Sta­tis­ti­ke Mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va: u Hr­vat­skoj je ma­nje uboj­sta­va, no sve su bru­tal­ni­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

tek ka­da pos­ta­ne­mo osjet­lji­vi na sva­ko trp­lje­nje ko­je je iz­a­zva­no od stra­ne ko­ja ima moć, bez ob­zi­ra na to što mis­li­mo o kon­kret­nim oso­ba­ma ko­je u to­me su­dje­lu­ju – ka­že Ma­tić. Osim što smo kao druš­tvo u cje­li­ni pos­ta­li pre­to­le­rant­ni na sve obli­ke na­si­lja, po­ja­va da lju­di ne re­agi­ra­ju u tak­vim si­tu­aci­ja­ma mo­že ima­ti i dru­ge uz­ro­ke. Prak­sa po­ka­zu­je da se lju­di ne že­le mi­je­ša­ti jer si u po­ku­ša­ju da uči­ne ne­što do­bro za­kom­pli­ci­ra­ju ži­vot. Ka­ko, po­jaš­nja­va Želj­ko Cvr­ti­la, struč­njak za si­gur­nost. – Gra­đa­ni iz­bje­ga­va­ju zva­ti po­li­ci­ju ka­da svje­do­če na­si­lju, a je­dan od raz­lo­ga je i što po­li­ci­ja u tak­vim si­tu­aci­ja­ma ne raš­čiš­ća­va što se do­go­di­lo, već, jer joj je to jed­nos­tav­ni­je, pri­ja­vi sve. Lju­di se on­da na­đu u pro­ble­mu za­to što su htje­li ne­kom po­mo­ći i umjes­to da im se na to­me za­hva­li, mo­ra­ju ima­ti pos­la s po­li­ci­jom, pa s tu­ži­telj­stvom, i na kra­ju sa su­dom, ako sve to na su­du za­vr­ši. Ci­je­li sus­tav je, na ža­lost, ta­ko pos­tav­ljen da te tje­ra da se ta­ko po­na­šaš, pa čak i da to­le­ri­raš na­si­lje ili ni­šta ne či­niš – ka­že Cvr­ti­la.

Po­br­ka­ne vri­jed­nos­ti

Svo­ju po­s­ljed­nju re­če­ni­cu Cvr­ti­la ilus­tri­ra pri­mje­rom jed­ne za­gre­bač­ke ško­le u ko­joj se po­ja­vio pro­blem dro­ge. Ka­ko bi spri­je­čio di­le­re da dro­gu pro­da­ju u i oko ško­le, rav­na­telj je od­lu­čio an­ga­ži­ra­ti za­šti­ta­re. Pri­je no što je ta od­lu­ka do­ne­se­na, rav­na­telj ško­le sas­tao se s ro­di­te­lji­ma i iz­nio im pro­blem te naz­na­čio ka­ko bi ga on ri­je­šio. – Ro­di­te­lji su se slo­ži­li da bi za­šti­tar­ska služ­ba bi­la rje­še­nje. Od­lu­če­no je da se an­ga­ži­ra­ju za­šti­ta­ri ko­je bi pla­ća­la ško­la. No on­da je Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja rek­lo da se za­šti­ta­ri ne mo­gu an­ga­ži­ra­ti jer bi mo­žda uče­ni­ci­ma bi­lo ne­ugod­no ula­zi­ti u ško­lu ko­ju ču­va­ju za­šti­ta­ri. Valj­da je po Mi­nis­tar­stvu bo­lje ima­ti dro­gu u ško­li te na­si­lje po­ve­za­no s njom – sar­kas­ti­čan je Cvr­ti­la. Po nje­mu, do na­si­lja u druš­tvu i to­le­ran­ci­je na na­si­lje do­la­zi i zbog to­ga što su se odav­no po­br­ka­le ne­ke vri­jed­nos­ti. Mla­di su, sma­tra Cvr­ti­la, pre­pu­šte­ni se­bi, a ni obi­telj ni ško­la ne­ma­ju vi­še od­goj­nu funk­ci­ju. U da­naš­njem svi­je­tu dje­ci je na ne­ki na­čin do­pu­šte­no sve, a ka­da odras­te­te u okru­že­nju Je­dan od pa­ra­dok­sa pri­če o druš­tvu sve to­le­rant­ni­jem na na­si­lje su i po­li­cij­ske sta­tis­ti­ke. Iz MUP-ovih go­diš­njih iz­vješ­ća ta­ko pro­iz­la­zi da je si­gur­nos­na si­tu­aci­ja u Hr­vat­skoj za­do­vo­lja­va­ju­ća te da je broj uboj­sta­va ko­ja se sma­tra­ju naj­na­sil­ni­jim zlo­či­ni­ma u pa­du. La­ni su se ta­ko do­go­di­la 43 uboj­stva, što je bi­lo 10 vi­še no 2015. Ina­če, 2015. za­bi­lje­žen je naj­ni­ži broj uboj­stva u zad­njih 20-ak go­di­na, što je u po­li­cij­skim re­do­vi­ma pro­tu­ma­če­no kao zna­ča­jan us­pjeh. To i je us­pjeh ako se broj­ke us­po­re­de s pri­jaš­njim go­di­na­ma, ka­da je u pro­sje­ku bi­lo oko 70 uboj­stva go­diš­nje s tim da bi­lo go­di­na i ka­da je broj uboj­stva pre­la­zio 100 go­diš­nje. Što se ti­če 2017., pre­ma po­da­ci­ma MUP-a, u pr­va tri mje­se­ca ove go­di­ne do­go­di­la su se tri uboj­stva, dok ih je u is­tom vre­me­nu 2016. bi­lo šest. No po­li­cij­ske sta­tis­ti­ke su jed­no, a per­cep­ci­ja jav­nos­ti ne­što sa­svim dru­go i obič­no se jed­no s dru­gim ne pok­la­pa. Raz­log to­me mo­žda je i to što su ne­ki od zlo­či­na ko­ji su se u po­s­ljed­nje vri­je­me do­go­di­li bi­li to­li­ko bru­tal­ni ili ira­ci­onal­ni, što je za mno­ge struč­nja­ke ko­ji su ih ko­men­ti­ra­li do­kaz da nam je druš­tvo ero­di­ra­lo u sva­kom po­gle­du te da je na­si­lje pos­ta­lo op­će­pri­hva­će­no.

REUTERS

Jed­no od naj­šo­kant­ni­jih ma­sov­nih uboj­sta­va u Eu­ro­pi do­go­di­lo se 2011. go­di­ne u mir­noj i ure­đe­noj Nor­ve­škoj ka­da je 32-go­diš­nji An­ders Bre­ivik na oto­ku Utja u ma­lo vi­še od sat vre­me­na ubio de­set­ke lju­di, a pri­je to­ga ti­su­ća­ma lju­di pos­lao e-ma­il s ma­ni­fes­tom pro­tiv mu­ti­kul­tu­ral­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.