HNS i IDS pot­pi­sa­li HDZ-ovu ini­ci­ja­ti­vu za ru­še­nje Pe­tro­va, u ti­je­ku skup­lja­nje pot­pi­sa za Jan­dro­ko­vi­ća

Plen­ko­vi­ću za no­vu ve­ći­nu klju­čan HSS i nje­go­vih pet zas­tup­ni­ka, ko­li­ko bi Be­ljak te­ško do­bio na no­vim iz­bo­ri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Front Pa­ge -

Od Bo­že Pe­tro­va oče­ku­ju da već u uto­rak, što je pr­vi rad­ni dan Sa­bo­ra na­kon Praz­ni­ka ra­da, od­stu­pi sa svo­je duž­nos­ti

U ope­ra­ci­ji po­ku­ša­ja pres­la­ga­nja sa­bor­ske ve­ći­ne pr­vi cilj HDZ-a je pos­ta­vi­ti Gor­da­na Jan­dro­ko­vi­ća, pot­pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra i glav­nog taj­ni­ka HDZ-a, za no­vog pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra. HDZ-u je pri­kup­lja­nje pot­pi­sa za Jan­dro­ko­vi­ća pr­vi test mo­gu li uop­će sas­ta­vi­ti no­vu sa­bor­sku ve­ći­nu bez Mos­ta. Za­to se u Klu­bu HDZ-a sa­da skup­lja­ju sa­mo pot­pi­si za opo­ziv še­fa Sa­bo­ra i Mos­ta Bo­že Pe­tro­va – što će ići glat­ko jer HDZ ima 79 pot­pi­sa, a mo­že ra­ču­na­ti i na vi­še od 80 – i za Jan­dro­ko­vi­ća. Me­đu­tim, u Klu­bu HDZ-a ne ot­kri­va­ju ko­li­ko je pot­pi­sa pri­ku- plje­no za Jan­dro­ko­vi­ća, što zna­či da ih za­sad ima­ju ma­nje od po­treb­nih 76. Ra­ču­na se da bi HDZ za nje­ga mo­gao pri­ku­pi­ti 70 do 72 pot­pi­sa. Is­kris­ta­li­zi­ra­lo se da je Plen­ko­vi­ću za no­vu sa­bor­sku ve­ći­nu klju­čan HSS Kre­še Be­lja­ka i nje­go­vih pet zas­tup­ni­ka ko­je je do­bio na proš­lim iz­bo­ri­ma na lis­ti SDP-a. I to ne­lo­gič­nom ve­li­ko­duš­noš­ću ta­daš­njeg še­fa SDP-a Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i vr­lo vje­ro­jat­no HSS vi­še na iz­bo­ri­ma ne bi mo­gao dos­ti­ći taj broj zas­tup­ni­ka. Sa­da bi ih mo­gao ka­pi­ta­li­zi­ra­ti. Ia­ko Kre­šo Be­ljak po­ru­ču­je da je HSS opo­zi­cij­ska stran­ka i za­zi­va Vla­du SDP-a i Mos­ta, ipak se iz nes­luž­be­nih raz­go­vo­ra do­nek­le mo­že nas­lu­ti­ti da op­ci­ja s HDZom ni­je do­kra­ja od­ba­če­na.

HSS: Ni­smo o to­me raz­miš­lja­li

– Mi smo u lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, na te­re­nu, sve se do­go­di­lo u ro­ku od 24 sa­ta i o ne­kim kom­bi­na­ci­ja­ma s HDZ-om ni­smo raz­miš­lja­li – nes­luž­be­no se doz­na­je u HSS-u. I u HDZ-u su nam po­je­di­ni iz­vo­ri po­t­vr­di­li da je HSS op­ci­ja na ko­ju ra­ču­na­ju u pres­la­ga­nju, dok na­ši

iz­vo­ri tvr­de da je HNS, ali i IDS is­pao iz tih kom­bi­na­ci­ja. Dio su­go­vor­ni­ka iz HDZ-a pro­cje­nju­je da bi HDZ s HSS-om, ako se ura­ču­na­ju i ne­za­vis­ni Želj­ko Glas­no­vić, Ivan Lo­vri­no­vić te HDZ-ov Zlat­ko Ha­san­be­go­vić (ko­ji je re­kao da će nje­go­va pot­po­ra ovi­si­ti o to­me s kim bi se for­mi­ra­la no­va ve­ći­na) mo­gao do­gu­ra­ti do 79 zas­tup­ni­ka. To su za­sad sve sa­mo pret­pos­tav­ke, ali op­ći je do­jam u HDZ-u, pa i onih ko­ji ni­su pre­vi­še sklo­ni Plen­ko­vi­ću, da bi se mo­gla oku­pi­ti kak­va-tak­va no­va ve­ći­na. Mo­gu­će je da bi se for­mi­ra­la ma­njin­ska Vla­da ko­ja bi pre­ži­vje­la ne­ko vri­je­me do od­go­va­ra­ju­ćeg taj­min­ga za no­ve iz­bo­re. S dru­ge stra­ne, ako Plen­ko­vić ne ofor­mi sta­bil­nu ve­ći­nu, bo­lje mu je na no­ve iz­bo­re ići od­mah dok je u HDZ-u na vr­hun­cu mo­ći jer je “ot­kan­tao” Most. Dio HDZ-ova­ca već upo­zo­ra­va da im ni­je pri­hvat­lji­va no­va Vla­da u ko­joj bi par­ti­ci­pi­rao SDSS, ali iz­vor iz vr­ha HDZ-a ka­že da SDSS ne bi su­dje­lo­vao u Vla­di, ne­go je, kao i sa­da, po­dr­ža­vao

U HSS-u ka­žu da bi mo­gli da­ti pot­pi­se za Jan­dro­ko­vi­ća, no da to ne zna­či pot­po­ru HDZ-u

u Sa­bo­ru. U slu­ča­ju da HDZ za Jan­dro­ko­vi­ća ne sku­pi 76 pot­pi­sa do utor­ka, mo­gu­će je da bi od­mah iš­li na ras­pu­šta­nje Sa­bo­ra, če­mu bi pret­ho­di­la os­tav­ka pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, a iz­van­red­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re mo­gli bi tem­pi­ra­ti s dru­gim kru­gom lo­kal­nih iz­bo­ra 4. lip­nja. Ia­ko je na Pred­sjed­niš­tvu HDZ-a do­go­vo­re­no da HDZ što pri­je po­ku­ša sas­ta­vi­ti no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, to­čan da­tum iz­bo­ra, ako od ve­ći­ne ne bu­de ni­šta, ni­je de­fi­ni­ran. U Klu­bu HDZ-a doz­na­je­mo da od Bo­že Pe­tro­va oče­ku­ju da već u uto­rak, što je pr­vi rad­ni dan Sa­bo­ra na­kon Praz­ni­ka ra­da, od­stu­pi s duž­nos­ti jer vi­še ne­ma pot­po­ru ve­ći­ne. To bi zna­či­lo da će HDZ, oči­to, u uto­rak zah­ti­je­va­ti da se opo­ziv Pe­tro­va sta­vi na dnev­ni red, dak­le da ga se smi­je­ni pri­je gla­sa­nja o opo­zi­vu mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća, što Pe­trov pla­ni­ra za sri­je­du. Bu­du­ći da je Pe­trov i da­lje šef Sa­bo­ra, on odre­đu­je ri­tam stav­lja­nja to­ča­ka na dnev­ni red pa iz nje­go­vo per­s­pek­ti­ve ni­je za oče­ki­va­ti da će udo­vo­lji­ti HDZ-u ne­go će svo­ju smje­nu na gla­sa­nje sta­vi­ti na­kon što se odra­di gla­sa­nje o Ma­ri­ću. Ako bi HDZ pri­ku­pio 76 gla­so­va za Jan­dro­ko­vi­ća, pi­ta­nje je ho­će li ti svi no­vi part­ne­ri bi­ti i pro­tiv opo­zi­va Ma­ri­ća. Be­ljak je, na­ime, dao pot­pis za opo­ziv mi­nis­tra fi­nan­ci­ja. U HDZ-u tvr­de da kad bi Jan­dro­ko­vi­ća ins­ta­li­ra­li za no­vog še­fa Sa­bo­ra, ne bi ote­za­li s gla­sa­njem o Ma­ri­će­vu opo­zi­vu jer im je u ci­lju to što pri­je ri­je­ši­ti.

Do­mi­na­ci­ja

U Mos­tu ne vje­ru­ju da je to baš ta­ko. Ako bi se pr­vo gla­sa­lo o Ma­ri­će­vu opo­zi­vu i ako bi ga opor­ba pre­dvo­đe­na SDPom us­pje­la sru­ši­ti, to bi auto­mat­ski zna­či­lo da Plen­ko­vić ne­ma no­vu ve­ći­nu. Bu­de li Ma­rić smi­je­njen, pre­mi­je­ru po Us­ta­vu pre­os­ta­je da pred­lo­ži no­vog mi­nis­tra (no te­ško bi do­bio pot­po­ru) i u tom slu­ča­ju lo­gič­na je os­tav­ka pre­mi­je­ra. U slu­ča­ju da je Plen­ko­vić ne do­ne­se, SDP će od­mah na toj sjed­ni­ci (pad­ne li Ma­rić) po­če­ti pri­kup­lja­ti pot­pi­se za iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja Vla­di. Ako Plen­ko­vić do utor­ka bu­de imao 76 pot­pi­sa za Jan­dro­ko­vi­ća, mo­že se oče­ki­va­ti da će od­mah u Sa­bor pos­la­ti i pri­jed­log če­tve­ro no­vih mi­nis­ta­ra ko­ji će za­mi­je­ni­ti smi­je­nje­ne mos­tov­ce. Ako, pak, Zdrav­ko Ma­rić pre­ži­vi gla­sa­nje o opo­zi­vu i ins­ta­li­ra­ju Jan­dro­ko­vi­ća za še­fa Sa­bo­ra, Plen­ko­vić bi mo­gao pri­če­ka­ti do iza lo­kal­nih iz­bo­ra za uvo­đe­nje no­vih mi­nis­ta­ra u Vla­du te­me­ljem pot­po­re no­vih part­ne­ra. U HSS-u, na­ime, ka­žu da bi te­oret­ski mo­gli da­ti pot­pi­se za Jan­dro­ko­vi­ća jer se še­fo­vi Sa­bo­ra bi­ra­ju i uz gla­so­ve opor­be, a da to ne zna­či pot­po­ru HDZ-u. S nji­ma bi im bi­lo ko­mot­ni­je pre­go­va­ra­ti na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra, ka­ko im to ne bi na­šte­ti­lo.

Op­ći je do­jam u HDZ-u, pa i onih ko­ji ni­su sklo­ni Plen­ko­vi­ću, da se mo­že oku­pi­ti ne­kak­va ve­ći­na Di­je­lu HDZ-ova­ca ni­je pri­hvat­lji­va no­va Vla­da u ko­joj bi par­ti­ci­pi­rao SDSS

Iva Pu­ljić -Še­go, Tea Ro­mić, Iva Bo­ban Va­le­čić

Plen­ko­vić ne ot­kri­va ko­li­ko je HDZ pri­ku­pio pot­pi­sa za Gor­da­na Jan­dro­ko­vi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.