Maj­ka svih lo­kal­nih iz­bo­ra do­ga­đat će se u Za­gre­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Mi­lan Jaj­či­no­vić

Ban­di­će­vim os­po­ra­va­te­lji­ma i kri­ti­ča­ri­ma go­to­vo ni­šta ni­je do­bro i po vo­lji što je u Za­gre­bu uči­nio. To će ujed­no bi­ti i li­ni­ja raz­gra­ni­če­nja po­dje­le i gla­so­va­nja u ovim iz­bo­ri­ma Ne­za­do­volj­ni će gla­sa­ti pro­tiv nje­ga bez ob­zi­ra na to što je objek­tiv­no u Za­gre­bu i za Za­greb uči­nio. Tak­vi za­mje­ra­ju Ban­di­ću od to­ga što je Her­ce­go­vac do grad­nje fon­ta­na

Do HRT-ova Otvo­re­nog za­pra­vo ni­smo ni zna­li tko su sve, osim Mi­la­na Ban­di­ća, služ­be­ni kan­di­da­ti za za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka. Zna­lo se da je to biv­ša mi­nis­tri­ca Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de An­ka Mrak Ta­ri­taš i biv­ša Ban­di­će­va za­mje­ni­ca San­dra Šva­ljek. Sa­da smo saz­na­li da će to si­gur­no bi­ti HDZov po­vrat­nik dr. Dra­go Pr­go­met, ne­za­vis­na Bru­na Esih, mos­to­vac Mar­ko Sla­do­ljev, uni­ver­zal­ni eko­nom­ski zna­lac i kan­di­dat Ži­vog zi­da dr.Ivan Lo­vri­no­vić te je­dan od biv­ših vo­đa svo­je­dob­nih pro­s­vje­da na Cvjet­nom tr­gu To­mis­lav To­ma­še­vić. Ci­je­loj toj “ne­prin­ci­pi­jel­noj ko­ali­ci­ji” cilj je is­ti. Sru­ši­ti du­go­go­diš­njeg gra­do­na­čel­ni­ka Mi­la­na Ban­di­ća. San­dra Šva­ljek se nas­to­ja­la sve vi­še dis­tan­ci­ra­ti od svo­je proš­los­ti, tj. da je bi­la za­mje­ni­ca Mi­la­na Ban­di­ća, dok se An­ka Mrak Ta­ri­taš nas­to­ja­la pred­sta­vi­ti kao go­to­vo ne­za­vis­na kan­di­dat­ki­nja, gu­ra­ju­ći u po­za­di­nu svoj HNS. Pri to­me uop­će ni­je spo­mi­nja­la ima li, osim svo­je stran­ke, i po­dr­šku SDP-a. Slič­no se po­na­ša­la i Bru­na Esih, ne že­le­ći re­ći ima li po­dr­šku di­je­la HDZ-a. Na­su­prot njoj, Dra­go Pr­go­met je us­t­vr­dio da iza nje­ga sto­ji ci­je­li HDZ. Jav­nos­ti ma­lo poz­nat Mar­ko Sla­do­ljev pred­sta­vio se pak kao kan­di­dat Mos­ta, dok je Lo­vri­no­vić u naj­no­vi­je vri­je­me pos­tao i naj­no­vi­ji kan­di­dat Ži­vo­ga zi­da. To­mis­lav To­ma­še­vić ni­je kan­di­dat ni jed­ne stran­ke, ali se oči­to uz­da u po­dr­šku svo­jih slič­no­miš­lje­ni­ka, ko­ji se ne sla­žu s na­či­nom ka­ko Mi­lan Bandić vo­di Za­greb. Bit će za­nim­lji­vo na kra­ju iz­bo­ra vi­dje­ti je­su li tak­vi Za­grep­ča­ni u ve­ći­ni ili je vi­še onih ko­ji su na Ban­di­će­voj stra­ni. Ban­di­će­vi pris­ta­še uva­ža­va­ju i ci­je­ne pu­no to­ga što je u Za­gre­bu uči­ni oza svo­ga gra­do­na­čel­nik ovan ja. Nje­go­vim os­po­ra­va­te l ji ma i kri­ti­ča­ri­ma go­to­vo ni­šta ni­je do­bro i po vo­lji što je u Za­gre­bu uči­nio. To će ujed­no bi­ti i li­ni­ja raz­gra­ni­če­nja po­dje­le i gla­so­va­nja u ovim iz­bo­ri­ma. Ne­za­do­volj­ni će gla­sa­ti pro­tiv nje­ga bez ob­zi­ra na to što je objek­tiv­no u Za­gre­bu i za Za­greb uči­nio. Tak­vi za­mje­ra­ju Ban­di­ću od to­ga što je Her­ce­go­vac pa sve do grad­nje “ne­po­treb­nih fon­ta­na”. Ne­s­klo­ni će An­ki Mrak Ta­ri­taš za­mje­ri­ti pri­ču iz Gu­nje da je pri­ka­zi­va­la ve­ću ci­je­nu ob­no­ve ku­ća ne­go što je ta ci­je­na bi­la. Bru­ni Esih jed­ni će se za­mje­ra­ti što se iz­jas­ni­la da će ski­nu­ti plo­ču s ime­nom mar­ša­la Ti­ta. S dru­ge stra­ne, An­ka Mrak Ta­ri­taš u Otvo­re­nom je iz­ja­vi­la da tu plo­ču ne bi ski­da­la, što će joj naj­vje­ro­jat­ni­je jed­ni i odo­bra­va­ti. Dragi Pr­go­me­tu pu­no njih će pri­go­va­ra­ti što je iz HDZ-a svo­je­dob­no iz­a­šao da bi se ne­dav­no u nje­ga vra­tio, a mo­žda još vi­še što je ne­koć bez za­vje­sa kod Ko­tro­ma­no­vi­ća pre­go­va­rao s ta­daš­njim pre­mi­je­rom Mi­la­no­vi­ćem. No mo­gli bi mu ho­no­ri­ra­ti iz­ja­vu da bi i on ski­nuo plo­ču s Ti­to­vim ime­nom. San­dri Šva­ljek ne­ki će Za­grep­ča­ni za­mje­ri­ti što je svo­je­dob­no bi­la za­mje­ni­ca Ban­di­ća i što je u Hol­din­gu za­pos­li­la svo­ga mu­ža. Iva­nu Lo­vri­no­vi­ću ne­ki spo­či­ta­va­ju znans­tve­nu raz­met­lji­vost i uvje­ra­va­nja da ima rje­še­nja da sve dr­žav­ne pro­ble­me. To­mis­la­vu To­ma­še­vi­ću, ko­ji je vo­dio pro­tes­te na Cvjet­no­me tr­gu, mo­gla bi u iz­bo­ri­ma od­mo­ći gla­si­na da nje­go­vi ta­daš­nji pris­ta­še da­nas par­ki­ra­ju aute u ta­da spor­noj Hor­va­tin­či­će­voj ga­ra­ži. Mi­lan Bandić za vri­je­me tih pro­tes­ta na­šao se u si­tu­aci­ji u ko­joj su ne­ka­da bi­li i nje­go­vi slav­ni pret­hod­ni­ci, Mi­lan Amruš i Ve­ćes­lav Ho­lje­vac. Amruš ka­da je naj­a­vio da će osvi­je­tli­ti Trg ba­na Je­la­či­ća i asfal­ti­ra­ti za­gre­bač­ke uli­ce, a Ho­lje­vac ka­da je od­lu­čio da će Za­greb pre­ves­ti pre­ko Sa­ve. Mo­žda je go­ra bi­la sa­mo si­tu­aci­ja ka­da je Bandić naj­a­vio da će od Slje­me­na na­pra­vi­ti svjet­ski ski­ja­ški cen­tar, ka­da su mno­gi mis­li­li da je po­lu­dio. Da­nas je Za­greb ne­za­mis­liv bez Snjež­ne kra­lji­ce i okup­lja­nja svjet­ske ski­ja­ške i ine eli­te. Za­greb je za­hva­lju­ju­ći i tak­vim “fan­taz­ma­go­ri­ja­ma” pos­tao ve­le­grad. U ovim iz­bo­ri­ma nit­ko ne naj­av­lju­je tak­ve ve­li­ke i da­le­ko­vid­ne pro­jek­te. No, zbog bu­dže­ta od 7,5 mi­li­jar­di ku­na i zbog važ­nos­ti Za­gre­ba za ci­je­lu Hr­vat­sku vje­ro­jat­no je sa­da i to­li­ko kan­di­da­ta za za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka. Jer, od za­gre­bač­kog gra­do­na­čel­ni­ka ve­ću po­li­tič­ku moć mo­žda ima sa­mo pre­mi­jer.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.