oni mo­žda skup­lji, ali znat­no će ušte­dje­ti po­troš­nju ener­gi­je pa će se raz­li­ka u po­čet­noj ci­je­ni br­zo is­pla­ti­ti. Kod kup­nje kli­ma-ure­đa­ja u ne­koj tr­go­vač­koj tvrt­ki ko­ja ne­ma svo­je mon­ta­že­re za mon­ta­žu bi tre­ba­lo po­zva­ti re­gis­tri­ra­ni ser­vis. Sa­mo će ta­kav ser­vis mo­ći na ga­ran­cij­ski list ko­ji ste do­bi­li pri kup­nji sta­vi­ti žig te ta­ko ne­će­te ima­ti pro­ble­me s ga­ran­ci­jom.

Pri­je­nos­na va­ri­jan­ta Ako kli­mu ne ko­ris­ti­te čes­to, do­bar je oda­bir mo­bil­ni ure­đaj ko­ji je lako pre­mje­šta­ti

Pa­ž­lji­vo bi­raj­te Od­lu­či­te li se na kup­nju, za pos­tav­lja­nje ure­đa­ja bi­raj­te sa­mo ov­la­šte­nog ser­vi­se­ra ka­ko bis­te iz­bje­gli mo­gu­će pro­ble­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.