Po­tres­na pri­ča ko­ja nas uči ka­ko mo­ra­mo bi­ti bo­lji lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika - Pi­še: SAMIR MILLA

Iza me­ne je već pu­no od­gle­da­nih se­ri­ja, no za ma­lo ko­ju mo­gu re­ći da me du­bo­ko po­tres­la. Net­flixo­va “13 raz­lo­ga” pu­šte­na je na ovom stre­aming ser­vi­su 31. ožuj­ka i od­mah na­kon emi­ti­ra­nja do­ži­vje­la kul­t­ni sta­tus. Ni­šta čud­no kad se zna da je ra­đe­na po pred­lo­šku bes­t­se­le­ra, knji­ge Jaya Ashe­ra iz 2007. go­di­ne. Od­mah na po­čet­ku se­ri­je doz­na­je­mo ka­ko se 17-go­diš­nja Han­nah Ba­ker (Kat­he­ri­ne Lan­g­ford) ubi­la, a umjes­to opro­štaj­ne po­ru­ke os­ta­vi­la je ku­ti­ju u ko­joj je se­dam audi­oka­se­ta. Na sva­koj stra­ni tih ka­se­ta je­dan je od raz­lo­ga zbog ko­jih se ubi­la. Ku­ti­ja se pre­no­si po re­du oni­ma ko­ji su na­ve­de­ni na ka­se­ta­ma, a onaj ko­ji je na re­du je Clay Jen­sen (Dylan Min­net­te). Clayu ni­ka­ko ni­je jas­no za­što se on na­šao u druš­tvu ko­je je ra­di­lo bul­lying nad Han­nah. On je bio po­taj­no za­ljub­ljen u nju, a za­jed­no su i ra­di­li u lo­kal­nom ki­nu. Ka­ko Clay pres­lu­ša­va ka­se­te, ta­ko i mi po­ma­lo doz­na­je­mo što je sve tr­pje­la Han­nah te za­što je na kra­ju od­lu­či­la ka­ko je je­di­no rje­še­nje odu­ze­ti si ži­vot. Fan­tas­tič­no pro­du­ci­ra­na se­ri­ja go­vo­ri o ti­nej­dže­ri­ma, no ni­ka­ko ni­je sa­mo se­ri­ja za ti­nej­dže­re. Da­pa­če, ako ima­te dje­cu ko­ja su tek kre­nu­la u sred­nju ško­lu, do­bro raz­mis­li­te ho­će­te li im do­zvo­li­ti da gle­da­ju “13 raz­lo­ga”. Pri­je po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko epi­zo­da go­to­vo u pra­vi­lu se na po­čet­ku pri­ka­že upo­zo­re­nje o na­si­lju ko­je bi ne­ke mo­glo uz­ne­mi­ri­ti. I do­is­ta, ne sje­ćam se ka­da je u ne­koj se­ri­ji ta­ko eks­pli­cit­no pri­ka­za­na sce­na si­lo­va­nja ili sa­mo­uboj­stva. Auto­ri su oči­gled­no že­lje­li da na ne­ki na­čin s glav­nom ju­na­ki­njom pro­ži­vi­mo nje­nu pat­nju i po­ku- ša­mo shva­ti­ti to što je na­pra­vi­la. Ne­ki­ma će mo­žda ti raz­lo­zi bi­ti ba­nal­ni, no ne­ke će i na­tje­ra­ti da se vra­te u ti­nej­džer­ske go­di­ne i pri­sje­te se ka­ko su se i oni ba­rem jed­nom su­sre­li s tim te­ma­ma. Is­to ta­ko shva­tit će­mo ka­ko i naj­ma­nji po­tez ko­ji na­pra­vi­mo mo­že ima­ti ite­ka­kav utje­caj na ži­vo­te dru­gih, ka­ko onih ko­ji su Han­nah do­ve­li do sa­mo­uboj­stva, ta­ko i do onih ko­ji­ma je njen čin do­nio bol. Va­lja iz­dvo­ji­ti od­lič­nu glu­mu mla­de Kat­he­ri­ne Lan­g­ford, ko­joj je ovo, vje­ro­va­li ili ne, pr­va ve­ća ulo­ga. Glu­mi­ca ro­đe­na u Aus­tra­li­ji bez pro­ble­ma go­vo­ri s ame­rič­kim na­gla­skom i iz­u­zet­no je uvjer­lji­va. Ulo­gu Han­nah do­bi­la je pre­ko audi­ci­je na Skypeu. Na­kon to­ga se pre­se­li­la u Ame­ri­ku, a pred njom je de­fi­ni­tiv­no ve­li­ka ka­ri­je­ra. Za­nim­lji­vo je da je pr­vot­no ovu ulo­gu tre­ba­la igra­ti Se­le­na Go­mez, ko­ja je i ot­ku­pi­la pra­va na knji­gu, no na kra­ju je pa­met­no pre­uze­la sa­mo ulo­gu iz­vr­š­ne pro­du­cen­ti­ce, a u se­ri­ji je mo­že­mo i ču­ti ka­ko pje­va ne­ke od poz­na­tih pje­sa­ma iz 80-ih go­di­na. Se­ri­ja vjer­no pra­ti knji­gu, uz je­di­nu (lo­gič­nu) raz­li­ku što Clay u knji­zi pres­lu­ša sve ka­se­te ti­je­kom jed­ne no­ći, a ov­dje se rad­nja i nje­go­vo slu­ša­nje pro­te­žu na ne­ko­li­ko da­na. Ta­ko je i sva­ki lik iz knji­ge do­bio do­dat­nu mo­guć­nost za ka­rak­te­ri­za­ci­ju, a do­da­no je i ne­ko­li­ko po­drad­nji. “13 raz­lo­ga” ni­je se­ri­ja zbog ko­je će­te se ugod­no osje­ća­ti. Da­pa­če, os­tat će vam go­rak okus u us­ti­ma, a oni ra­nji­vi­ji is­pla­kat će ki­šu su­za. No ri­ječ je o jed­noj od naj­bo­ljih se­ri­ja po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na ko­ju ni­ka­ko ne smi­je­te pro­pus­ti­ti.

Eks­pli­cit­ne sce­ne si­lo­va­nja i sa­mo­uboj­stva ma­lo će ko­ga os­ta­vi­ti rav­no­duš­nim

Se­ri­ja “13 raz­lo­ga” snim­lje­na je po pred­lo­šku hit-knji­ge Jaya Ashe­ra iz 2007. go­di­ne

Kat­he­ri­ne Lan­g­ford i Dylan Min­net­te Bri­lji­ra­ju u glav­nim ulo­ga­ma u Net­flixo­vu re­mek-dje­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.