Naj­ljep­ši in­te­ri­jer za uži­va­nje u de­li­ci­ja­ma s ro­šti­lja i 50 svjet­skih i do­ma­ćih craft pi­va

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Mar­ti­na Strukić mar­ti­na.stru­kic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Restoran ure­đen in­dus­trij­skim sti­lom pred­stav­lja pot­pu­no no­vi vi­zu­al­ni iden­ti­tet poz­na­tog lan­ca res­to­ra­na

Nu­di­ti do­bru hra­nu i pi­će vi­še ni­je do­volj­no. Že­li­te li bi­ti us­pješ­ni u ovoj bran­ši, pu­no paž­nje mo­ra­te po­sve­ti­ti ure­đe­nju in­te­ri­je­ra te, da­ka­ko, po­nu­di. Ima­ju­ći to na umu, sa­da već poz­na­ti la­nac res­to­ra­na Ba­tak od­lu­čio je svo­jim gos­ti­ma pri­ušti­ti no­vo i dru­ga­či­je is­kus­tvo. Na za­gre­bač­koj je Kaj­ze­ri­ci ta­ko otvo­ren Ba­tak Grill&Be­er ko­ji u sklo­pu svo­je po­nu­de ima Craft Be­er Bar te nu­di vi­še od 50 vr­sta craft pi­va. No­va lo­ka­ci­ja ta­ko je za­miš­lje­na, osim za pri­vat­na dru­že­nja, even­te i obi­telj­ske ve­če­re, i kao mo­de­ran bar.

Ve­li­ka pro­mje­na

Ono što ovaj restoran či­ni po­seb­nim pr­vens­tve­no je hra­brost da se pro­mi­je­ni vi­zu­al­ni iden­ti­tet već do­bro poz­na­tog bren­da. No­vi in­te­ri­jer ta­ko bi se lako mo­gao smjes­ti­ti u bi­lo ko­ji svjet­ski ve­le­grad, a restoran je za­dr­žao ugo­dan ugo­đaj u ko­jem sva­ki gost mo­že na­ći mjes­to za se­be. Pros­tor je na­kon ogo­lja­va­nja sta­rih oblo­ga ot­krio dva bit­na čim­be­ni­ka ko­ja su iz­rav­no in­s­pi­ri­ra­la i su­ge­ri­ra­la in­dus­trij­ski di­zajn – ci­gle­ne zi­do­ve i be­ton­sku kons­truk­ci­ju. Sto­ga je mi­sao vo­di­lja bi­la uze­ti u ob­zir po­zi­tiv­nu at­mo­sfe­ru pos­to­je­ćih res­to­ra­na Ba­tak, ali je ukom­po­ni­ra­ti u so­fis­ti­ci­ra­ni in­dus­trij­ski stil. – Ele­men­ti kao što su ci­gle­ni zid sla­gan „na rib­lju kost“, ša­re­ni ka­me­ni pod sla­gan na is­ti na­čin ko­ji se pre­li­je na po­vr­ši­nu šan­ka, na­mje­štaj ra­đen po mje­ri, ra­s­vje­ta i slič­ni mo­men­ti pri­do­no­se po­seb­nos­ti no­vog pros­to­ra. Po­seb­no va­lja is­tak­nu­ti ele­men­te klu­pe, bar­skog sto­la, ches­ter­fi­el­da i ka­mi­na, ko­ji su iz­ra­đe­ni po­seb­no za ovaj pros­tor te ko­ji su za­si­gur­no uve­li­ke zas­luž­ni za ko­nač­ni do­jam. Upra­vo taj spoj so­fis­ti­ci­ra­nos­ti i osje­ća­ja „kao kod ku­će“iz­dva­ja Ba­tak od kon­ku­ren­ci­je – objaš­nja­va tim stu­di­ja Ar­hi­tek­tri i do­da­je:

Vi­še at­mo­sfe­ra

– Kod ure­đe­nja svih glav­nih pros­to­ra, dak­le dva­ju res­to­ran­skih i ma­njeg VIP-a, tru­di­li smo se pos­ti­ći do­jam cje­li­ne, ali s va­ri­ja­ci­ja­ma. For­mi­ra­ne su raz­li­či­te te­me sje­de­nja i kon­zu­ma­ci­je unu­tar tih pros­to­ra, od for­mal­ni­jih do pot­pu­no opu­šte­nih – za­klju­ču­ju ar­hi­tek­ti za­du­že­ni za

Bat­ka.• vi­zu­al­ni iden­ti­tet no­vog

Udob­nost kao vo­di­lja No­vi restoran spoj je so­fis­ti­ci­ra­nih di­zaj­ner­skih ko­ma­da i onih ko­ji vas po­zi­va­ju da se u pros­to­ru osje­ća­te kao kod ku­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.