MOST JE ZA IZ­BO­RE

HDZ je već ne­ko­li­ko mje­se­ci imao plan za ra­skid s Mos­tom i ko­ali­ci­ju s HNS-om

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Tea Ro­mić tea.ro­mic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ni­smo bi­li upoz­na­ti s na­mje­rom kup­nje Ine, po­rez­nom re­for­mom, voj­nim ro­kom...

Skan­da­loz­no je da mi­nis­tar Ma­rić ni­je upi­tao čel­nog čo­vje­ka Po­rez­ne upra­ve što je s nad­zo­ri­ma u Agro­ko­ru. Tre­bao je tra­ži­ti iz­vješ­će

Dru­gi put u go­di­nu da­na puk­la je lju­bav iz­me­đu Mos­ta i HDZ-a i pos­to­ji mo­guć­nost da Hr­vat­ska ide na no­ve iz­bo­re. Ka­ko je doš­lo do to­ga i što da­lje, pi­ta­li smo po­li­tič­kog taj­ni­ka i os­ni­va­ča Mos­ta Ni­ko­lu Gr­mo­ju.

Ka­da ste pre­mi­je­ru An­dre­ju Plen­ko­vi­ću rek­li da će­te gla­so­va­ti za opo­ziv mi­nis­tra Zdrav­ka Ma­ri­ća, jes­te li oče­ki­va­li pad Vla­de?

Ni­smo, proš­li pe­tak raz­go­va­rao sam s pred­stoj­ni­kom ure­da pre­mi­je­ra Bo­ži­no­vi­ćem i re­kao mu da Most ne mo­že pris­ta­ti da Ma­rić os­ta­ne mi­nis­tar fi­nan­ci­ja jer ne­ma čo­vje­ka ko­ji vje­ru­je u to da on ni­je znao što se do­ga­đa u Agro­ko­ru. Ta­da se spo­mi­nja­la i mo­guć­nost re­kons­truk­ci­je Vla­de, kao i os­tav­ka mi­nis­tra Ma­ri­ća, i me­ni su ta dva sce­na­ri­ja bi­la naj­iz­gled­ni­ja, me­đu­tim, pre­mi­jer Plen­ko­vić je u zad­nji tren na dnev­ni red sjed­ni­ce uvr­stio miš­lje­nje Vla­de o Ma­ri­će­vu opo­zi­vu pa na­šim mi­nis­tri­ma ni­je pre­os­ta­lo ni­šta dru­go ne­go da bu­du is­tog sta­va kak­vog će Most bi­ti u Sa­bo­ru. Na­dao sam se da će Ma­rić da­ti os­tav­ku ka­ko bi Vla­da mo­gla nas­ta­vi­ti s ra­dom jer je svi­ma bi­lo jas­no da on ne mo­že do­no­si­ti ni­jed­nu od­lu­ku ve­za­nu uz kri­zu u Agro­ko­ru.

Što vam je Bo­ži­no­vić ta­da re­kao?

Ni­je re­kao ni­šta kon­kret­no, ali raz­go­va­ra­li smo o re­kons­truk­ci­ji ili os­tav­ci, ni­je ot­kri­vao ni­kak­ve kar­te, oči­to je da je HDZ imao spre­man ovaj plan, i to ne­ko­li­ko mje­se­ci. Cilj je bio ri­je­ši­ti se Mos­ta jer je oči­to da je Most bra­na ko­rup­ci­ji ne sa­mo u Agro­ko­ru ne­go i u svim mi­nis­tar­stvi­ma i jav­nim tvrt­ka­ma ko­ji­ma smo tre­ba­li uprav­lja­ti. Tek sa­da shva­ćam za­što HDZ upor­no ni­je že­lio smi­je­ni­ti HNS-ove ka­dro­ve.

Te­me­ljem če­ga tvr­di­te da HDZ mje­se­ci­ma spre­ma ovaj plan?

Iz sve­ga što se do­ga­đa­lo, iz mir­no­će Plen­ko­vi­ća, iz nas­lov­ni­ca no­vi­na iz ko­jih vri­šti da je Hr­vat­ska ko­nač­no do­bi­la li­de­ra, ka­ko je HRT kao jav­na te­le­vi­zi­ja odra­di­la ju­če­raš­nji dan, sve mi to sli­či na do­bro is­pla­ni­ra­nu ak­ci­ju mi­ca­nja po­šte­nja­či­na i na­iva­ca iz Vla­de ka­ko bi se mo­glo nas­ta­vi­ti po sta­rom. Sve je sprem­no za ope­ra­ci­ju u ko­joj bi Plen­ko­vić tre­bao pos­ta­ti hr­vat­ska ver­zi­ja Vu­či­ća ili Er­doğa­na. Re­ak­ci­ja na Vla­di ni­je bi­la dr­žav­nič­ka, ne­go dik­ta­tor­ska. Us­kra­ći­va­nje pra­va na miš­lje­nje i slo­bo­du go­vo­ra ni­je li­der­stvo, već to­ta­li­ta­ri­zam.

To zvu­či kao te­ori­ja za­vje­re, zar su svi ured­ni­ci za­jed­no s pre­mi­je­rom to pla­ni­ra­li?

Na­rav­no da ni­su, pla­ni­ra­li su Plen­ko­vić, Bo­ži­no­vić, Šeks i uži krug oko nje­ga. Pri­prem­lje­nu ak­ci­ju tre­ba­lo je sa­mo odra­di­ti, a Ma­rić je bio naj­bo­lje oprav­da­nje za to.

Tvr­di­li ste da su od­no­si s HDZom u ovoj Vla­di bo­lji?

Bi­li su ne­što bo­lji, ali je bi­lo oči­to da ni­smo bi­li upoz­na­ti sa svim krup­nim po­te­zi­ma HDZ-a, od po­rez­ne re­for­me, MOL-ove kup­nje Ine, naj­a­ve voj­nog ro­ka...

Nis­te zna­li da će pre­mi­jer naj­a­vi­ti ot­kup Ine?

Pre­mi­jer je Bo­žu Pe­tro­va na­zvao ne­ko­li­ko sa­ti pri­je pre­si­ce i pi­tao ga što mis­li o to­me da Hr­vat­ska kre­ne u ot­kup Ine. Da­li smo ta­da po­dr­šku tom pla­nu jer smo že­lje­li da se ta važ­na ener­get­ska kom­pa­ni­ja vra­ti u hr­vat­ske ru­ke. Ono što s na­ma ni­je bi­lo ko­mu­ni­ci­ra­no je plan Mar­ti­ne Da­lić o res­truk­tu­ri­ra­nju HEP-a i pro­da­ji 25 pos­to di­oni­ca, mi smo ima­li dru­ga­či­ji mo­del.

Ka­da smo otvo­ri­li tu pri­ču, gdje je ona nes­ta­la zad­njih mje­se­ci?

Vje­ro­jat­no se shva­ti­lo da bi pro­da­ja di­oni­ca HEP-a iz­a­zva­la ve­li­ko ne­za­do­volj­stvo gra­đa­na pa se ta te­ma gur­nu­la pod te­pih, iako se od pla­no­va ni­je odus­ta­lo. A sve je pa­ra­li­zi­rao i po­ten­ci­jal­ni su­kob in­te­re­sa mi­nis­tri­ce Da­lić, zbog če­ga se kao pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de za­du­že­na za gos­po­dar­stvo mo­ra­la iz­u­ze­ti od od­lu­ka oko INA-e i HEP-a.

Kre­nu­le su no­ve pri­če o pres­la­ga­nju Vla­de. Vi­di­te li no­vu Vla­du ili iz­bo­re?

Je­di­no po­šte­no za gra­đa­ne bi­lo bi ras­pi­sa­ti no­ve iz­bo­re. Pos­to­ji op­ci­ja da će do stva­ra­nja ne­ke no­ve ve­ći­ne do­ći na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra iako bi na­kon što se iz­gla­sa ne­po­vje­re­nje Ma­ri­ću pre­mi­jer od­mah tre­bao od­stu­pi­ti i do­ni­je­ti do­vo­ljan broj pot­pi­sa za sas­tav­lja­nje no­ve Vla­de ili da ide­mo na iz­bo­re. Hr­vat­ska ne­ma vre­me­na za još jed­no mr­cva­re­nje kak­vo nam je pres­la­ga­njem pri­uštio Ka­ra­mar­ko. Pod­sje­ćam, da je ta­da Zdrav­ko Ma­rić zbog ko­jeg sa­da pa­da Vla­da pri­hva­tio bi­ti man­da­tar ko­jeg je ins­ta­li­rao Ka­ra­mar­ko na­kon što je sru­šen pre­mi­jer ko­ji mu je dao po­vje­re­nje. S ljud­ske stra­ne to mi je i ta­da, a i da­nas, ap­so­lut­no ne­s­hvat­lji­vo.

S ki­me mis­li­te da će se HDZ pres­lo­ži­ti, vje­ru­je­te da će HNS su­dje­lo­va­ti iako sva­ki dan tvr­de

da ne­će?

HNS će od pet­ka do pet­ka da­va­ti ti­hu po­dr­šku Vla­di An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, a na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra ni­je is­klju­če­no ni da uđu u tu Vla­du. To je vid­lji­vo iz to­ga ka­ko su br­zo po­tr­ča­li pot­pi­sa­ti zah­tjev za opo­zi­vom Pe­tro­va. A u emi­si­ji Po­li­gra­fu kod Mis­la­va To­go­na­la Bo­ris Mi­le­tić iz IDS-a ba­vi se is­klju­či­vo Mos­tom, dok o od­go­vor­nos­ti Ma­ri­ća na mo­je pi­ta­nje ne že­li uop­će od­go­vo­ri­ti. Oči­to je da je sve ot­pri­je do­go­vo­re­no. Ne­vje­ro­jat­no je da bi­lo ko­ja po­li­tič­ka op­ci­ja pre­šu­ći­va­njem slu­ča­ja Ma­rić ri­ski­ra za­ta­ška­va­nje kri­mi­na­la ko­ji se do­go­dio u Agro­ko­ru.

Zna­či, ka­že­te da tak­ti­zi­ra­ju?

Svat­ko se pri­je lo­kal­nih iz­bo­ra bo­ji sta­ti uz Ma­ri­ća i Plen­ko­vi­ća ko­ji šti­te kri­mi­nal u Agro­ko­ru. Na­kon iz­bo­ra, ka­da Ma­rić bu­de smi­je­njen ili sam ode, ne­će bi­ti pro­ble­ma za tu po­dr­šku. Za­ni­ma me ho­će li Ivan Lo­vri­no­vić ko­ji se pres­la­gi­vao i s To­mis­la­vom Ka­ra­mar­kom, a sa­da je kan­di­dat Ži­vog zi­da u Za­gre­bu sta­ti uz Ma­ri­ća i Plen­ko­vi­ća ko­ji ga bra­ni iako ga je žes­to­ko kri­ti­zi­rao u Sa­bo­ru. Za­nim­lji­vo je ima li Kre­šo Be­ljak pot­pu­nu kon­tro­lu nad svo­jom stran­kom, po­seb­no nad zas­tup­ni­kom Mla­de­nom Ma­dje­rom ko­jem je na­vod­no pred­sjed­ni­ca RH već obe­ća­la po­mi­lo­va­nje ko­je je on za­tra­žio ka­ko bi se mo­gao kan­di­di­ra­ti na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, što mu je one­mo­gu­će­no jer je ima pra­vo­moć­nu pre­su­du za kaz­ne­no dje­lo. Ho­će li to bi­ti do­volj­no za nje­go­vu ru­ku? Bit će za­nim­lji­vo gle­da­ti ko­li­ko ih ima na pro­da­ju u Sa­bo­ru i je li Plen­ko­vić bo­lji tr­go­vac od Ka­ra­mar­ka. Ono što je si­gur­no, uz Plen­ko­vi­ća čvr­sto sto­ji nje­gov stra­te­ški part­ner Pu­po­vac či­ji bi et­no­biz­nis zbog ove pr­lja­ve po­li­tič­ke tr­go­vi­ne sa­da tre­bao pro­c­vje­ta­ti.

Dva­put ste bi­ra­li HDZ, bis­te li mo­gli i tre­ći?

Ako je is­ti­na ono što go­vo­ri pre­mi­jer Plen­ko­vić, da ima po­tre­bu ve­ći­nu, mis­lim da je vri­je­me za kons­truk­tiv­nu opor­bu. Nig­dje na svi­je­tu ne pos­to­ji po­li­tič­ka stran­ka ko­ja je u go­di­nu da­na dva pu­ta ru­ši­la vlas­ti­tu vla­du.

A bis­te li se vi pres­la­gi­va­li sa SDP-om?

Tre­nut­no se ti­me ne ba­vi­mo s ob­zi­rom na to da je Plen­ko­vić naj­a­vio da ima ve­ći­nu. Bit će za­nim­lji­vo vi­dje­ti je li i on la­gao kao i Ka­ra­mar­ko ka­da je ri­ječ o pres­la­ga­nju te ka­ko će nje­go­va stran­ka re­agi­ra­ti ako ne us­pi­je.

Ali bis­te li ika­da?

Mis­lim da za tak­vo ne­što ne­će bi­ti po­tre­be, ni­ti bi SDP i Most ima­li po­treb­nu ve­ći­nu jer je oči­to da je HNS stao uz Plen­ko­vi­ća i Ma­ri­ća.

Mis­li­te da će vam bi­ra­či za­mje­ri­ti no­ve iz­bo­re?

Za pad Vla­de od­go­vo­ran je pre­mi­jer Plen­ko­vić ko­ji je bra­nio mi­nis­tra Ma­ri­ća i kri­mi­nal u Agro­ko­ru iako bi Ma­ri­ćev od­la­zak ili re­kons­truk­ci­ja Vla­de sa­ču­va­la su­rad­nju HDZ-a i Mos­ta. On se od­lu­čio za stva­ra­nje no­ve ve­ći­ne za ko­ju je pr­vo re­kao da je već ima, a par sa­ti kas­ni­je naj­a­vio da je tek ide okup­lja­ti. Ako je ne bu­de imao ili je ne oku­pi, bit će od­go­vo­ran za no­ve iz­bo­re i po­ka­za­ti da je Hr­vat­ska ipak ta­lac jed­nog ega.

Svi mo­gu sum­nja­ti u kri­mi­nal u Agro­ko­ru, no vi go­vo­ri­te kao da je to či­nje­ni­ca. Ot­kud vam tak­va saz­na­nja?

Pa sam po­vje­re­nik Ram­ljak ju­čer je po­ru­čio da ne tre­ba vje­ro­va­ti fi­nan­cij­skim iz­vješ­ći­ma iz Agro­ko­ra, što je očit do­kaz da su se ta iz­vješ­ća fri­zi­ra­la. Ne pos­to­ji oz­bi­ljan čo­vjek u ovoj dr­ža­vi ko­ji mo­že tvr­di­ti da mi­nis­tar Ma­rić za to ni­je znao.

Izja­vi­li ste da Po­rez­na ni­je de­set go­di­na oba­vi­la nad­zor u Agro­ko­ru d.d.? Ka­ko to zna­te?

Te in­for­ma­ci­je do­bio sam od za­pos­le­ni­ka Agro­ko­ra. A nit­ko ih ni­je de­man­ti­rao. Po­rez­na upra­va na upit me­di­ja da­ni­ma ni­je že­lje­la od­go­vo­ri­ti ko­li­ki je po­rez­ni dug Agro­ko­ra, dok je mi­nis­tar Ma­rić tvr­dio da u Agro­ko­ru sve funk­ci­oni­ra. Na­kon što su kre­nu­le za­duž­ni­ce, i Po­rez­na upra­va je sje­la na Agro­kor i pos­la­la pri­op­će­nje, valj­da ka­ko bi se opra­li. Skan­da­loz­no je da u kom­pa­ni­ju vri­jed­nu 50 mi­li­jar­di u de­set go­di­na ne uđe po­rez­ni nad­zor, a i da mi­nis­tar Ma­rić u svo­jih go­di­nu i pol man­da­ta, iako je poz­na­vao si­tu­aci­ju u Agro­ko­ru, ni­je upi­tao čel­nog čo­vje­ka Po­rez­ne upra­ve što je s nad­zo­ri­ma u toj tvrt­ki. Ne ka­žem da je on tre­bao sla­ti nad­zor, ali je si­gur­no tre­bao tra­ži­ti iz­vješ­će.

Bit će za­nim­lji­vo gle­da­ti ko­li­ko ih ima na pro­da­ju u Sa­bo­ru i je li Plen­ko­vić bo­lji tr­go­vac od Ka­ra­mar­ka Ma­rić je pri­hva­tio bi­ti Ka­ra­mar­kov man­da­tar na­kon pa­da pre­mi­je­ra ko­ji mu je dao po­vje­re­nje

Do­bro ras­po­lo­že­ni mos­tov­ci ju­čer u Sa­bo ru una­toč smje­ni tro­ji­ce mi­nis­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.