Od­sad će igra­ti sa­mo oni kod ko­jih vi­dim žar, vi­še me ni­ma­lo ne za­ni­ma ka­ko se tko zo­ve

Sa Zdrav­kom Ma­mi­ćem o sve­mu sam raz­go­va­rao dva i pol sa­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ZA­GREB IVAJ­LO PE­TEV

Ne mis­lim da su me igra­či pro­tiv Sla­ve­na Be­lu­pa boj­ko­ti­ra­li, ali je is­ti­na da se s tak­vim pris­tu­pom ne mo­že igra­ti, ka­že tre­ner Di­na­ma Vi­sio je o kon­cu, na­kon po­ra­za od Haj­du­ka, pa on­da i de­bak­la u Ko­priv­ni­ci čel­ni­ci Di­na­ma u svo­jim su iz­ja­va­ma jas­no rek­li da se ne­što mo­ra pro­mi­je­ni­ti, da da­lje ova­ko vi­še ne mo­že. A tko ta­da pla­ća ceh? Na­rav­no, tre­ner. I Ivaj­lo Pe­tev bio je bli­zu ‘is­pis­ni­ce’. No on­da su pres­pa­va­li, raz­go­va­ra­li s Pe­te­vom i od­lu­či­li da os­ta­je. Ka­ko je sam tre­ner pro­ži­vio ovo i za nje­ga tur­bu­lent­no raz­dob­lje? – Na­rav­no da ni­sam bio do­bro, ali do­ga­đa­ju se tak­ve tur­bu­len­ci­je u spor­tu, mo­raš sku­pi­ti sna­gu i po­ka­za­ti ka­rak­ter da pri­je­đeš pre­ko to­ga. Ni­je mi to pr­vi put, ni­je ni zad­nji. Mo­ra­mo na­ći sna­gu i sa­mo­po­uz­da­nje da kre­ne­mo da­lje – ka­zao nam je Pe­tev. Di­na­mo je na pri­pre­ma­ma igrao do­bro, a on­da u pr­vens­tvu ni bli­zu to­me, ka­ko bis­te to objas­ni­li? – Is­ti­na je da iz­gle­da­mo pot­pu­no druk­či­je. Naj­vi­še mi sme­ta što smo pro­tiv Osi­je­ka odi­gra­li naj­bo­lju utak­mi­cu, a on­da na­kon to­ga u 12 da­na pa­li u kri­zu ko­ja je me­ni ne­vje­ro­jat­na. U tih 12 da­na sru­ši­li smo pu­no na­prav­lje­no­ga u zad­njih se­dam mje­se­ci.

Ka­pe­tan zad­nji na­pu­šta brod

Što ste rek­li igra­či­ma na­kon Haj­du­ka i Sla­ve­na? – Raz­go­va­ra­li smo pu­no, ali ono što je važ­no – svi mo­ra­mo gi­nu­ti, svat­ko mo­ra da­ti ono što mo­že, to je je­di­na for­mu­la. Mo­raš že­lje­ti po­bi­je­di­ti, po­ka­za­ti da si naj­bo­lji, po­ka­za­ti svoj po­ten­ci­jal. I od to­ga mo­ra­mo kre­nu­ti. Zna­te da vam se spre­mao ot­kaz, či­me ste uvje­ri­li lju­de u Di­na­mu da vam ga ipak ne uru­če? – Ne­ću vam ot­kri­ti na­še raz­go­vo­re. Mo­gu re­ći da vje­ru­jem u na­še deč­ke, ali mo­ra­mo pro­mi­je­ni­ti po­na­ša­nje, pris­tup. Što vam je re­kao Zdrav­ko Ma­mić? – Raz­go­va­ra­li smo oko dva i pol sa­ta o sve­mu, ali to će os­ta­ti me­đu na­ma. Ho­će­te li mi­je­nja­ti ne­što u svom ra­du, oda­bi­ru mom­ča­di, ne­ko­ga po­tje­ra­ti, što ne bi mo­žda bi­lo lo­še jer bi se on­da os­ta­li trg­nu­li? – O da, bit će pro­mje­na. Od­sad će igra­ti igra­či ko­ji po­ka­žu že­lju, ko­ji će gris­ti na tre­nin­gu i na utak­mi– ca­ma. Uop­će me vi­še ne za­ni­ma ka­ko se tko zo­ve ni bi­lo što dru­go. I ta­ko će bi­ti već od da­naš­nje utak­mi­ce s Ci­ba­li­jom. Do kra­ja je os­ta­lo šest ko­la pr­vens­tva i fi­na­le ku­pa, ve­se­li­te li se tim utak­mi­ca­ma ili ih se bo­ji­te, da ne po­to­ne­te još dub­lje? – Ni­ma­lo se ne bo­jim, znam što mo­ji igra­či mo­gu. Da to ne znam, mo­žda bih se bo­jao, sad sa­mo tre­ba na­ći pra­vi put za po­vra­tak. Si­gu­ran sam da će se pro­mi­je­ni­ti. Kad mom­čad u Ko­priv­ni­ci ne na­pra­vi ni­je­dan pre­kr­šaj u po­lu­vre­me­nu, po­mis­li­te li da su vas igra­či boj­ko­ti­ra­li? – Ne mis­lim ta­ko, ali si­gur­no da sta­tis­ti­ka go­vo­ri da se na ova­kav na­čin igra­nja ne mo­že po­bi­je­di­ti. Je li do­la­zak Sam­mi­ra ne­što po­re­me­tio u važ­noj kon­cep­ci­ji, ide­ji? – Ne že­lim go­vo­ri­ti o po­je­di­nim igra­či­ma. Žao mi je što smo u 12 da­na sve pro­su­li, a ja sam oče­ki­vao da će­mo bi­ti sve bo­lji pa smo oči­to neg­dje po­gri­je­ši­li. O mo­gu­ćem ot­ka­zu smo raz­go­va­ra­li, no jes­te li vi na­kon tih po­ra­za po­mis­li­li da­ti os­tav­ku?

Ni­sam dao os­tav­ku jer ova­mo sam do­šao da bih us­pio, za­to sam os­ta­vio re­pre­zen­ta­ci­ju, sam pla­tio od­šte­tu

Ni­sam, vje­ru­jem svo­jim igra­či­ma iako je is­ti­na da sam bio ja­ko ra­zo­ča­ran na­kon ova dva po­ra­za, no naj­lak­še je da ka­pe­tan pr­vi ode s bro­da, a to ni­je u re­du – ka­zao je Pe­tev. Pla­ni­ra­te li vo­di­ti Di­na­mo i u slje­de­ćoj se­zo­ni? – Na­rav­no da pla­ni­ram. Re­ći su vam ovo – dao sam ot­kaz i os­ta­vio bu­gar­sku re­pre­zen­ta­ci­ju, a vo­di­ti re­pre­zen­ta­ci­ju svo­je zem­lje naj­ve­ća je stvar, k to­me sam sam pla­tio, dao svoj no­vac da bi me sa­vez os­lo­bo­dio, sa­mo da bih do­šao u Di­na­mo. Zbog če­ga? Pa za­to što že­lim ov­dje us­pje­ti.

Pro­mje­ne već da­nas

Je li sad cilj osva­ja­nje ku­pa? – Pr­vi je cilj da se vra­ti­mo na put na ko­jem smo bi­li, us­pi­je­mo li, imat će­mo i re­zul­ta­te kak­ve že­li­mo. Još nis­te do­ve­li ni­jed­nog svog igra­ča, ho­će­te li na lje­to? – Ni­je to sad te­ma, kon­cen­tra­ci­ja je sad na ovu mom­čad, a za po­ja­ča­nja ima pu­no vre­me­na. Dak­le, pro­mje­ne mo­že­mo oče­ki­va­ti već da­nas? – Na­rav­no, ni­je upit­no da ću da­ti sve od se­be, a bit će i pro­mje­na, ima­mo 25 igra­ča, ko­ji se bu­du tru­di­li – ti će igra­ti, po­ka­za­ti da mo­gu, zna­ju i da ho­će. Znam da su iz­gle­da­li ne­mo­ti­vi­ra­no i to me ču­di jer ne mo­žeš se bo­ri­ti za naslov, a on­da ta­ko iz­gle­da­ti na te­re­nu. Ako ne­maš že­lju da odra­diš svoj po­sao, on­da is­pad­ne ono što ste vi­dje­li. Da, imam na­čin da to

Pe­tev.• pro­mi­je­nim – us­t­vr­dio je

Di­na­mo je pro­tiv Haj­du­ka i Sla­ve­na Be­lu­pa bio očaj­no loš te iz­gu­bio utr­ku za naslov pr­va­ka

Pe­tev je pre­ži­vio dva po­ra­za, no te­ško da ima pra­vo na no­vi kiks

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.