Zbog Brexi­ta nam ne tre­ba­ju sva­đe, ne­go je­dins­tvo 27 ze­ma­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec to­mis­lav.kras­nec@ve­cer­nji.net

Pro­europ­ska at­mo­sfe­ra je zbog Brexi­ta pu­no snaž­ni­ja u 27 dr­ža­va čla­ni­ca EU ne­go pri­je, re­kao je pred­sjed­nik Eu­rop­skog vi­je­ća D. Tusk

Raz­log okup­lja­nja 27 pre­mi­je­ra i pred­sjed­ni­ka u pred­praz­nič­nu su­bo­tu u Bruxel­le­su ni­su bi­li bi­la­te­ral­ni pro­ble­mi po­put ono­ga na slo­ven­sko-hr­vat­skoj gra­ni­ci, ne­go usva­ja­nje smjer­ni­ca za pre­go­vo­re s Ve­li­kom Bri­ta­ni­jom o Brexi­tu, no ipak pos­to­ji ve­za iz­me­đu te­me sum­mi­ta i či­nje­ni­ce da je pro­na­đe­no rje­še­nje za gu­žve na gra­ni­ci iz­me­đu Slo­ve­ni­je i Hr­vat­ske. Osim oko to­ga, pred­sjed­nik Europ­ske ko­mi­si­je Je­an-Cla­ude Jun­c­ker ju­čer je po­sre­do­vao u pro­na­la­že­nju rje­še­nja za još dva slič­na “de­ta­lja”: za spor Špa­njol­ske i Por­tu­ga­la zbog nuk­le­ar­nog ot­pa­da te za po­vra­tak Dan­ske u su­rad­nju s Eu­ro­po­lom. Sva tri “de­ta­lja” pos­ta­la su bit­na li­de­ri­ma EU iz jed­nog raz­lo­ga: ka­ko bi 27 dr­ža­va čla­ni­ca EU po­ka­za­lo da je me­đu nji­ma za­jed­niš­tvo, da su uje­di­nje­ni­je ne­go pri­je po­kre­ta­nja pro­ce­du­re za iz­la­zak V. Bri­ta­ni­je.

Pot­ko­pa­va­nje je­dins­tva

– Jun­c­ker se že­li po­bri­nu­ti da, ka­ko se kre­će­mo pre­ma Brexi­tu u ko­jem EU 27 mo­ra po­ka­za­ti je­dins­tvo, svi “iri­tan­ti” bu­du uk­lo­nje­ni s pu­ta – re­kao nam je je­dan duž­nos­nik EU ju­čer uju­tro, uoči sum­mi­ta i sas­tan­ka Jun­c­ker Plen­ko­vić - Ce­rar, ko­ris­te­ći iz­raz za (s)tva­ri ko­je iri­ti­ra­ju, na­dra­žu­ju, u ovom slu­ča­ju to ne­što je je­dins­tvo EU27 pro­tiv Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva. Dru­gim ri­je­či­ma, u Bruxel­le­su su shva­ti­li da mo­ra­ju po­mo­ći da se ri­je­ši hr­vat­sko-slo­ven­ski pro­blem no­vom ured­bom o sus­tav­nim kon­tro­lo­ma jer je za EU27 po­li­tič­ki važ­no da ne­ma tak­vih čar­ki. I pred­sjed­nik Eu­rop­skog vi­je­ća Do­nald Tusk na­gla­sio je tak­vu po­ru­ku na­kon za­vr­šet­ka sum- mi­ta, na ko­je­mu su smjer­ni­ce za pre­go­vo­re o Brexi­tu usvo­je­ne ap­so­lut­nim kon­sen­zu­som, ka­ko je re­kao hr­vat­ski pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić. – Pro­europ­ska at­mo­sfe­ra je zbog Brexi­ta pu­no snaž­ni­ja u 27 dr­ža­va čla­ni­ca EU ne­go pri­je – re­kao je Tusk.

Bri­tan­sko tr­ži­šte ra­da

Me­đu smjer­ni­ca­ma je na­gla­še­no da je za os­ta­le u EU bit­no da se do­go­vo­re po­volj­na osob­na pra­va (po­put pra­va na rad) za dr­žav­lja­ne EU u V. Bri­ta­ni­ji na­kon nje­zi­na iz­la­ska iz EU. Za os­ta­le u EU bit­no je da Bri­tan­ci pri iz­la­sku pla­te ra­čun, ko­ji pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma mo­že iz­no­si­ti oko 60 mi­li­jar­di eura, na ime pri­je pre­uze­tih fi­nan­cij­skih obve­za. Obje stva­ri važ­ne su i za Hr­vat­sku jer bi, pri­mje­ri­ce, ne­pla­ća­nje bri­tan­skih fi­nan­cij­skih obve­za stvo­ri­lo ru­pu u eu­rop­skom pro­ra­ču­nu pa bi bi­lo i ma­nje nov­ca za Hr­vat­sku u fon­do­vi­ma EU. Hr­vat­ska že­li i da nje­ni dr­žav­lja­ni, ko­ji­ma do­sad ni­je otvo­re­no bri­tan­sko tr­ži­šte ra­da kao dru­gi­ma u EU (zbog pri­je­laz­nih raz­dob­lja za no­ve čla­ni­ce), ne bu­du dis­kri­mi­ni­ra­ni. – Taj pro­blem ri­je­šit će­mo kroz pre­go­va­rač­ki ok­vir i uz Mic­he­la Bar­ni­era – re­kao je Plen­ko­vić spo­mi­nju­ći ime glav­nog pre­go­va­ra­ča EU27 ko­ji bi u pre­go­vo­ri­ma o Brexi­tu oči­to tre­bao zas­tu­pa­ti i hr­vat­ske po­seb­ne zah­tje­ve.

U Bruxel­le­su su shva­ti­li da mo­ra­ju po­mo­ći da se ri­je­ši hr­vat­skos­lo­ven­ski pro­blem

Por­tu­gal­ski pre­mi­jer, še­fi­ca EU za vanj­ske pos­lo­ve i nje­mač­ka kan­ce­lar­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.