HDZ je pri­je šest mje­se­ci 76 pot­pi­sa imao i bez Mos­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ka­da se pri­je šest mje­se­ci for­mi­ra­la Vla­da HDZ-a i Mos­ta ta­da su je be­skom­pro­mis­no za­go­va­ra­li Stier i Ha­san­be­go­vić. Vi­zi­ja je bi­la da Most bu­de HDZov du­go­roč­ni stra­te­ški part­ner. U sa­mom fi­na­lu do­go­vo­ra te Vla­de pre­go­vo­ri su bi­li za­pe­li na po­zi­ci­ji še­fa Sa­bo­ra, kao što je i sa­da dra­ma da HDZ ins­ta­li­ra svog še­fa par­la­men­ta. U tom tre­nut­ku Plen­ko­vić je već imao 76 pot­pi­sa i bez Mos­ta jer mu ih je omo­gu­ćio HSS Kre­še Be­lja­ka. Sad se HSS po­nov­no na­me­će kao ključ­ni po­ten­ci­jal­ni sa­vez­nik HDZ-a za no­vu ve­ći­nu. Ta­da su se po­je­din­ci u HDZ-u lju­ti­li što Plen­ko­vić Mos­tu pri­je­ti pot­pi­si­ma HSS-a, ali i oni ko­ji su bi­li za op­ci­ju s Mos­tom bi­li su na ru­bu strp­lje­nja i volj­ni da se pre­go­vo­ri pre­ki­nu. I pre­mi­jer Plen­ko­vić bio je uvje­ren da je put s Mos­tom je­di­ni is­pra­van. Tre­ba­lo je sa­mo šest mje­se­ci da po­li­tič­ki brak upad­ne u kri­zu i da za­poč­ne muč­na bra­ko­ra­zvod­na par­ni­ca.

Naj­bli­ži su­rad­ni­ci Uz Šek­sa i Gor­dan Jan­dro­ko­vić, Davor Bo­ži­no­vić i Ma­rio Ka­pu­li­ca bi­li su me­đu pr­vi­ma ko­ji su zna­li, a vje­ro­jat­no i utje­ca­li na od­lu­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.