Svjet­ska ban­ka odo­bri­la za­jam od 22 mi­li­ju­na eura

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jb)

Od­bor iz­vr­š­nih di­rek­to­ra Svjet­ske ban­ke odo­brio je u pe­tak za­jam u iz­no­su od 22 mi­li­ju­na eura i pred­lo­že­no jam­s­tvo u vi­si­ni od 350 mi­li­ju­na eura u ko­rist Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, za pro­jekt mo­der­ni­za­ci­je i res­truk­tu­ri­ra­nja ces­tov­nog sek­to­ra, pri­op­ći­li su ju­čer iz Svjet­ske ban­ke. Zaj­mom će se oja­ča­ti uprav­ljač­ki i pos­lov­ni ka­pa­ci­te­ti ces­tov­nih po­du­ze­ća, dok će se jam­s­tvom osi­gu­ra­ti po­bolj­ša­nje kre­dit­ne spo­sob­nos­ti hr­vat­skih ces­tar­skih tvrt­ki ko­je du­gu­ju 5,2 mi­li­jar­de eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.