Pri sa­mom dnu za­du­že­nos­ti i naj­ve­ći rast BDP-a u re­gi­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pr­va je u Hr­vat­skoj Me­đi­mur­ska žu­pa­ni­ja uve­la e-gra­đe­vin­ske do­zvo­le. Na­ju­čin­ko­vi­ti­ji su u rje­ša­va­nju pred­me­ta le­ga­li­za­ci­je Pre­ma po­ka­za­te­lji­ma Ins­ti­tu­ta za jav­ne fi­nan­ci­je, u Me­đi­mur­skoj žu­pa­ni­ji u jav­nom sek­to­ru tre­nu­tač­no je za­pos­le­no šest pos­to dje­lat­ni­ka u od­no­su na uku­pan broj za­pos­le­nih, dok se ta broj­ka u ne­kim žu­pa­ni­ja­ma kre­će i do 19 pos­to. U Me­đi­mur­skoj žu­pa­ni­ji su 10 pos­to ma­nji ra­sho­di za za­pos­le­ne us­po­red­no sa svim žu­pa­nij­skim ure­di­ma. Me­đu pr­vi­ma se uklju­či­la u pro­jekt otvo­re­nog pro­ra­ču­na, ko­jim je da­la na uvid ci­je­lo fi­nan­cij­sko pos­lo­va­nje, či­me se že­li vra­ti­ti vje­ra u po­li­ti­ku i uči­ni­ti ko­rak da­lje u tran­s­pa­rent­nos­ti i uklju­či­va­nju svih gra- đa­na u obli­ko­va­nje žu­pa­nij­skih pro­ra­ču­na. Me­đi­mur­ska žu­pa­ni­ja je naj­u­čin­ko­vi­ti­ja u Hr­vat­skoj u rje­ša­va­nju pred­me­ta le­ga­li­za­ci­je i pr­va je u dr­ža­vi uve­la e-gra­đe­vin­ske do­zvo­le 2014. go­di­ne. Ti­me je po­ve­ća­la prav­nu si­gur­nost, ali i po­vje­re­nje inves­ti­to­ra i gra­đa­na u sus­tav grad­nje, što je oz­na­či­lo i znat­no ubr­za­nje pos­tup­ka iz­da­va­nja gra­đe­vin­skih do­zvo­la – u sa­mo jed­nom da­nu. Kad se sa­gra­di tvor­ni­ca ili pro­izvod­na ha­la, nas­tav­lja­ju pra­ti­ti ula­ga­če i bri­nu se da nji­ho­vo ula­ga­nje ne bu­de za­vr­še­tak, već po­če­tak pos­lov­ne pri­če u ko­joj će se po­go­ni ši­ri­ti i po­ve­ća­va­ti pro­izvod­nja. Pri­mje­ri tog na­či­na ra­da sva­ka­ko su us­pješ­na nje­mač­ka tvrt­ka ko­ja je ne­dav­no otvo­ri­la svo­ju tre­ću pro­izvod­nu ha­lu u op­ći­ni Ma­la Su­bo­ti­ca, i ko­ja je pos­lov­nu go­di­nu za­vr­ši­la s vi­še od 100 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti. Pri­mjer je i inves­ti­ci­ja u ter­mal­nu ener­ga­nu u Dra­škov­cu, či­ja je sve­obu­hvat­na vri­jed­nost pro­ci­je­nje­na na oko 150 mi­li­ju­na eura. Pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma u Me­đi­mur­ju pos­to­tak ri­je­še­nih zah­tje­va iz­no­si vi­še od 90 pos­to, dok je pro­sjek svih žu­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj oko 50 pos­to. Me­đi­mur­ska žu­pa­ni­ja pri sa­mom je dnu za­du­že­nos­ti žu­pa­ni­ja, a bi­lje­ži i naj­ve­ći rast BDP-a u re­gi­ji. Ne­za­pos­le­nost u žu­pa­ni­ji pa­la je za oko osam pos­to te­me­ljem ni­za pro­je­ka­ta ko­ji se pro­vo­de u gos­po­dar­stvu, a ujed­no je u sa­mom vr­hu kon­ku­rent­nos­ti. Me­đi­mu­rje je da­nas epi­cen­tar hr­vat­ske me­tal­ske in­dus­tri­je, a tvrt­ke ko­je se u Me­đi­mur­ju ba­ve obra­dom me­ta­la su po pri­ho­di­ma, za us­po­red­bu, go­to­vo na­dras­le če­ti­ri ve­li­ka na­ci- onal­na bro­do­gra­di­li­šta. Upra­vo je ov­dje iz­ras­tao je­dan od naj­ra­zvi­je­ni­jih in­dus­trij­skih klas­te­ra u dr­ža­vi, a sva­ka­ko va­lja is­tak­nu­ti da me­tal­ska bran­ša u ovom tre­nut­ku ge­ne­ri­ra pri­ho­de od go­to­vo dvi­je mi­li­jar­de ku­na. Pre­li­mi­nar­nim ana­li­za­ma me­ta­lo­pre­ra­đi­vač­ke in­dus­tri­je u Me­đi­mur­skoj i okol­nim žu­pa­ni­ja­ma ut­vr­đe­na je po­tre­ba za spe­ci­fič­nim us­lu­ga­ma ko­je je po­treb­no ra­zvi­ti i uči­ni­ti dos­tup­ni­ma ma­lim i sred­njim po­du­ze­ći­ma po­kre­ta­njem no­vog Ra­zvoj­no-edu­ka­cij­skog cen­tra za me­tal­sku in­dus­tri­ju – Me­tal­ske jez­gre, s ci­ljem ja­ča­nja nji­ho­ve kon­ku­rent­nos­ti. Ukup­na vri­jed­nost pro­jek­ta, uklju­ču­ju­ći re­kons­truk­ci­ju zgra­de u sklo­pu Cen­tra zna­nja (biv­ša vo­jar­na) i opre­ma­nje opre­mom za is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj, iz­no­si 36 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.