Naj­ve­će ula­ga­nje u kul­tur­nu ba­šti­nu u re­gi­ji iz­no­si 41 mi­li­jun ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Me­đi­mur­ska žu­pa­ni­ja na­kon dvi­je go­di­ne pri­pre­ma, eva­lu­aci­ja i iz­mje­na, pot­pi­sa­la ugo­vor o su­fi­nan­ci­ra­nju pro­jek­ta re­vi­ta­li­za­ci­je i re­kons­truk­ci­je Sta­rog gra­da Ča­ko­vec u mu­zej ne­ma­te­ri­jal­ne ba­šti­ne, či­me je osi­gu­ra­no ula­ga­nje od 41 mi­li­jun ku­na u je­dan od važ­ni­jih pro­je­ka­ta za sje­ver Hr­vat­ske, iza ko­jeg sto­ji tim lju­di, struč­nja­ka i su­rad­ni­ka iz Re­gi­onal­ne ra­zvoj­ne agen­ci­je Me­đi­mu­rje REDEA-e, Me­đi­mur­ske žu­pa­ni­je, Mu­ze­ja Me­đi­mur­ja Ča­ko­vec i TZ Me­đi­mur­ske žu­pa­ni­je. Me­đi­mu­rje se kul­tu­ro­lo­ški upi­su­je na kar­tu svi­je­ta i na re­pre­zen­ta­tiv­nu lis­tu čo­vje­čans­tva, svo­jim pro­jek­ti­ma u su­rad­nji s UNESCO-om, a ovo je sa­mo još po­t­vr­da ko­ja će da­ti no­vi za­mah ob­no­vi kul­tur­ne ba­šti­ne i os­tav­šti­ne slav­nih obi­te­lji, ko­ji će re­sor­no mi­nis­tar­stvo su­fi­nan­ci­ra­ti u iz­no­su od 85 pos­to sred­sta­va, s oko 35 mi­li­ju­na ku­na. Ovo je naj­kom­plek­s­ni­ji na­tje­čaj objav­ljen u Hr­vat­skoj, što i do­ka­zu­je vi­še od ti­su­ću stra­ni­ca cje­lo­kup­ne pro­jek­t­ne do­ku­men­ta­ci­je, 453 pi­ta­nja i od­go­vo­ra za­in­te­re­si­ra­nih pri­ja­vi­te­lja te tri iz­mje­ne na­tje­čaj­ne do­ku­men­ta­ci­je. Pos­tu­pak u pred­met­nom na­tje­ča­ju sas­to­jao se od pro­vje­re je­su li svi po­treb­ni do­ku­men­ti pri­lo­že­ni pa do kom­plek­s­ni­jih ko­ra­ka po­put ocje­nji­va­nja kva­li­te­te, pri­hvat­lji­vos­ti tro­ško­va, fi­nan­cij­skih i dru­gih iz­ra­ču­na, ko­je je Me­đi­mur­ska žu­pa­ni­ja proš­la s od­lič­nom ocje­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.