RAZ­GO­VOR ZDRAV­KO MA­RIĆ

Bio sam je­dan od 25 di­rek­to­ra u Agro­ko­ru. Ni­sam ra­dio fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Front Pa­ge - Ma­ri­na Šu­njer­ga

Fi­nan­cij­ski iz­vje­šta­ji vi­še od 70 Agro­ko­ro­vih tvrt­ki proš­li su re­vi­zi­ju Ba­ker Til­lyja, ugled­ne re­vi­zor­ske ku­će ko­ja im je da­la ze­le­no svje­tlo

Mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća idu­ći tje­dan če­ka ras­pra­va u Hr­vat­skom sa­bo­ru i gla­sa­nje o po­vje­re­nju u ko­joj se oče­ku­ju žes­to­ki na­pa­di opor­be, ali i do­ne­dav­nih ko­ali­cij­skih sa­vez­ni­ka iz Mos­ta. Spo­či­ta­va­ju mu da je “Agro­ko­rov čo­vjek” te da je znao što se u tvrt­ki do­ga­đa, ali pri to­me pre­šu­ću­ju ne­ko­li­ko važ­nih či­nje­ni­ca. Ma­rić je u Agro­kor oti­šao na­kon us­pješ­ne ka­ri­je­re unu­tar dr­žav­ne upra­ve u ko­joj je pro­veo ve­ći­nu rad­nog sta­ža, a u Agro­ko­ru se za­pos­lio kao je­dan od iz­vr­š­nih di­rek­to­ra. Kon­cern ko­ji u Hr­vat­skoj za­poš­lja­va oko če­tr­de­set ti­su­ća lju­di Ma­ri­ća je an­ga­ži­rao kao vr­s­nog ma­kro­eko­no­mis­ta što je bio te­melj­ni dio nje­go­vih rad­nih za­da­ta­ka.

Ne­ugod­na si­tu­aci­ja

– Bio sam je­dan od 25 iz­vr­š­nih di­rek­to­ra u Agro­ko­ru u sek­to­ru Stra­te­gi­ja i tr­ži­šte ka­pi­ta­la, dak­le rang is­pod upra­ve. Moj je po­sao bio iz­ra­da i pre­zen­ta­ci­ja ma­kro­eko­nom­skih ana­li­za i pro­jek­ci­ja za Hr­vat­sku i re­gi­ju te ana­li­za po­li­tič­kih okol­nos­ti. To je ono što sam pre­zen­ti­rao i ula­ga­či­ma, dok iz­ra­da fi­nan­cij­skih iz­vje­šta­ja ni­je bi­la moj po­sao ni od­go­vor­nost – re­kao nam je mi­nis­tar Ma­rić. Da ni­je mo­gao zna­ti o de­ta­lji­ma iz fi­nan­cij­skih iz­vje­šta­ja, po­t­vr­đu­je i struč­njak za kor­po­ra­tiv­ne fi­nan­ci­je i ra­ču­no­vod­stvo An­drej Gru­bi­šić ko­ji is­ti­če da bi bi­lo vr­lo “pre­ten­ci­oz­no oče­ki­va­ti da je Ma­rić bio upoz­nat sa sva­kim de­ta­ljem fi­nan­cij­skih iz­vje­šta­ja Agro­ko­ra”. – Ma­rić ni­je bio za­du­žen ni za knji­že­nje ni­ti je vo­dio odjel ra­ču­no­vod­stva, a ni­je ni bio dio upra­ve ko­ja po­t­vr­đu­je fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća ni­za tvrt­ki ko­je či­ne Agro­kor. U tom smis­lu mo­gao je sa­mo u ma­ni­ri do­brog gos­po­da­re­nja iš­či­ta­ti ta fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća i u ko­mu­ni­ka­ci­ji s ula­ga­či­ma ih pre­zen­ti­ra­ti – objaš­nja­va Gru­bi­šić ko­ji pod­sje­ća da su iz­vje­šta­ji ko­ji su kre­ira­ni u vi­še od 70 Agro­ko­ro­vih tvrt­ki proš­li re­vi­zi­ju. Na re­vi­zi­ji su ra­di­li struč­nja­ci iz Ba­ker Til­lyja, ugled­ne re­vi­zor­ske ku­će, i da­li im ze­le­no svje­tlo, a ana­li­zi­ra­li su ih i aran­že­ri obvez­nič­kih iz­da­nja, što im je po­sao, ali i ula­ga­či u dug hr­vat­skog kon­cer­na me­đu ko­ji­ma su naj­ve­će ban­kar­ske i inves­ti­cij­ske ku­će svi­je­ta. Ove su okol­nos­ti poz­na­te fi­nan­cij­skoj jav­nos­ti, ali po­li­ti­ča­ri­ma ko­ji ne- ma­ju is­kus­tva ra­da u ve­li­kim sus­ta­vi­ma i slo­že­nim fi­nan­cij­skim aran­žma­ni­ma lo­gič­nim se či­ni da je vi­so­ka me­na­džer­ska po­zi­ci­ja do­volj­na za uvid u sve di­je­lo­ve pos­lo­va­nja. Zbog slu­ča­ja Ma­rić, od­nos­no pred­stav­lja­nja mi­nis­tra fi­nan­ci­ja kao ute­ga Vla­di, ra­ski­nu­ta je i ko­ali­ci­ja HDZ-a i Mos­ta, a sam je Ma­rić do­ži­vio mno­ge na­pa­de po­s­ljed­njih da­na. – Ni pro­fe­si­onal­no ni ljud­ski ovo ni­je ugod­na si­tu­aci­ja. Iz­re­če­no je pu­no ne­is­ti­na i ma­ni­pu­la­ci­ja i že­lim do­ka­za­ti da su ne­ute­me­lje­ne. Žao mi je što od ko­le­ga iz Mos­ta ni­sam do­bio pri­li­ku iz­ni­je­ti svo­je ar­gu­men­te. Oči­to ih ni­je za­ni­ma­lo ni mo­je ni oči­to­va­nje Vla­de, već su do­ni­je­li od­lu­ku ra­ni­je. O raz­lo­zi­ma za ta­kav od­nos pre­ma me­ni mo­gu sa­mo na­ga­đa­ti – ka­zao je Ma­rić. Ia­ko se do sa­da iz­u­zi­mao iz od­lu­ka o Agro­ko­ru ka­ko ne bi do­veo Vla­du i se­be u pro­blem, Ma­rić to vi­še ne na­mje­ra­va či­ni­ti. – Ja sam po­la­zio od kul­tu­re sa­mo­izu­zi­ma­nja i pri­mje­nji­vao sam je u kon­kret­nim od­lu­ka­ma po­put onih o kre­di­ti­ma. Ja sam mi­nis­tar fi­nan­ci­ja i ra­dim na do­pri­no­su ukup­noj gos­po­dar­skoj i fi­nan­cij­skoj sta­bil­nos­ti Hr­vat­ske u in­te­re­su svih, a ne po­je­di­nih sku­pi­na ili po­je­di­na­ca – ka­zao nam je Ma­rić. Da ni­je Agro­ko­ra, Ma­ri­će­va po­zi­ci­ja bi­la bi vr­lo la­god­na. Hr­vat­ska je u nje­go­vu man­da­tu os­tva­ri­la re­kord­no ni­zak de­fi­cit pro­ra­ču­na i pr­vi pad jav­nog du­ga od 1999. U sred­njem ro­ku, do kra­ja man­da­ta, bi­lje­žit će se rast, ia­ko ni­ži ne­go što se oče­ku­je u no­vim čla­ni­ca­ma EU. Sto­pa po­ten­ci­jal­nog ras­ta kre­će se od 2,5 do 3,2 pos­to BDP-a za raz­dob­lje do 2020., što je re­la­tiv­no ni­zak rast pa je pro­gram re­for­mi, od­nos­no nji­ho­va im­ple­men­ta­ci­ja, klju­čan da bi se sto­pe ras­ta po­pe­le na ci­lja­nih 5 pos­to BDP-a.

Ušte­da 763 mi­li­ju­na ku­na

– Ovo je re­alan ok­vir te­me­ljen na pro­cje­na­ma ras­ta u ovom tre­nut­ku. Naš je cilj nas­ta­vak kon­so­li­da­ci­je, sma­nje­nje jav­nog du­ga, po­prav­lja­nje rej­tin­ga i sni­ža­va­nje ra­sho­da za ka­ma­te. La­ni smo pla­ti­li 763 mi­li­ju­na ku­na ka­ma­ta ma­nje ne­go 2015., ali i da­lje go­diš­nje za njih iz­dva­ja­mo oko 11 mi­li­jar­di ku­na što je pro­ra­čun Mi­nis­tar­stva zna­nos­ti i obra­zo­va­nja – na­gla­ša­va Ma­rić. Ka­da se is­klju­če ra­sho­di za ka­ma­te, Hr­vat­ska je u plu­su osam mi­li­jar­di ku­na što po­ka­zu­je ko­li­ko je važ­no sma­nji­ti tro­ško­ve za taj dio pro­ra­ču­na.

Pre­ten­ci­oz­no je mis­li­ti da je Ma­rić znao de­ta­lje o iz­vješ­ći­ma, ni­ti ih je knji­žio ni­ti ih je odo­bra­vao AN­DREJ GRU­BI­ŠIĆ part­ner u Gru­bi­šić&Part­ners Iz­re­če­no je pu­no ne­is­ti­na. Žao mi je što od ko­le­ga iz Mos­ta ni­sam do­bio pri­li­ku iz­ni­je­ti svo­je ar­gu­men­te ZDRAV­KO MA­RIĆ mi­nis­tar fi­nan­ci­ja

PA­TRIK MA­CEK/PIXSELL

Zdrav­ko Ma­rić naj­av­lju­je da se ne na­mje­ra­va da­lje iz­u­zi­ma­ti iz od­lu­ka o Agro­ko­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.