Na­ta­lie Im­bru­glia slje­de­ći tje­dan nas­tu­pa u Za­gre­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Na­ta­lie Im­bru­glia kre­nu­la je na svjet­sku tur­ne­ju “The Na­ta­lie Im­bru­glia Aco­us­tic”, a po­red Mo­sk­ve, Ber­li­na, Lon­do­na, Mi­la­na, Am­s­ter­da­ma, Du­bli­na i mno­gih dru­gih gra­do­va u ko­je do­la­zi odr­ža­ti akus­tič­ni kon­cert, po­sje­tit će i Za­greb. Ta­ko će u sri­je­du, 3. svib­nja, u Tvor­ni­ci za­gre­bač­ka pu­bli­ka ima­ti pri­li­ku pje­va­ti uglas s jed­nom od naj­po­pu­lar­ni­jih aus­tral­skih pje­va­či­ca, ko­ja je osvo­ji­la svi­jet pri­je toč­no 20 go­di­na, hi­tom “Torn” ko­ji da­nas bro­ji 100 mi­li­ju­na pre­gle­da. Od ta­da je obja­vi­la pet al­bu­ma, pro­da­nih u vi­še od de­vet mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka. U lje­to 2015. iz­da­la je al­bum “Ma­le”. In­s­pi­ra­ci­ju je pro­naš­la u svo­jim naj­dra­žim mu­škim umjet­ni­ci­ma. “Ma­le” je ko­lek­ci­ja kla­sič­nih i su­vre­me­nih pje­sa­ma ko­je iz­vo­de nje­zi­ne mu­ške mu­ze, Cat Ste­vens, Da­mi­en Ri­ce, Tom Pet­ty, Pe­te Town­send, Zac Brown Band i dru­gi. Pr­vi singl “Ins­tant Crush” ori­gi­nal­no su sni­mi­li do­bit­ni­ci Gram­myja Daft Punk. U Tvor­ni­ci kul­tu­re 3. svib­nja Na­ta­lie će pro­ći kroz cje­lo­ku­pan pre­sjek svo­je ka­ri­je­re, a u po­vo­du nas­tu­pa u Tvor­ni­ci Na­ta­lie Im­bru­glia sni­mi­la je i po­se­ban vi­de­opo­ziv na svo­joj Fa­ce­bo­ok-stra­ni­ci.

Obja­vi­la je pet al­bu­ma, pro­da­nih u vi­še od 9 mi­li­ju­na pri­mje­ra­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.