Pos­lu­ša­li ga i oni ko­ji se s njim ni­su sla­ga­li

Po­ve­zi­vao je na­ro­de i dr­ža­ve, po­bolj­ša­vao od­no­se iz­me­đu Cr­ka­va i vjer­skih za­jed­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Zo­ran Kre­šić zo­ran.kre­sic@ve­cer­nji.net

Na­kon je­da­na­es­to­go­diš­nje mi­si­je me­đu Hr­va­ti­ma ka­to­li­ci­ma u Hr­vat­skoj i BiH, apos­tol­ski nun­cij od­la­zi u no­vu mi­si­ju na Mal­tu

Za­vr­še­tak jed­ne ve­le­pos­la­nič­ke mi­si­je, po­se­bi­ce ako ne pred­stav­lja čin pro­tje­ri­va­nja iz zem­lje, bu­de za­bi­lje­žen tek kao us­put­na vi­jest. No naj­av­lje­ni od­la­zak apos­tol­skog nun­ci­ja nad­bi­sku­pa Ale­ssan­dra D’Er­ri­ca ri­jet­ko je ko­ga os­ta­vio bez ko­men­ta­ra, na­po­se zbog plo­do­va nje­go­va je­da­na­es­to­go­diš­njeg ra­da me­đu Hr­va­ti­ma ka­to­li­ci­ma u Hr­vat­skoj i BiH, bli­zi­ne sa svim lju­di­ma, sve­će­ni­ci­ma, bi­sku­pi­ma, a is­to­dob­no uklju­če­nos­ti u broj­ne kon­kret­ne pro­jek­te.

Ob­no­va Cr­k­ve

– Ka­da sam do­šao ov­dje imao sam vr­lo jas­no pred oči­ma tri ulo­ge pa­pin­skog pred­stav­ni­ka ko­ji pri­je sve­ga mo­ra una­p­rje­đi­va­ti do­bre od­no­se iz­me­đu mjes­ne Cr­k­ve i Sve­te Sto­li­ce. Nad­bi­skup Pu­ljić go­vo­rio je o ob­no­vi ko­ju sam nas­to­jao pro­ves­ti u služ­bi Cr­k­ve u Hr­vat­skoj, po­seb­no u po­gle­du ime­no­va­nja bi­sku­pa ko­ja smo pro­ve­li po­s­ljed­njih go­di­na. Dru­go, nas­to­jao sam uvi­jek odr­ža­ti ži­vi­ma do­bre mos­to­ve, do­bre pu­to­ve, do­bre od­no­se s mjes­nim vlas­ti­ma bi­lo na dr­žav­noj ra­zi­ni, bi­lo na ra­zi­ni gra­do­va i žu­pa­ni­ja. Tre­će, nas­to­jao sam odr­ža­ti i una­pri­je­di­ti do­bre eku­men­ske od­no­se i me­đu­re­li­gij­ski di­ja­log bi­lo s Pra­vos­lav­nom cr­k­vom, bi­lo s Is­lam­skom za­jed­ni­com, bi­lo s dru­gim vje­ro­is­po­vi­jes­ti­ma u Hr­vat­skoj – sa­žeo je pa­pin­ski iz­as­la­nik pe­to­go­diš­nju mi­si­ju. Iako je bi­lo i ne­ra­zu­mi­je­va­nja pa i za­te­za­nja od­no­sa sa Sve­tom Sto­li­com, na­kon eska­la­ci­je slu­ča­ja Daj­la, pa­pin glas­no­go­vor­nik, jer to dos­lov­no u pri­je­vo­du s ta­li­jan­skog zna­či “nun­zio”, od­la­zi na­kon što je imao bit­nu ulo­gu u evan­đe­oskoj ob­no­vi u ime­no­va­nju šest no­vih bi­sku­pa u Hr­vat­skoj te dvo­ji­ce u BiH, pot­pi­si­va­nju te­melj­nog ugo­vo­ra iz­me­đu Sve­te Sto­li­ce i BiH, te Cr­ne Go­re, kao i os­ni­va­nju ka­to­lič­ke te­le­vi­zi­je La­uda­to. Zbor bi­sku­pa po­mla­đen je u Đa­ko­vu, Kr­ku, Voj­nom or­di­na­ri­ja­tu, Gos­pi­ću, Ši­be­ni­ku te Hva­ru, a u BiH ime­no­van je pr­vi voj­ni bi­skup te je za po­moć­nog bi­sku­pa ba­nja­luč­kog pr­vi put na­kon 64 go­di­ne ime­no­van fra­nje­vac. Mi­si­ja tog pas­ti­ra uvi­jek je bi­la pro­že­ta bli­skoš­ću

Osob­no se an­ga­ži­rao da Sve­ta Sto­li­ca ohra­bri re­for­me u BiH da i Hr­va­ti bu­du rav­no­prav­ni DAVOR IVO STIER mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va

s lju­di­ma, di­ja­lo­gom ko­ji je pro­mo­vi­rao kao ključ­nu vri­jed­nost važ­nu za bu­duć­nost. Mi­nis­tar vanj­skih i europ­skih pos­lo­va Davor Ivo Stier is­ti­če ka­ko je Hr­vat­ska u nje­mu ima­la pri­ja­te­lja, te da je nje­go­va ulo­ga bi­la važ­na u BiH. – S nun­ci­jem D’Er­ri­com smo ja­ko do­bro su­ra­đi­va­li, po­gla­vi­to zbog to­ga što se osob­no an­ga­ži­rao da Sve­ta Sto­li­ca da­de pot­po­ru po­li­ti­ci ko­ja će ohra­bri­ti sve re­for­me u BiH ko­je vo­de k to­me da ona ide europ­skim pu­tem i da bu­de dr­ža­va u ko­joj će sva tri kons­ti­tu­tiv­na na­ro­da, pa ta­ko i hr­vat­ski, bi­ti do­is­ta rav­no­prav­na – re­kao je Stier. Pro­ni­ca­vog i upor­nog va­ti­kan­skog di­plo­ma­ta mno­gi su pos­lu­ša­li, iako se s njim ni­su sla­ga­li na po­čet­ku raz­go­vo­ra. I ni­je imao pro­ble­ma u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa su­go­vor­ni­ci­ma, bi­lo da oni pred­stav­lja­ju dr­ža­ve, na­ro­de, dru­ge re­li­gi­je, po­li­tič­ke stran­ke. Do­bio je i po­seb­na priz­na­nja upra­vo za pro­mo­vi­ra­nje me­đu­re­li­gij­skog di­ja­lo­ga. Po­seb­no se to oči­to­va­lo u BiH u po­ve­zi­va­nju pred­stav­ni­ka Ka­to­lič­ke i Pra­vos­lav­ne cr­k­ve te Is­lam­ske za­jed­ni­ce.

Jed­no oko u BiH

U BiH je kru­na nje­go­va ra­da sti­gla već na sa­mom po­čet­ku mi­si­je ka­da je us­pio osi­gu­ra­ti pot­pi­si­va­nje Te­melj­nog ugo­vo­ra iz­me­đu Sve­te Sto­li­ce i BiH te u us­pos­ta­vi Voj­nog or­di­na­ri­ja­ta. U ovoj zem­lji vr­lo važ­nu ulo­gu odi­grao je u za­cje­lji­va­nju ra­na u tzv. her­ce­go­vač­kom slu­ča­ju i pro­ble­ma nas­ta­lih na­kon po­dje­la žu­pa iz­me­đu svje­tov­nih sve­će­ni­ka i re­dov­ni­ka, a nje­gov ru­ko­pis pre­poz­nat je i u od­lu­ka­ma ve­za­nim uz Me­đu­go­rje. Uz du­hov­nu i cr­k­ve­nu, u BiH je imao i zna­čaj­nu ulo­gu po­sre­do­va­nja iz­me­đu još vi­še po­di­je­lje­nih i za­va­đe­nih na­ro­da i po­li­ti­ča­ra. O toj di­men­zi­ji pro­go­vo­rio je i vr­h­bo­san­ski nad­bi­skup, kar­di­nal Vin­ko Pu­ljić ko­ji mu je bio ja­ko bli­zak. – Uis­ti­nu je ve­li­ko što je, ne sa­mo ra­zu­mio pro­ble­ma­ti­ku us­pos­ta­ve pra­ved­nog mi­ra, ne­go i što ni­ka­da ni­je pro­pus­tio pri­li­ku upo­zo­ri­ti na pro­ble­me u ovoj zem­lji za­uzi­ma­ju­ći se za jed­na­ka pra­va ka­to­li­ka na ovim pros­to­ri­ma. Otvo­re­no je is­ti­cao da ‘bez op­s­tan­ka i jed­na­kih Hr­va­ta ne­ma op­s­tan­ka ni jed­na­kih pra­va ka­to­li­ci­ma’ – re­kao je kar­di­nal Pu­ljić. Iako u Za­gre­bu, jed­nim okom stal­no je mo­trio na BiH po­zi­va­ju­ći bi­sku­pe na sna­že­nje za­jed­niš­tva. Na­kon ‘pro­ble­ma­tič­ne’ BiH i po­li­tič­ki tur­bu­lent­ne RH, nun­cij D’Er­ri­co nas­tav­lja mi­si­ju na Mal­ti i u Li­bi­ji iz ko­je se pre­ma Eu­ro­pi oti­sku­je ti­su­će mi­gra­na­ta. Nas­ta­vak je to ‘spe­ci­jal­nih’ ope­ra­ci­ja, o ko­ji­ma će mu i osob­no na pri­ja­mu ti­je­kom svib­nja go­vo­ri­ti pa­pa Fra­njo, a na ko­je je već na­vi­kao taj ka­riz­ma­tič­ni i sr­dač­ni svećenik iz Frat­ta­mag­gi­orea.

Po­mla­dio bi­skup­ski zbor u BiH i Hr­vat­skoj, ime­no­va­no šest bi­sku­pa u RH, dva u BiH Za BiH je upo­zo­ra­vao da je pi­ta­nje op­s­tan­ka ka­to­li­ka po­ve­za­no s jed­na­kim Hr­va­ti­ma

PRONICLJIVI I UPORNI DIPLOMAT, SR­DAČ­NI SVEĆENIK Nje­go­vo je pos­la­nje sa­že­to u otvo­re­nom pris­tu­pa­nju dru­gim lju­di­ma i iz­a­zo­vi­ma te po­tre­bom za di­ja­lo­gom. To se oči­to­va­lo u de­se­ci­ma pri­go­da. Dao je bi­tan pe­čat po­mla­đi­va­nju Hr­vat­skog bi­skup­skog zbo­ra i pos­ti­za­nju do­go­vo­ra pri pri­je­po­ri­ma

LANA SLIVAR DOMINIĆ/PIXSELL, RO­BERT ANIĆ/PIXSELL, SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Ra­do vi­đen gost Sr­dač­ni i otvo­re­ni poz­dra­vi ni­su bi­li po­zer­ski ne­go zbog is­kre­nog po­što­va­nja u su­sre­ti­ma ko­je je imao s hr­vat­skom pred­sjed­ni­com Ko­lin­dom Gra­bar-Ki­ta­ro­vić na Pan­tov­ča­ku, sa Sve­tim Ocem Fra­njom u Va­ti­ka­nu, s dje­com s po­seb­nim po­tre­ba­ma ili muf­ti­jom Azi­zom Ha­sa­no­vi­ćem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.