Iz­gra­đe­ni sus­tav de­mo­kra­ci­je ka­že stop kad je pre­vi­še

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

sp­rje­ča­va­nje kli­mat­skih pro­mje­na. Sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je pre­uzeo ured, EPA-i, ame­rič­koj agen­ci­ji za za­šti­tu oko­li­ša sti­gla je pot­pi­sa­na od­lu­ka o sus­pen­zi­ji svih do sa­da pot­pi­sa­nih ugo­vo­ra ko­ja stu­pa na sna­gu is­to­ga tre­nut­ka. Trump je još ti­je­kom svo­je kam­pa­nje go­vo­rio ka­ko su kli­mat­ske pro­mje­ne sa­mo pri­ča bez te­me­lja ko­jom se že­li obuz­da­ti ame­rič­ko gos­po­dar­stvo. I do­is­ta je uči­nio sve što mo­že da se bi­lo kak­vi kli­mat­ski za­ko­ni po­vu­ku u naj­kra­ćem mo­gu­ćem ro­ku. Po­red sve­ga, Trump je po­ku­šao po­vu­ći još jed­nu stvar ko­ju su SAD nas­li­je­di­le od proš­le ad­mi­nis­tra­ci­je. Oba­ma­ca­re, od­nos­no sus­tav zdrav­s­tve­ne za­šti­te ko­ji je sto­ti­na­ma ti­su­ća Ame­ri­ka­na­ca po pr­vi put pru­žio kak­vu-tak­vu zdrav­s­tve­nu za­šti­tu. Pre­ma Trum­pu, Oba­ma­ca­re je sa­mo de­ma­go­ški po­tez ko­ji ra­za­ra ame­rič­ko gos­po­dar­stvo i sma­nju­je kon­ku­rent­nost nje­nih tvrt­ki. Na­jav­lji­vao je ka­ko će Oba­ma­ca­re uki­nu­ti pr­vom pri­li­kom i za­mi­je­ni­ti ga vlas­ti­tim sus­ta­vom zdrav­s­tve­ne za­šti­te, no odus­tao je od ide­je da zah­tjev za uki­da­njem Oba­ma­ca­rea po­ša­lje pred Kon­gres ka­da je shva­tio da za ta­kav po­tez ne­ma pot­po­ru ni vlas­ti­tih re­pu­bli­kan­skih kon­gres­ni­ka.

Ured­ba “Ku­puj ame­rič­ko, za­pos­li Ame­ri­kan­ca” ko­ja na­la­že dr­žav­nim agen­ci­ja­ma da pred­nost da­ju ro­bi do­ma­će pro­izvod­nje u jav­nos­ti je na­iš­la na odo­bra­va­nje

S dru­ge stra­ne, ako ni­je us­pio u uki­da­nju Oba­ma­ca­rea, us­pio je u uki­da­nju ve­ći­ne za­ko­na ko­ji ogra­ni­ča­va­ju kup­nju oruž­ja. Uki­nu­ti su za­ko­ni do­ne­se­ni u vri­je­me Oba­mi­ne ad­mi­nis­tra­ci­je ko­ji su pro­pi­si­va­li du­lju pro­vje­ru pri­je ku­po­vi­ne va­tre­nog oruž­ja, ali i pro­pi­se ko­ji su ogra­ni­ča­va­li na­ba­vu va­tre­nog oruž­ja za oso­be sa psi­hič­kim smet­nja­ma. U to­me je imao pu­nu pot­po­ru re­pu­bli­ka­na­ca u Kon­gre­su, ali i moć­ne lo­bis­tič­ke gru­pa­ci­je NRA, od­nos­no Na­ti­onal Ri­fle Asso­ci­ati­on. Još jed­nu ve­li­ku stvar na po­dru­čju unu­traš­nje po­li­ti­ke Trump je us­pio re­ali­zi­ra­ti u ti­je­ku do­sa­daš­njeg di­je­la man­da­ta. Us­pio je u Vr­hov­ni sud ime­no­va­ti su­ca Ne­ila Gor­suc­ha, što je iz­u­zet­no ve­lik us­pjeh za re­pu­bli­kan­ce ko­ji su uč­vr­sti­li svoj po­lo­žaj u naj­ve­ćem sud­skom ti­je­lu SAD. I na­rav­no, Trump je po­vu­kao ne­ko­li­ko po­te­za či­ju ko­ris­nost i svr­hu do­is­ta nit­ko u SAD ne mo­že os­po­ri­ti. Po­te­za ko­ji su oči­to tre­ba­li bi­ti do­ne­se­ni i pri­je. Je­dan od njih je i ured­ba pod na­zi­vom “Ku­puj ame­rič­ko, za­pos­li Ame­ri­kan­ca” ko­ja, iz­me­đu os­ta­log na­la­že dr­žav­nim agen­ci­ja­ma SAD-a da pri­li­kom na­ba­vi, bez ob­zi­ra ra­di­lo se o ured­skom ma­te­ri­ja­lu ma­le vri­jed­nos­ti ili grad­nje no­vih obje­ka­ta, pred­nost da­ju pro­izvo­di­ma do­ma­će pro­izvod­nje. Ovaj po­tez po­ku­pio je sim­pa­ti­je ame­rič­kog sred­njeg slo­ja i bi­ra­ča sa svih stra­na po­li­tič­kog spek­tra. S dru­ge stra­ne, znat­no sla­bi­je je oci­je­nje­na od­lu­ka iz is­te ured­be ko­ja go­vo­ri o po­oš­tra­va­nju H1 vi­za na­mi­je­nje­nih stra­nim struč­nja­ci­ma ko­ji do­la­ze u SAD. Naj­ve­ći pro­tiv­nik te od­lu­ke o ogra­ni­ča­va­nju ula­ska eks­per­ti­ma bi­le su vi­so­ko­teh­no­lo­ške tvrt­ke iz Si­li­cij­ske do­li­ne ko­je svoj ra­zvoj, iz­me­đu os­ta­log, ba­zi­ra­ju i na pro­gra­me­ri­ma iz tre­ćih ze­ma­lja po­put In­di­je.

Do­dvo­ra­va­nje po­re­zi­ma

Trump je ti­je­kom svo­jih pr­vih sto­ti­nu da­na u Bi­je­loj ku­ći bez sum­nje bio iz­u­zet­no ak­ti­van. Ono što se mo­že pri­mi­je­ti­ti po­da­tak je da mu se potezi po­s­ljed­njih tje­da­na po­ma­lo smi­ru­ju i na ne­ki na­čin uka­lup­lju­ju u op­će vi­đe­nje di­plo­ma­ci­je i po­li­ti­ke. Oči­to je da hva­ta ko­rak s pos­lom i da na­po­kon shva­ća ka­ko ni­je is­to vo­di­ti jed­nu ve­li­ku tvrt­ku i jed­nu svjet­sku ve­le­si­lu, da su raz­li­ke za­pra­vo dras­tič­ne. Ne­ma sum­nje da će u go­di­na­ma ko­je do­la­ze Trump pov­la­či­ti niz, u naj­ma­nju ru­ku kon­tro­verz­nih po­te­za. No ako je su­di­ti po od­lu­ka­ma ko­je do­la­ze u po­s­ljed­njih mje­sec da­na iz Bi­je­le ku­će, pa i ova po­s­ljed­nja o po­rez­noj re­for­mi ko­ja će, ka­ko tvr­di, na­pu­ni­ti dže­po­ve svih slo­je­va Ame­ri­ka­na­ca, bu­duć­nost SAD-a ipak ne­će bi­ti do te mje­re ek­s­tre­mis­tič­ki nas­tro­je­na ka­ko se či­ni­lo u vri­je­me dok je Trump obi­la­zio pre­diz­bor­ne sku­po­ve tra­že­ći gla­so­ve na iz­bo­ri­ma. Ipak, i ova­kav Trump zna­tan je od­mak u od­no­su na Oba­mi­nu ad­mi­nis­tra­ci­ju i to od­mak ko­ji ve­ći­na gla­sa­ča dr­ži ne­ga­tiv­nim. Na­ime, pred­sjed­nik Do­nald Trump da­nas pre­ma an­ke­ta­ma uži­va pot­po­ru ma­nju od 50 pos­to me­đu ame­rič­kim bi­ra­či­ma, i to je naj­ni­ža vri­jed­nost ko­ju je ne­ki ame­rič­ki pred­sjed­nik za­bi­lje­žio sa­mo tri mje­se­ca na­kon što je pre­uzeo duž­nost i po­čeo do­no­si­ti od­lu­ke. S dru­ge stra­ne, po­li­ti­ku pret­hod­ni­ka mu Ba­rac­ka Oba­me još uvi­jek po­dr­ža­va vi­še od 64 pos­to ame­rič­kih bi­ra­ča, po sve­mu su­de­ći ža­le­ći za proš­lim, ne ta­ko dav­nim vre­me­ni­ma.

Zid na gra­ni­ci s Mek­si­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.