Ima li smis­la Praz­nik ra­da?

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Uvod­nik Sil­vi­je To­ma­še­vić

Ita­li­ja je de­mo­krat­ska Re­pu­bli­ka ute­me­lje­na na ra­du, pi­še u pr­vom član­ku ta­li­jan­skog us­ta­va. Tre­nu­tač­na ne­za­pos­le­nost ve­ća je od 11%, a ne­za­pos­le­nost mla­dih iz­me­đu 15 i 24 go­di­ne iz­no­si čak 40%. Voj­s­ci ne­za­pos­le­nih pri­dru­žit će se ubr­zo i 12.000 za­pos­le­nih u ta­li­jan­skoj zra­ko­plov­noj kom­pa­ni­ji Ali­ta­li­ji, ko­ja je, ina­če, pot­pu­no pri­vat­na. Sin­di­ka­ti su za­tra­ži­li re­fe­ren­dum unu­tar kom­pa­ni­je o no­vom pla­nu nje­zi­na spa­ša­va­nja jer je u stal­noj kri­zi od 2008. pa ga je ve­ći­na za­pos­le­nih od­ba­ci­la. Pla­nom je bi­lo pre­dvi­đe­no sma­nje­nje pla­ća i ot­pu­šta­nje ma­nje od ti­su­ću za­pos­le­ni­ka. Za­go­vor­ni­ci od­ba­ci­va­nja pla­na dr­ža­li su da će na kon­cu in­ter­ve­ni­ra­ti dr­ža­va. No, vla­da je od­ba­ci­la bi­lo kak­vu dr­žav­nu in­ter­ven­ci­ju. Uos­ta­lom Ali­ta­lia je u po­s­ljed­njih 40 go­di­na ko­šta­la ta­li­jan­ske po­rez­ne obvez­ni­ke 7,4 mi­li­jar­de eura i vla­da od­ba­cu­je sva­ku mo­guć­nost na­ci­ona­li­za­ci­je kom­pa­ni­je, jer što bi on­da tre­ba­lo uči­ni­ti s dru­gim kom­pa­ni­ja­ma u kri­zi? Još je­dan re­fe­ren­dum po­ko­pao je sa­me gla­sa­če. Ali­ta­lia le­ti u lik­vi­da­ci­ju. U Hr­vat­skoj pos­to­ji slič­na di­le­ma: tre­ba li dr­ža­va in­ter­ve­ni­ra­ti ili ne u slu­ča­ju Agro­kor.

Dr­žav­na bi in­ter­ven­ci­ja, za­si­gur­no, na­lju­ti­la po­rez­ne obvez­ni­ke. Rad­nič­ke i sin­di­kal­ne bit­ke iz 19. sto­lje­ća ko­je su do­ve­le do Praz­ni­ka ra­da do­ve­le su i do re­fe­ren­du­ma na ko­ji­ma sin­di­ka­ti i za­pos­le­ni­ci, uz ne­me­na­džer­sko po­na­ša­nje me­na­dže­ra us­mje­re­nih sa­mo na za­do­vo­lja­va­nje pri­ja­te­lja u po­li­ti­ci (“za­pos­li mi ovo­ga i ono­ga”), sa­mi uni­šta­va­ju rad­na mjes­ta. Pro­blem sin­di­ka­ta jest što se „bri­nu“sa­mo za za­pos­le­ne, a ne i za oso­be ko­je ne ra­de, ko­je ra­de na cr­no i na mno­ge dru­ge ne baš dos­to­jans­tve­ne na­či­ne. Po­sao bi čo­vje­ku tre­bao omo­gu­ći­ti da re­ali­zi­ra svo­je pro­fe­si­onal­ne i pri­vat­ne tež­nje, a pre­čes­to pos­ta­je mjes­to na ko­jem se bo­ra­vi osam sa­ti u za­mje­nu za ne­ku pla­ću. Osim to­ga u ne­ra­zvi­je­nom svi­je­tu, spo­me­ni­mo sa­mo Ki­nu i In­di­ju, rad­nič­ka su pra­va još da­le­ko od onih ste­če­nih u ra­zvi­je­nom svi­je­tu. Dak­le, Praz­nik ra­da ima smis­la obi­lje­ža­va­ti, ali s po­gle­dom na da­naš­nji­cu, jer u su­prot­no­me sve se pre­tva­ra u iz­le­te. I po­treb­no je taj Praz­nik odvo­ji­ti od tzv. stra­na­ka ko­je se­bi pri­pi­su­ju sva pra­va nad obi­lje­ža­va­nji­ma ne­kih da­tu­ma. Pr­vi svib­nja ni­je sa­mo praz­nik za­pos­le­nih gla­sa­ča lje­vi­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.