Sv. Jo­si­pa bren­di­rat će­mo kao što su Ir­ci sv. Pa­tri­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Ak­tu­al­no -

sa­me Kar­lov­ča­ne da se ta us­li­ša­nja, ko­ja čes­to spo­mi­njem, ti­ču sa­mo ho­do­čas­ni­ka, no on­da su se i oni zduš­ni­je po­če­li mo­li­ti sv. Jo­si­pu pa su mi i sa­mi svje­do­či­li o prim­lje­nim us­li­ša­nji­ma. Pa­da mi na pa­met jed­na stu­den­ti­ca ko­ja je po­la­ga­la vo­zač­ki is­pit, što je iz­a­zi­va­lo do­dat­ne tro­ško­ve, pa je rek­la da ako se svi mo­le sv. Jo­si­pu za­što ne bi i ona. I ka­da je iz­gu­bi­la sva­ku na­du da će do­bi­ti no­vi ter­min za is­pit i do­dat­ne sa­te, jer je bi­la ve­li­ka na­va­la i bi­lo je ne­mo­gu­će do­bi­ti ga u slje­de­ćih ne­ko­li­ko mje­se­ci, otvo­rio joj se no­vi ter­min na ču­de­san na­čin i to pri­pi­su­je za­go­vo­ru sv. Jo­si­pa. Ili svje­do­čans­tvo mu­škar­ca ko­ji je tri­put bio po­plav­ljen i na­pra­vio je re­pli­ku na­šeg ki­pa sv. Jo­si­pa i na­kon što je s nji­me bla­gos­lo­vio svo­ju ku­ću vo­da se jed­nos­tav­no za­us­ta­vi­la. To su kon­kret­na svje­do­čans­tva i mo­gao bih ih mno­go na­bra­ja­ti – po­čeo nam je na­bra­ja­ti pri­mje­re rek­tor sve­ti­šta mons. An­tun Sen­te ml. ka­da smo ga po­sje­ti­li na­kon što je nad­bi­skup za­gre­bač­ki kar­di­nal Jo­sip Bo­za­nić pro­gla­sio go­di­nu sv. Jo­si­pa 19. ožuj­ka.

Za­šti­tio obi­telj

Mons. Sen­te ka­že ka­ko je me­đu lju­di­ma po­pu­lar­na 30-dnev­na po­bož­nost sv. Jo­si­pu, no da su je oni na Du­bov­cu u Kar­lov­cu, gdje se na­la­zi sve­ti­šte sv. Jo­si­pa, još pro­ši­ri­li na 19 sri­je­da i ta­ko po­ve­za­li tri Jo­si­po­va blag­da­na, 19. ožuj­ka, 1. svib­nja i 10. lip­nja, ka­da ga je Sa­bor iz­a­brao za za­štit­ni­ka do­mo­vi­ne. Cr­k­va je sva­ke sri­je­de pu­na i oku­pi se oko 1000 vjer­ni­ka. To su ma­le broj­ke u od­no­su na Ma­ri­ju Bis­tri­cu, Sinj ili Tr­sat, ali mi smo na ra­zi­nu sve­ti­šta uz­dig­nu­ti tek pri­je 30 go­di­na – ka­že rek­tor tog naj­mla­đeg sve­ti­šta u Hr­vat­skoj, ko­je­mu je za­čet­nik nje­gov pret­hod­nik, le­gen­dar­ni kar­lo­vač­ki žup­nik vlč. Ma­ri­jan Ra­da­no­vić, ko­ji je bio poz­nat po ne­po­sred­nom kon­tak­tu s vjer­ni­ci­ma i ne­vi­đe­noj upor­nos­ti u že­lji da sa­gra­di upra­vo to sve­ti­šte u Kar­lov­cu. Ra­da­no­vić je bio jak du­hov­nik, osob­ni što­va­telj Isu­sa u Pre­sve­tom ol­tar­skom sa­kra­men­tu, ali i ve­li­ki nak­lad­nik – ka­že mons. Sen­te po­ka­zu­ju­ći na nat­pis „U ovoj ku­ći se ne psu­je, za­što da vri­je­đaš ono što ja po­štu­jem“, ko­je­ga je osmis­lio upra­vo vlč. Ra­da­no­vić, ko­ji je i me­đu pr­vi­ma pred­lo­žio da se no­vac na spro­vo­di­ma ne tro­ši za cvi­je­će, ne­go da­ru­je u do­bro­tvor­ne svr­he. Za­što je baš sv. Jo­sip iz­a­bran za za­štit­ni­ka Hr­vat­ske?, pi­ta­mo rek­to­ra kar­lo­vač­kog sve­ti­šta. Naj­zas­luž­ni­ji je ne­ka­daš­nji za­gre­bač­ki bi­skup Mar­tin Bor­ko­vić, ko­ji je bio ge­ne­ral re­da pav­li­na, mo­ćan čovjek u Cr­k­vi i po­li­ti­ci, ko­ji je če­ti­ri go­di­ne pri­je svo­je smr­ti dao da se pro­na­đe kip Maj­ke Bož­je Bis­trič­ke. Nje­go­vim lo­bi­ra­njem Hr­vat­ska je sa­ču­va­la sta­tus ba­no­vi­ne, ka­ko tu­ma­če po­vjes­ni­ča­ri. Bio je za­gre­bač­ki bi­skup, ži­vio je skrom­nim re­dov­nič­kim ži­vo­tom, vje­ro­jat­no se ra­zo­ča­rao u po­li­ti­ci i pro­ma­trao je sv. Jo­si­pa, ko­ji je ne­mo­ćan pred moć­nim ca­rem He­ro­dom za­šti­tio Ma­ri­ju i Sve­tu obi­telj. Ka­da je Hr­vat­ska sve­de­na na os­tat­ke os­ta­ta­ka i pri­je­ti­lo je da ni to ne­će os­ta­ti, Bor­ko­vić za­go­va­ra kod sa­bor­ni­ka da to „ma­lo di­je­te Hr­vat­sku“sta­vi pod moć­nu za­šti­tu sv. Jo­si­pa kao što je Jo­sip pred moć­nim He­ro­dom za­šti­tio Sve­tu obi­telj. Mis­lim da je us­pio – ka­že mons. Sen­te te do­da­je da je nas­ta­vak na slje­de­ćoj stra­ni­ci >>

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.