Na pla­ća­ma us­pje­li ušte­dje­ti dva mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U Me­đi­mur­ju je za­bi­lje­žen rast za­pos­le­nos­ti od če­ti­ri pos­to, broj ne­za­pos­le­nih ma­nji je ne­go ika­da, 3850. Po­la­ko ras­te pro­sjek pla­ća. Po­du­zet­ni­ci su pr­vi put os­tva­ri­li pri­ho­de od vi­še od 12 mi­li­jar­du ku­na. Dug Žu­pa­ni­je smanjen je za tre­ći­nu u če­ti­ri go­di­ne, a broj za­pos­le­nih u Žu­pa­nij­skoj upra­vi 20 pos­to. Na pla­ća­ma su, uz ra­ci­ona­li­za­ci­ju, ušte­dje­lo oko dva mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.