Je­di­no ogra­ni­če­nje ko­je ima­te je ono ko­je ste si sa­mi pos­ta­vi­li

Mi­les Hil­ton-Bar­ber Mo­ti­va­cij­ski go­vor­nik i pus­to­lov ko­ji je sli­jep sru­šio broj­ne re­kor­de Okol­nos­ti ko­je vas pri­je­če do us­pje­ha sa­mo su iz­go­vor

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/Iq - Pi­še: TA­NJA IVAN­ČIĆ

Ro­đen u Zim­ba­bveu pri­je se­dam­de­se­tak go­di­na, do svo­jih kas­nih dva­de­se­tih pot­pu­no je iz­gu­bio vid zbog pro­gre­siv­ne na­s­ljed­ne bo­les­ti Mi­les Hil­ton-Bar­ber mo­ti­va­cij­ski je go­vor­nik i pus­to­lov, a s po­seb­nom po­zor­noš­ću slu­ša­lo ga je 1700 po­sje­ti­te­lja WinDaysa – pos­lov­no-teh­no­lo­ške kon­fe­ren­ci­je ko­ja je pro­tek­li tje­dan odr­ža­na u Po­re­ču. Na­ime, Bri­ta­nac Mi­les Hil­ton-Bar­ber, ro­đen u Zim­ba­bveu pri­je se­dam­de­se­tak go­di­na, do svo­jih kas­nih dva­de­se­tih pot­pu­no je iz­gu­bio vid zbog pro­gre­siv­ne na­s­ljed­ne bo­les­ti. No, ni­je odus­tao od svo­jih sno­va. Una­toč hen­di­ke­pu, sru­šio je niz svjet­skih re­kor­da, pri­mje­ri­ce: 2000. je na ski­ja­ma pre­ho­dao 400 ki­lo­me­ta­ra od oba­le pre­ma unu­traš­njos­ti An­tar­k­ti­ke te je vu­kao za so­bom sanj­ke – že­lio je pos­ta­ti pr­vi sli­je­pi čo­vjek ko­ji je osvo­jio Juž­ni pol, no u to­me su ga spri­je­či­le oze­bli­ne; za­vr­šio je Ma­rat­hon Des Sa­bles, naj­te­žu utr­ku na svi­je­tu, 250 ki­lo­me­ta­ra u šest da­na kroz Sa­ha­ru, za­tim 11-dnev­ni ul­tra­ma­ra­ton kroz Ki­nu, od pustinje Go­bi do Ki­ne­skog zi­da, naj­hlad­ni­ji ma­ra­ton na Zem­lji – Si­bir­ski le­de­ni ma­ra­ton.

Re­kord­no una­toč hen­di­ke­pu

Uz to je pr­va sli­je­pa oso­ba ko­ja je pre­le­tje­la put od Lon­do­na do Syd­neya (21.000 ki­lo­me­ta­ra) uz po­moć teh­no­lo­gi­je ko­ja re­agi­ra na go­vor te uz prat­nju pi­lo­ta. Pe­njao se na Hi­ma­la­ju, Ki­li­ma­nja­ro, Mont Blanc... Nje­gov ži­vot za­pra­vo je do­kaz da ono što “pro­po­vi­je­da” ima učin­ka. Ipak, 30 go­di­na ži­vio je u men­tal­nom mra­ku. – Vje­ru­jem da sam bio sre­tan i ta­da, no ni­sam mo­gao os­tva­ri­ti svo­je sno­ve, sto­ga si ni­sam pos­tav­ljao ni iz­a­zo­ve. Moj ne­ga­tiv­ni men­ta­li­tet bio je re­zul­tat druš­tva i uvje­re­nja pri­ja­te­lja oko me­ne da sli­je­pa oso­ba ne mo­že uči­ni­ti pu­no i vje­ro­vao sam im. Ta­da ni­sam ra­zu­mio da su je­di­ni li­mi­ti u sva­či­jem ži­vo­tu sa­mo oni ko­je pri­hva­tiš kao svo­je – pri­ča nam Hil­ton-Bar­ber. In­s­pi­ri­rao ga je brat ko­ji je os­li­je­pio zbog is­te ge­net­ske bo­les­ti. Na­ime, on je je­di­ni sli­je­pi čo­vjek ko­ji je sa­mos­tal­no u je­dri­li­ci pre­plo­vio oce­an. Po­ka­zao mi je da slje­po­ću ko­ris­tim kao iz­go­vor za ne­po­ku­ša­va­nje. – Da­nas sam sre­tan i pot­pun. Na­rav­no da ću uvi­jek že­lje­ti vi­še, mo­žda vi­še le­te­nja u mo­joj ul­tra­la­koj le­tje­li­ci, sva­ki put po­bje­đu­ju­ći strah od vi­si­ne. Dva naj­ve­ća ci­lja u ži­vo­tu su mi da bu­dem naj­bo­lji su­prug i otac. Mis­lim da ni­sam bio uvi­jek us­pje­šan na tom po­lju. U bra­ku sam vi­še od 40 go­di­na i sa­da sam dva­de­set pu­ta za­ljub­lje­ni­ji u svo­ju su­pru­gu ne­go na dan vjen­ča­nja. Imam tro­je dje­ce i tro­je unu­ča­di, dak­le, bla­gos­lov­ljen sam na mno­go na­či­na.

Okol­nos­ti ni­su do­bar iz­go­vor

Ipak, tre­ba­lo vam je du­go se ohra­bri­te za iz­a­zo­ve, ima­te li savjet ka­ko skra­ti­ti to vri­je­me? – Ne ža­lim ni za čim, uči­mo iz vlas­ti­tih is­kus­ta­va i ta­ko ras­te­mo u ži­vo­tu. To nas či­ni bo­ljim oso­ba­ma ko­je mo­gu po­mo­ći i dru­gi­ma. Ključ skra­ći­va­nja vre­me­na, od men­tal­nog pro­s­vjet­lje­nja i

mi­je­nja­nja ne­ga­tiv­ne u po­zi­tiv­nu svi­jest je shva­ća­nje da ži­vot ne ovi­si o okol­nos­ti­ma, ne­go o na­šem od­go­vo­ru na te okol­nos­ti. I da­lje sam pot­pu­no sli­jep, to se ni­je pro­mi­je­ni­lo, no ono što jest moj je stav pre­ma to­me. Shva­tio sam da slje­po­ća ne­ma moć kon­tro­li­ra­nja kva­li­te­te mo­ga ži­vo­ta. Sa­da vi­še uži­vam, pos­ta­vio sam niz re­kor­da na tom pu­tu, a sve što sam tre­bao na­pra­vi­ti i je­sam jest da sam pro­mi­je­nio stav pre­ma uvje­ti­ma i okol­nos­ti­ma vlas­ti­ta ži­vo­ta. Za­pra­vo, sa­da sam sret­ni­ji, is­pu­nje­ni­ji i us­pješ­ni­ji kao sli­je­pa oso­ba ne­go­li što sam to bio ka­da sam mo­gao vi­dje­ti, ni­je li to za­pa­nju­ju­će, go­to­vo ne­vje­ro­jat­no. Tko na svi­je­tu mo­že i po­mis­li­ti da oso­ba mo­že iz­gu­bi­ti vid i pos­ta­ti sret­ni­ja – is­ti­če Bar­ber Sva­ki dan u ko­jem nis­te ni­šta no­vo na­uči­li je pro­ma­šen, sma­tra Bar­ber i po­jaš­nja­va: – Svi ima­mo proš­la is­kus­tva, pro­la­zi­mo kroz lo­ša i do­bra raz­dob­lja. Ako gle­da­te una­trag, ključ je sa­mo da na­uči­te ne­što. Emo­ci­je os­ta­vi­te u proš­los­ti. Ako ste ne­ko­ga iz­ne­vje­ri­li ili oni vas, na­uči­te ne­što iz to­ga is­kus­tva, no, po­nav­ljam, emo­ci­je os­ta­vi­te iza se­be.

Dva ži­vo­ta

Sve­ti Au­gus­tin je dav­no, pri­je 2000 go­di­na, re­kao: neo­pra­šta­nje je kao otrov ko­ji ste po­pi­li dok oče­ku­je­te da ta dru­ga oso­ba umre. Neo­pra­šta­nje je luk­suz ko­ji si nit­ko od nas ne smi­je do­pus­ti­ti. Za­pra­vo, opra­šta­nje je dar ko­ji da­ru­je­te se­bi, ne dru­goj oso­bi. Mno­gi su zas­ta­li u ži­vo­tu jer si ne do­pu­šta­ju ot­pus­ti­ti proš­lost i pri­gr­li­ti bu­duć­nost. Svi ima­mo dva ži­vo­ta, a dru­gi po­či­nje­mo on­da ka­da shva­ti­mo da mo­že­mo pro­ži­vje­ti sa­mo je­dan – uvje­ren je Mi­les Hil­ton-Bar­ber.

Svi ima­mo dva ži­vo­ta, a dru­gi po­či­nje­mo on­da ka­da shva­ti­mo da mo­že­mo pro­ži­vje­ti sa­mo je­dan

Os­tva­ren san Mi­les Hil­ton-Bar­ber htio je pos­ta­ti pi­lot, no os­li­je­pio je. Ipak, i sli­jep je us­pio le­tje­ti, i to kao pr­va sli­je­pa oso­ba u akro­bat­skom le­tu na lov­cu Hawker Hun­ter Fig­h­ter uz prat­nju.

Go­vor­nik Mi­les Hil­ton-Bar­ber odr­žao je go­vor na ne­dav­nim WinDaysi­ma17 i odu­še­vio

Iza­zo­vi Već de­se­tak go­di­na Mi­les Hil­ton-Bar­ber oba­ra re­kor­de

Niz re­kor­da Za­vr­šio je Ma­rat­hon Des Sa­bles, naj­te­žu utr­ku na svi­je­tu, 250 ki­lo­me­ta­ra u šest da­na kroz pus­ti­nju Pa­ra­doks Tko na svi­je­tu mo­že i po­mis­li­ti da oso­ba mo­že iz­gu­bi­ti vid i pos­ta­ti sret­ni­ja, is­ti­če Bar­ber

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.