Su­ko­bi ja­ča­ju, do­la­zi do po­dje­le zem­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Po­li­tič­ka kri­za ko­ja je sve dub­lja i dub­lja, do­vest će do et­nič­kih su­ko­ba iz­me­đu Al­ba­na­ca i Ma­ke­do­na­ca, sli­čim oni­ma ko­ji su se do­go­di­li 2001. go­di­ne. U te su­ko­be si­gur­no će se umi­je­ša­ti i Al­ba­ni­ja i Ko­so­vo, što će za­si­gur­no re­zul­ti­ra­ti ras­pa­dom i po­dje­lom Ma­ke­do­ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.