Pr­vi da­ru­var­ski in­dia pa­le ale no­vo je pi­vo u se­ri­ji 5th ele­ment i pra­vi ju­bi­la­rac

Vecernji list - Hrvatska - - Putovanja &Pića - (zv)

Pod eti­ke­tom 5th ele­ment Da­ru­var­ska je pi­vo­va­ra stu­pi­la u svi­jet do­ma­ćeg craf­ta. Ide­ja je da svih pet ele­me­na­ta, kao u poz­na­tom fil­mu, po­pu­ni ne­ki stil pi­va. Sa­da je na red do­šao in­dia pa­le ale, naj­po­pu­lar­ni­ji svjet­ski piv­ski stil ko­ji vi­so­ku po­pu­lar­nost uži­va i kod nas. No no­vo je pi­vo za­pra­vo svo­je­vr­s­ni ju­bi­la­rac jer nji­me 25 go­di­na pi­var­skog maj­stor­stva, ali i 50. svoj ro­đen­dan sla­vi Kre­šo Ma­rić, glav­ni pi­var Da­ru­var­ske pi­vo­va­re ko­ji, da­ka­ko, sto­ji i iza eti­ke­te 5th ele­ment. Ono što upa­da u oči jest no­vi iz­gled am- ba­la­že, ne da je sta­ra bi­la ne­što po­seb­no lo­ša, no no­va je ipak dos­ta su­vre­me­ni­ja. A zna­mo i da u za­nat­skom pi­var­stvu pu­no o pi­vu pri­ča i iz­gled eti­ke­te. Sa­mo pi­vo na­prav­lje­no je od se­dam vr­sta sla­do­va te s pet vr­sta hme­lja, gdje se mag­num ko­ris­tio za gor­či­nu, dok su za aro­me od­go­vor­ni co­lum­bus, cen­ten­ni­al, cas­ca­de i chi­no­ok. Ci­lja­na je gor­či­na, ka­ko na­vo­de u pi­vo­va­ri, 75 IBU-a, udio al­ko­ho­la je 7,5 pos­to. Ne­ki će po­seb­no ci­je­ni­ti što i ovo pi­vo 5th ele­ment se­ri­je do­la­zi u bo­ci od po­la li­tre.

5th ele­ment im­pe­ri­al in­dia pa­le ale pi­vo je na­prav­lje­no s čak pet vr­sta hme­lja

No­vo pi­vo iz se­ri­je 5th ele­ment do­ni­je­lo je i no­vi iz­gled eti­ke­te li­ni­je ko­ju smo pr­vi put upoz­na­li s ABA-om

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.