Ni­sam ba­hat, ali fa­li nam to zla­to s EP-a

Od igra­ča sa­mo tra­žim da bu­du lo­jal­ni mo­joj vi­zi­ji igre i po­na­ša­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

Lu­ka Ste­pan­čić je kri­vo iz­a­brao, tre­bao je pro­na­ći sre­di­nu u ko­joj će ipak igra­ti. To što ne igra u sva­kom slu­ča­ju ni­je do­bro za nje­ga Hr­vat­ska mu­ška ru­ko­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja u po­ne­dje­ljak 1. svib­nja od­la­zi na sed­mod­nev­ne pri­pre­me u Po­reč, pod vod­stvom po­vrat­ni­ka na mjes­to iz­bor­ni­ka Li­ne Čer­va­ra. Zbog oz­lje­de ot­pao je Alen Bla­že­vić, igrač Pick Sze­ge­da, te u do­go­vo­ru s iz­bor­ni­kom Želj­ko Mu­sa, pi­vot Mag­de­bur­ga. Ne­ma ni Iva­na Ču­pi­ća ko­ji i ni­je bio na pr­vom po­pi­su, ali… – Raz­go­va­rao sam s Ču­pi­ćem i on će iz­os­ta­ti ovaj put zbog obi­telj­skih raz­lo­ga. Na­ime, če­ka če­t­vr­to di­je­te. Na­kon tri kće­ri, mo­žda sa­da do­bi­je si­na – is­tak­nuo je Čer­var. Iz­bor­nik je pred­sta­vio i no­vi struč­ni sto­žer – Zlat­ko Sa­ra­če­vić i Hr­vo­je Hor­vat po­moć­ni su tre­ne­ri, Vla­do Šo­la i Ni­no Pa­ve­lić su tre­ne­ri vra­ta­ra, a Pe­ro Ku­te­ro­vac i Mir­ko Kro­lo kon­di­cij­ski tre­ne­ri. Ne­ma Slav­ka Go­lu­že u sto­že­ru? – Ka­pa do­lje Slav­ku za igrač­ka i tre­ner­ska dos­tig­nu­ća. No, on je tre­nu­tač­no iz­a­brao sa­mos­tal­ni put i od­la­zak u slo­vač­ki Ta­tran mu je od­li­čan po­tez. Uvje­ren sam da će usko­ro bi­ti dio hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je – is­tak­nuo je Li­no. Go­ran Per­ko­vac? – I on zas­lu­žu­je pri­li­ku, ali ne mo­gu svi bi­ti tre­nu­tač­no u re­pre­zen­ta­ci­ji. Ima mjes­ta i u klu­bo­vi­ma – is­tak­nuo je iz­bor­nik. Li­je­po je vi­dje­ti da su se ne­ki sta­ri­ji igra­či vra­ti­li, po­put Ali­lo­vi­ća, Vo­ri­ja… – Me­ni je još dra­že što ih nit­ko ni­je si­lom ugu­rao ne­go su sa­mi htje­li do­ći. Po­ka­za­li su že­lju i to mi pu­no zna­či. Ko­ji je cilj ovih pr­vih pri­pre­ma? – Cilj ne sa­mo ovih već i onih pri­pre­ma u lip­nju je da se upoz­nam s igra­či­ma i da oni upoz­na­ju me­ne. Do­bro, ne­ke igra­če sam tre­ni­rao kad sam bio pr­vi put iz­bor­nik, ali sam se u me­đu­vre­me­nu pro­mi­je­nio i sad imam ne­ke no­ve ide­je. Bit­no je da igra­či bu­du lo­jal­ni pre­ma mo­joj vi­zi­ji. Že­lim da igra­či shva­te da je igra­nje za Hr­vat­sku važ­ni­je od igra­nja za klub. Že­lim iz­gra­di­ti po­što­va­nje sva­kog po­je­din­ca pre­ma na­ci­onal­nom dre­su. Že­lim da svi za­jed­no bu­de­mo tim. Jer, bez do­brog ti­ma ne­ma ni re­zul­ta­ta. Od igra­ča ću tra­žti da bu­du dis­ci­pli­ni­ra­ni i od­go­vor­ni. Tre­ni­rat će­mo dva­put dnev­no. Na tre­će pri­pre­me u lis­to­pa­du zvat ću sa­mo one igra­če na ko­je ću ra­ču­na­ti za Eu­rop­sko pr­vens­tvo – na­gla­sio je Li­no. Ka­ko gle­da­te na igra­če PPD Za­gre­ba ko­ji su u re­pre­zen­ta­ci­ji? Či­ni se da ne­ki ne sa­mo da ni­su na­pre­do­va­li, ne­go su na­za­do­va­li? – Ni­je mi dra­go da se ne­ki igra­či ni­su ra­zvi­ja­li ona­ko ka­ko se mis­li­lo da ho­će. Me­ni kao iz­bor­ni­ku tre­ba ja­ki PPD Za­greb, a vri­je­me mi baš ni­je sa­vez­nik. Ni ne­ki igra­či ko­ji su va­ni, pri­mje­ri­ce Lu­ka Ste­pan­čić, a ko­ji su važ­ni za re­pre­zen­ta­ci­ju, ne iga­ju pu­no. – Na­ža­lost, Lu­ka ni­je do­bro iz­a­brao klub. Tre­bao je bi­ra­ti klub u ko­jem će igra­ti, a ne u ko­jem će sje­di­ti na klu­pi. Zla­to na EP-u bio bi vr­hu­nac va­še tre­ner­ske ka­ri­je­re? – La­gao bih ka­da bih re­kao da ne vo­lim us­pje­he, a opet ne že­lim bi­ti ba­hat i re­ći da će­mo osvo­ji­ti zla­to. Ru­ko­met još ne­ma svoj dom? – Sve­ti­ce su nam ote­li, a to što se pri­ča­lo da smo do­bi­li ru­ko­met­ne dvo­ra­ne u Za­dru, Spli­tu i Po­re­ču obič­na je pre­va­ra. Ru­ko­met se on­dje naj­ma­nje igra – za­klju­čio je Čer­var. Ždri­jeb za EP bit će u dvo­ra­ni Li­sin­ski u Za­gre­bu 23. lip­nja.

Sre­tan je što su se ne­ki igra­či vra­ti­li u re­pre­zen­ta­ci­ju – Li­no Čer­var

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.