Na ulaz u Hr­vat­sku če­ka­lo se i dva sa­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski jo­sip.bo­hu­tin­ski@ve­cer­nji.net

Na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma iz­me­đu Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske i ju­čer su se stva­ra­le gu­žve zbog sus­tav­ne kon­tro­le put­ni­ka. Naj­go­re sta­nje bi­lo je na gra­nič­nom pri­je­la­zu Ma­celj gdje se, pre­ma po­da­ci­ma hr­vat­skog MUP-a, na ula­zak u Hr­vat­sku če­ka­lo dva sa­ta. Na naj­ve­ćem hr­vat­sko-slo­ven­skom gra­nič­nom pri­je­la­zu Bre­ga­na/ Obrež­je ju­čer uju­tro se na ula­zak u Slo­ve­ni­ju če­ka­lo sat vre­me­na, a na iz­la­zak 20-ak mi­nu­ta. Pos­li­je­pod­ne su se na Bre­ga­ni gu­žve sma­nji­le pa se na ula­zak i iz­la­zak iz Hr­vat­ske če­ka­lo 30 mi­nu­ta u osob­nim vo­zi­li­ma, dok su auto­bu­si na ula­zak če­ka­li 40 mi­nu­ta, ko­li­ko su tre­ba­li če­ka­ti i vo­za­či ka­mi­ona. Auto­bu­si su na Bre­ga­ni tre­ba­li če­ka­ti na ula­zak u Slo­ve­ni­ju znat­no du­lje – do dva sa­ta. Te­ret­na vo­zi­la su na Bre­ga­ni

Naj­ve­će gu­žve su ju­čer pri ula­sku iz Slo­ve­ni­je u Hr­vat­sku bi­le na Ma­ce­lju

na ula­zak u Slo­ve­ni­ju če­ka­la oko 50 mi­nu­ta. Po­pri­lič­ne gu­žve su se ju­čer stva­ra­le i na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma Hr­vat­ske s Ma­đar­skom i BiH. Ta­ko su put­ni­ci u osob­nim vo­zi­li­ma na gra­nič­nom pri­je­la­zu Do­bo­še­vi­ca kod Be­log Ma­nas­ti­ra na ula­zak iz Ma­đar­ske u Hr­vat­sku če­ka­li 90 mi­nu­ta. Is­to to­li­ko vre­me­na bi­lo je po­treb­no da se pri­je­đe granica Hr­vat­ske i BiH na gra­nič­nom pri­je­la­zu Ga­be­la Po­lje. Put­ni­ci su ju­čer dos­ta vre­me­na iz­gu­bi­li če­ka­ju­ći pre­la­zak gra­ni­ce iz­me­đu BiH i Hr­vat­ske i na gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma Gor­nji Br­gat i Sla­von­ski Brod – oko sat vre­me­na. Pri pre­la­sku gra­ni­ce Hr­vat­ske i Sr­bi­je ju­čer se na Ba­ja­ko­vu če­ka­lo oko 40 mi­nu­ta na ulaz u Hr­vat­sku, a na iz­laz oko 20 mi­nu­ta. Te­ret­na vo­zi­la su pak na gra­nič­nom pri­je­la­zu To­var­nik če­ka­la na iz­la­zak iz Hr­vat­ske u Sr­bi­ju čak tri sa­ta.

Sus­tav­ne kon­tro­le do­ni­je­le su u su­bo­tu gu­žve i na gra­ni­ci s Ma­đar­skom, pa su put­ni­ci mo­ra­li če­ka­ti i do 90 mi­nu­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.