Sti­pen­di­je za uče­ni­ke, gra­de se no­ve ško­le

Me­đi­mur­ska žu­pa­ni­je iz­dva­ja 40% iz pro­ra­ču­na za škol­s­tvo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Su­fi­nan­ci­ra­njem pri­je­vo­za uče­ni­ka ro­di­te­lji ušte­de i do 1500 ku­na u kuć­nom bu­dže­tu

Usko­ro po­či­nje re­kons­truk­ci­ja Uče­nič­kog do­ma u Ča­kov­cu, a pot­pi­san je i ugo­vor o iz­grad­nji Stu­dent­skog do­ma Za po­tre­be obra­zo­va­nja i ula­ga­nja u škol­s­tvo Me­đi­mur­ska žu­pa­ni­ja iz­dva­ja vi­še od 40% pro­ra­čun­skih sred­sta­va. Fi­nan­ci­ra­ju se pro­jek­ti za ko­je ni dr­ža­va još ni­je pro­naš­la rje­še­nja. Sva­kom uče­ni­ku ko­ji za to ima po­tre­be osi­gu­ra­ni su asis­ten­ti od pr­vog da­na nas­ta­ve, a pr­vi u Hr­vat­skoj uve­de­ni su i asis­ten­ti u vr­ti­ći­ma.

Zak­la­da za obra­zo­va­nje

Kao je­di­na žu­pa­ni­ja u Hr­vat­skoj, uz Grad Za­greb, svim os­nov­no­škol­ci­ma osi­gu­ra­va udž­be­ni­ke u su­rad­nji s je­di­ni­ca­ma lo­kal­ne sa­mo­upra­ve i bes­pla­tan pri­je­voz za sve os­nov­no­škol­ce i sred­njo­škol­ce za­hva­lju­ju­ći su­fi­nan­ci­ra­nju Žu­pa­ni­je. Su­fi­nan­ci­ra­nje pri­je­vo­za sred­njo­ško­la­ca nji­ho­vim ro­di­te­lji­ma os­tav­lja u kuć­nim pro­ra­ču­ni­ma ušte­de i do 1500 ku­na. Na­gla­sak je na su­rad­nji obra­zo­va­nja i gos­po­dar­stva, pra­te se po­tre­be na tr­ži­štu ra­da, pa je ta­ko po­kre­nut i je­din-

Pra­te se po­tre­be na tr­ži­štu ra­da i u skla­du s tim ško­lu­ju uče­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.