Opor­ba sa­da kli­če: “Svi za jed­no­ga – je­dan za sve!”

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Bo­ris­lav Ris­tić

Po­tres ko­ji je u če­t­vr­tak za­lju­ljao Vla­du, pro­uz­ro­čen Plen­ko­vi­će­vim iz­ne­na­da pro­na­đe­nim sta­vom i pri­pa­da­ju­ćom mu od­luč­noš­ću, os­ta­vio je tri Mos­to­va mi­nis­tra da se brč­ka­ju u pli­ća­ku. Nji­ho­vo po­zi­va­nje na ne­us­tav­nost tak­vog po­te­za do­dat­no po­ja­ča­va sli­ku nji­ho­ve ago­ni­je, jer iz­gle­da­ju kao net­ko tko se gre­be za fo­te­lju ko­ja mu je iz­mak­nu­ta. Ne­li­jep je to pri­zor ko­ji bu­di stra­ho­ve da bi na­ša tri mu­ške­ti­ra u svom oča­ju mo­gli po­seg­nu­ti za ide­ali­ma te za vi­kend kre­nu­ti u lov na krup­nu div­ljač. Tak­va jed­na ide­alis­tič­ka ges­ta d’Ar­tag­na­na i nje­go­vih pri­ja­te­lja mo­žda je još je­di­ni pre­os­ta­li na­čin, do­du­še, po­ma­lo grub, ko­jim bi se mo­gao osu­je­ti­ti lu­ka­vi na­um pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća, sa­mo za ovu pri­go­du ma­ski­ra­nog u pra­vog-prav­ca­tog Ric­he­li­eua, da bez njih pres­lo­ži Vla­du. Na­vi­ru sje­ća­nja i pris­po­do­be iz proš­los­ti, ko­je nam ka­žu da ova Vla­da mo­ra opstati iz is­tog raz­lo­ga iz ko­jeg je proš­la mo­ra­la pas­ti. Sa­da je valj­da svi­ma jas­na – osim mo­žda Da­vo­ru Ber­nar­di­ću – i ona čud­na Ka­ra­mar­ko­va ges­ta kad je mi­nis­tra Ma­ri­ća po­nu­dio kao spas, ali nam je jas­no i za­što on to ta­da, u stva­ri, ni­je bio. Bi­lo je to pri­je iz­la­ga­nje uz­ro­ka pro­ble­ma, ne­go nje­go­va rje­še­nja. Jer, vla­de mo­gu pa­da­ti, osim ako ni­su “K-plus Vla­de”, ali ne i mi­nis­tar Ma­rić. Za Most se u me­đu­vre­me­nu stu­bo­kom sve pro­mi­je­ni­lo. Dok su u proš­los­ti bi­li udar­na igla ru­še­nja pret­hod­ne vla­de, sa­da su odjed­nom pos­ta­li su­vi­šan alat u ru­ka­ma onih ko­ji su je ru­ši­li. Ne­po­treb­ni su, iako su po­šte­no odi­gra­li svo­ju ulo­gu ko­ris­nih idi­ota, jer je tu sad Plen­ko­vić ko­ji pu­no bo­lje ra­zu­mi­je svo­ju ulo­gu od na­ših ra­zi­gra­nih mu­ške­ti­ra. Pre­mi­jer Plen­ko­vić ih sto­ga ša­lje da se pri­dru­že opor­bi u “ki­se­lje­nju ze­lja”, mo­žda kao ka­kav do­bar ka­men za ku­pus. Sa­da dru­ga stra­na kli­če: “Svi za jed­no­ga – je­dan za sve!” Pa, ka­kav je to sja­jan plan pres­la­ga­nja K-plus Vla­de, na­kon što su mos­tov­ci iz nje naj­u­re­ni, a os­ta­li “ve­li­ki igra­či” se iz­jas­ni­li da u tak­voj Vla­di ne­će su­dje­lo­va­ti? Bro­ji­ti po­ten­ci­jal­nu ko­ali­cij­sku sit­než ni­je od­go­vor, jer njih, i za njih, uvi­jek se na­đe do­volj­no. No­vi­nar­ska pi­ta­nja Plen­ko­vi­ću u tom smje­ru ne­iz­bjež­no su pro­ma­ši­va­la me­tu. Jer, ključ­no pi­ta­nje sa­da ni­je ima li HDZ po­ten­ci­jal pres­lo­ži­ti Vla­du s dru­gim stran­ka­ma, već ima li Plen­ko­vić po­dr­šku za tak­vo pres­la­ga­nje unu­tar sa­mog HDZ-a. Na toj su va­gi Br­ki­će­va stru­ja s jed­ne stra­ne i des­na su­ve­re­nis­tič­ka stru­ja okup­lje­na oko Ha­san­be­go­vi­ća s dru­ge stra­ne. Jed­ni­ma za po­dr­šku mo­ra ne­što po­nu­di­ti, dok dru­ge mo­ra iz­lo­ži­ti pri­ti­sku da se iz­jas­ne ka­ko bi ih se os­lo­bo­dio. Ulo­gu je­zič­ca na toj va­gi, ko­ji tre­ba pre­vag­nu­ti na raz­li­či­te stra­ne, igrat će po­dr­ška Pu­pov­če­va SDSS-a, ko­ja u ovoj kons­te­la­ci­ji pos­ta­je od­lu­ču­ju­ća za sta­bil­nost Vla­de. Dru­gim ri­je­či­ma, da bi Plen­ko­vić os­tao pre­mi­jer, Mi­li­ja­nu Br­ki­ću nu­di se mjes­to mi­nis­tra po­li­ci­je uz po­moć Pu­pov­če­va gla­sa. Kao što smo iz nje­go­ve si­noć­nje (če­t­vr­tak) iz­ja­ve mo­gli vi­dje­ti, on je Plen­ko­vi­ću već dao pu­nu po­dr­šku, a vje­ro­jat­no i pri­hva­tio mjes­to smi­je­nje­no­ga Ore­pi­ća. Iako će to nje­go­vo mi­nis­tar­sko mjes­to bi­ti pla­će­no iz­da­jom vlas­ti­te ba­ze, Br­kić tu ni­je imao pu­no dvo­ji­ti na­kon na­pa­da ko­ji­ma je zad­njih da­na bio iz­lo­žen po­vo­dom kon­tro­ver­ze oko da­va­nja kon­ce­si­je na Zlat­nom ra­tu u Bo­lu na Bra­ču. Sto­ga je Br­ki­će­va po­dr­ška re­zul­tat prag­ma­tič­nog po­li­tič­kog sa­mo­odr­ža­nja i pla­ća­nja ci­je­ne za afe­ru Bol. Plen­ko­vi­će­ve ri­je­či da “pr­vo mo­ra­mo ri­je­ši­ti ovu si­tu­aci­ju u Bo­lu”, pa se tek on­da ba­vi­ti pi­ta­njem Mos­ta i mi­nis­tra Ma­ri­ća, sa­da do­bi­va­ju pu­ni smi­sao. Za pu­nu pro­ved­bu pla­na, me­đu­tim, po­treb­no je da des­na su­ve­re­nis­tič­ka stru­ja unu­tar HDZ-a, ko­je se Plen­ko­vić že­li os­lo­bo­di­ti, od­bi­je ići Br­ki­će­vim sto­pa­ma. Dak­le, bit će po­treb­no još odu­zi­ma­nja da bi se sa­ku­pi­lo ve­ći­nu. Uz neo­vis­nu Bru­nu Esih, ko­ja je već rek­la da ne­će po­di­ći ru­ku za ve­ći­nu s Pu­pov­cem, oče­ku­je se da se na sli­čan na­čin oči­tu­ju i Ha­san­be­go­vić i nje­go­va stru­ja. Plen­ko­vić ih, u bi­ti, gu­ra da se oči­tu­ju ka­ko ne­će s Pu­pov­cem, da bi on­da on mo­gao ići s HNS-om. Eli­mi­na­ci­ja su­ve­re­nis­tič­ke stru­je iz HDZ-a bit će pak do­volj­no oprav­da­nje Vr­do­lja­ku pred vlas­ti­tom ba­zom da po­dig­ne ru­ku za tak­vu “vla­du na­ci­onal­nog je­dins­tva”. Ha­san­be­go­vić i su­ve­re­nis­ti, s kre­di­tom će mo­ral­ne vje­ro­dos­toj­nos­ti, na­kon ove nes­ta­bil­ne kons­te­la­ci­je, čis­ta obra­za če­ka­ti sko­raš­nje je­sen­ske iz­bo­re.Pre­vi­še je re­mi­nis­cen­ci­ja, po­du­dar­nos­ti i sli­ka bli­ske proš­los­ti u ovom po­te­zu pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća da u nje­mu ne bi­smo pre­poz­na­li tek nje­zi­nu lo­šu re­pli­ku, bez sna­ge za du­gi ži­vot. Ovo ni­je po­tres ši­ro­ke mag­ni­tu­de. Čes­ti­ta­ti tre­ba na upor­nos­ti i iz­ne­na­da pro­na­đe­noj od­luč­nos­ti. Sve os­ta­lo tre­ba što pri­je pre­pus­ti­ti proš­los­ti ko­joj pri­pa­da.

Po­zi­va­nje mos­to­va­ca na ne­us­tav­nost po­te­za pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća do­dat­no po­ja­ča­va sli­ku nji­ho­ve ago­ni­je, jer iz­gle­da­ju kao net­ko tko se gre­be za fo­te­lju ko­ja mu je iz­mak­nu­ta Da bi Plen­ko­vić os­tao pre­mi­jer, Mi­li­ja­nu Br­ki­ću nu­di se mjes­to mi­nis­tra po­li­ci­je uz po­moć Pu­pov­če­va gla­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.