HAKOMe­tar za tes­ti­ra­nje mre­že

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno/Iq -

HAKOM je pus­tio u rad HAKOMe­tar Plus, mo­bil­nu apli­ka­ci­ju za mje­re­nje br­zi­ne ši­ro­ko­po­jas­nog pris­tu­pa in­ter­ne­tu u po­kret­nim/ be­žič­nim mre­ža­ma. HAKOMe­tar Plus ko­ris­ni­ci­ma omo­gu­ća­va in­for­ma­tiv­no mje­re­nje br­zi­ne i kva­li­te­te mre­že. Svr­ha apli­ka­ci­je je pri­ka­zi­va­nje tran­s­pa­rent­nih i ra­zum­lji­vih in­for­ma­ci­ja o kva­li­te­ti ko­ri­šte­ne mo­bil­ne in­ter­net­ske ve­ze kraj­njem ko­ris­ni­ku – br­zi­na pre­uzi­ma­nja i uči­ta­va­nja po­da­ta­ka, Ping, sna­ga sig­na­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.