Mo­ja je mi­si­ja čiš­ći i pra­ved­ni­ji sport

Ka­ko Šu­ker vo­di HNS? Na tu te­mu re­ći ću sa­mo ovo: no­go­met tre­ba spa­ja­ti, a ne raz­dva­ja­ti, ka­že Ma­džar

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net

Na­dam se da će se si­tu­aci­ja u svi­je­tu smi­ri­ti i da će se Eu­ro 2016. igra­ti. Ali sa­mo ako se gle­da­te­lji­ma mo­že jam­či­ti pot­pu­na si­gur­nost

Sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ce za zdrav­s­tvo i sport dr. To­mis­lav Ma­džar (37) u in­ter­v­juu za Ve­čer­nji list pr­vi put go­vo­ri o svom dje­lo­va­nju u no­go­me­tu, Di­na­mu i Hr­vat­skom no­go­met­nom sa­ve­zu, ali i o svom an­ga­žma­nu u po­du­zet­nič­kim vo­da­ma. No tko je uop­će To­mis­lav Ma­džar? – Ro­đen sam u Do­njim Ra­di­ši­ći­ma u op­ći­ni Lju­bu­ški, ci­je­li sam ži­vot u spor­tu, pa sam ta­ko sa 17 go­di­na nas­tu­pao za pr­vu mom­čad NK Lju­bu­ški, bio sam su­igrač s re­pre­zen­ta­tiv­cem BiH Sa­šom Pap­cem – ka­že Ma­džar. Ka­že ka­ko ga je na za­gri­že­nu po­sve­će­nost spor­tu po­tak­nu­la pre­ra­na maj­či­na smrt... – Taj me tuž­ni do­ga­đaj na ne­ki na­čin us­mje­rio kao za­go­va­ra­te­lja zdra­vo­ga ži­vo­ta, na­gla­ša­va­nja fi­zič­ke ak­tiv­nos­ti i tje­lo­vjež­be kao sred­sta­va pre­ve­ni­ra­nja bo­les­ti... Ma­džar je di­plo­mi­rao 2005. go­di­ne, a is­te je go­di­ne iz NK HAŠK-a, ka­da je Ro­meo Jo­zak do­šao u Di­na­mo­vu ško­lu no­go­me­ta, pre­šao u Di­na­mo.

Bio sam u HNS-u

– Us­po­re­do s an­ga­žma­nom u Di­na­mu bio sam za­du­žen i za mla­đe ka­te­go­ri­je u HNS-u, a struč­nom sto­že­ru A re­pre­zen­ta­ci­je bio sam pri­klju­čen ka­da je An­te Ča­čić pos­tao iz­bor­nik – ka­že Ma­džar. Ka­ko je doš­lo do an­ga­žma­na u Ure­du pred­sjed­ni­ce? – Na­kon što sam su­dje­lo­vao u HDZ-ovim kam­pa­nja­ma, pa ta­ko i u kam­pa­nji An­dre­ja Plen­ko­vi­ća za Europ­ski par­la­ment, u kam­pa­nji pred­sjed­nič­ke kan­di­dat­ki­nje Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić bio sam za­du­žen za or­ga­ni­za­ci­ju, pot­po­ru i lo­gis­ti­ku. Pred­sjed­ni­ca je na­kon ina­ugu­ra­ci­je ofor­mi­la svoj sa­vjet­nič­ki tim, u ko­je­mu sam kao vo­lon­ter pre­uzeo po­dru­čje zdrav­s­tva, spor­ta i mla­dih, što i da­nas ob­na­šam. Ne­dav­no sam sto­ga ušao u po­du­zet­nič­ke vo­de, na­kon 12 go­di­na ra­da s vr­hun­skim spor­ta­ši­ma, kao spe­ci­ja­list me­di­ci­ne ra­da i spor­ta otvo­rio sam po­lik­li­ni­ku VašPre­gled. Osim to­ga, na če­lu sam ti­ma struč­nja­ka, u ko­jem je i aka­de­mik dr. Mar­ko Pe­ći­na, ko­ji ra­di na iz­ra­di udž­be­ni­ka “Sport­ska me­di­ci­na”. Vaš je savjet bio da pred­sjed­ni­ca bu­de na utak­mi­ci Ri­je­ka – Osijek? – Pred­sjed­ni­ca je već pri­je u svom ras­po­re­du ima­la pre­dvi­đen po­sjet Ri­je­ci u sklo­pu ko­jeg smo po­sje­ti­li otva­ra­nje stu­dent­skog do­ma, sas­ta­li se s lju­di­ma iz ini­ci­ja­ti­ve “Ri­je­ka – europ­ske pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re 2020.”, a na utak­mi­cu smo iš­li u pri­vat­nom aran­žma­nu. Ku­pi­li smo ulaz­ni­ce, uz pred­sjed­ni­cu je na Ru­je­vi­ci bio nje­zin naj­u­ži su­rad­nič­ki tim i nje­zin brat Bran­ko. Je li Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić na­vi­ja­či­ca Ri­je­ke? – Pred­sjed­ni­ca je kao ro­đe­na Grob­ni­čan­ka odu­vi­jek do­la­zi­la na Kan­tri­du. No že­lim na­gla­si­ti

ka­ko je pred­sjed­ni­ca naj­ve­ća na­vi­ja­či­ca ne sa­mo jed­no­ga klu­ba i jed­nog spor­ta ne­go pra­ti sve spor­to­ve i re­pre­zen­ta­ci­je. Pred­sjed­ni­ca na po­se­ban na­čin po­dr­ža­va na­še spor­ta­še pa­ra­olim­pij­ce, kao i stu­den­te spor­ta­še. Nje­no je na­če­lo da se sport igra zbog spor­ta­ša i na­vi­ja­ča, ne zbog sve­ča­nih lo­ža, i za­to je ona uvi­jek na tri­bi­na­ma. Za­što pred­sjed­ni­ca i pre­mi­jer ni­su bi­li na utak­mi­ci Hr­vat­ska – Ukra­ji­na? – Taj je dan bi­la u dr­žav­nič­kom po­sje­tu Šved­skoj, a za pre­mi­je­ra mis­lim da je bio u Ri­mu na obi­lje­ža­va­nju 60. ob­ljet­ni­ce Rim­skih ugo­vo­ra. Ti su dr­žav­nič­ki po­sje­ti bi­li una­pri­jed do­go­vo­re­ni. Ina­če, pred­sjed­ni­ca se jas­no opre­di­je­li­la za dos­lov­nu pri­mje­nu Za­ko­na o spor­tu, kao i vra­ća­nje spor­ta spor­ta­ši­ma i na­vi­ja­či­ma.

Sport bez po­li­ti­ke

Ka­ko po va­ma Šu­ker vo­di HNS-? – Na tu ću te­mu re­ći sa­mo ovo: no­go­met tre­ba spa­ja­ti, a ne raz­dva­ja­ti lju­de. Ka­kav je od­nos pred­sjed­ni­ce i HNS-a? – Pred­sjed­ni­ca po­dr­ža­va re­pre­zen­ta­ci­ju i re­pre­zen­ta­tiv­ce i ne ba­vi se ti­me tko će bi­ti pred­sjed­nik HNS-a ni član IO-a. Ona sma­tra da se po­li­ti­ka ne tre­ba mi­je­ša­ti u sport. Ide li pred­sjed­ni­ca na utak­mi­ce Di­na­ma? – Po­s­ljed­nji je put na Di­na­mo­voj utak­mi­ci bi­la 2015., na fi­na­lu Ku­pa pro­tiv Spli­ta, ka­da je bi­la po­kro­vi­te­lji­ca fi­na­la i ta­da je pre­da­la pe­har. Ho­će li pred­sjed­ni­ca ove go­di­ne bi­ti po­kro­vi­te­lji­ca fi­na­la Ku­pa? – Ako od HNS-a do­đe zah­tjev za po­kro­vi­telj­stvo, su­ges­ti­ja će bi­ti da ga pri­hva­ti – do­dao je To­mis­lav Ma­džar, ina­če no­vi pred­sjed­nik Uprav­nog vi­je­ća Hr­vat­skog za­vo­da za tok­si­ko­lo­gi­ju i an­ti­do­ping. Na tu te­mu re­kao je: – Za­hva­lju­jem Vla­di RH i pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću na ime­no­va­nju i po­vje­re­nju, a mo­ja je mi­si­ja bor­ba za čiš­ći i pra­ved­ni­ji sport. Že­lim da hr­vat­ski spor­ta­ši kao i do sa­da bu­du naj­ve­ći pro­mo­to­ri RH u svi­je­tu i da svo­jim re­zul­ta­ti­ma pri­do­no­se po­di­za­nju ugle­da RH gdje god nas­tu­pa­li – za­klju­čio je Ma­mić.

Tre­ba nam jas­na pri­mje­na Za­ko­na o spor­tu, a sport se tre­ba vra­ti­ti na­vi­ja­či­ma

TO­MIS­LAV MA­DŽAR na­kon 12 go­di­na ra­da s vr­hun­skim spor­ta­ši­ma, kao sp­ci­ja­list me­di­ci­ne ra­da i spor­ta otvo­rio je po­lik­li­ni­ku VašPre­gled

Ma­džar s Iva­nom Pe­ri­ši­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.