Ka­ko je Most eli­mi­ni­ran iz Ban­skih dvo­ra

Od­lu­ka je i u naj­ve­ćem di­je­lu HDZ-a bi­la iz­ne­na­đe­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net

U Pred­sjed­niš­tvu stran­ke ne za­mje­ra­ju što o od­lu­ci o smje­ni mi­nis­ta­ra ni­su bi­li una­pri­jed in­for­mi­ra­ni, jer je to u do­me­ni pre­mi­je­ra

Da će smi­je­ni­ti Mos­to­ve mi­nis­tre zbog is­ka­za­nog ne­po­vje­re­nja mi­nis­tru fi­nan­ci­ja Zdrav­ku Ma­ri­ću, pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić, ot­kri­va je­dan nje­gov su­rad­nik, pre­lo­mio je 24 sa­ta pri­je fa­moz­ne sjed­ni­ce Vla­de na ko­joj je od­stri­je­lio tro­ji­cu Mos­to­vih čla­no­va Vla­de. Iako je se­dam da­na pri­je te sjed­ni­ce Plen­ko­vić znao za od­lu­ku Mos­ta da će bi­ti za opo­ziv Ma­ri­ća, ipak ta­da ni­je za­po­čeo ni pre­li­mi­nar­ne raz­go­vo­re o even­tu­al­noj no­voj sa­bor­skoj ve­ći­ni.

Kon­tak­ti s HNS-om

Za nje­go­vu na­mje­ru zna­li su, a vr­lo vje­ro­jat­no su na nju i utje­ca­li, sa­mo nje­go­vi naj­bli­ži su­rad­ni­ci ko­je se mo­že oz­na­či­ti i kao ar­hi­tek­te po­li­tič­kog pre­vra­ta u bra­ku HDZ-a i Mos­ta. To su Davor Bo­ži­no­vić, Plen­ko­vi­ćev šef ka­bi­ne­ta i čo­vjek od nje­go­va naj­ve­ćeg po­vje­re­nja, Gor­dan Jan­dro­ko­vić, glav­ni taj­nik HDZ-a, Vla­di­mir Šeks, pre­mi­je­rov po­li­tič­ki men­tor i sa­vjet­nik, Ma­rio Ka­pu­li­ca, Plen­ko­vi­ćev po­li­tič­ki sa­vjet­nik u HDZ-u, te Davor Ivo Stier, po­li­tič­ki taj­nik HDZ-a i mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va. Za od­lu­ku o ra­ski­da­nju su­rad­nje s Mos­tom znao je i Mi­li­jan Br­kić, Plen­ko­vi­ćev stra­nač­ki za­mje­nik, ko­ji je pre­mi­je­ru i še­fu HDZ-a, oči­to, tre­bao osi­gu­ra­ti po­dr­šku stra­nač­ke des­ni­ce. Bu­du­ći da je Šeks i pri sas­tav­lja­nju Vla­de s Mos­tom bio sklo­ni­ji dru­gim op­ci­ja­ma, pa i onoj o Vla­di s HNS-om, mo­gu­će je da je upra­vo on naj­vi­še utje­cao na Plen­ko­vi­ća da na taj na­čin ra­ski­ne taj ne­funk­ci­onal­ni po­li­tič­ki brak. Vr­lo je vje­ro­jat­no Šeks i osmis­lio tu po­li­tič­ku bra­ko­ra­zvod­nu par­ni­cu. Šeks i To­mis­lav Ču­ljak, je­dan od pot­pred­sjed­ni­ka HDZ-a, pri­je šest mje­se­ci bi­li su za­du­že­ni za plan B, od­nos­no za raz­go­vo­re s HNS-om ako se iz­ja­lo­vi do­go­vor s Mos­tom. I Mi­li­jan Br­kić se pri­je šest mje­se­ci jas­no pro­ti­vio po­nov­noj su­rad­nji s Mos­tom, ali on ne spa­da u Plen­ko­vi­ćev naj­u­ži krug, pa je te­ško mo­gao ima­ti utje­caj na nje­go­ve od­lu­ke. Za nju je, oči­to, saz­nao uoči po­li­tič­ke dra­me. Ni čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva HDZ-a ni­su ima­li poj­ma što Plen­ko­vić smje­ra ne­go su o to­me doz­na­li ti­je­kom pri­je­no­sa uži­vo sjed­ni­ce Vla­de. Ne­tom na­kon smje­ne Mos­to­vih mi­nis­ta­ra do­bi­li su po­ziv da se za sat vre­me­na tog če­t­vrt­ka na­cr­ta­ju u sre­diš­nji­ci HDZ-a ka­ko bi ih Plen­ko­ivć o sve­mu iz­vi­jes­tio. Čla­no­vi­ma žu­pa­nij­skih or­ga­ni­za­ci­ja tog je da­na, ko­ji sat pri­je sjed­ni­ce Vla­de, sti­gao po­ziv da se oku­pe u stra­nač­kim pros­to­ri­ja­ma lo­kal­nih HDZ-ovih or­ga­ni­za­ci­ja, a na­kon smje­ne sti­gao im je i na­pu­tak da je ključ­ni HDZ-ov ne­pri­ja­telj na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma – Most, a ne SDP, jer Most na­gri­za HDZ-ovo bi­rač­ko ti­je­lo. To je HDZ-ov­ci­ma bi­lo jas­no i bez na­put­ka. U dru­goj fa­zi Plen­ko­vi­će­ve ope­ra­ci­je ru­še­nja Mos­ta ulo­ge su do­bi­li i Bran­ko Ba­čić, šef Klu­ba HDZ-a, ali i Dra­žen Boš­nja­ko­vić, ko­ji su uz Šek­sa ri­jet­ki pre­os­ta­li pra­vi poz­na­va­te­lji sa­bor­ske pro­ce­du­re. Prav­ni­ci Šeks i Boš­nja­ko­vić raz­ra­di­li su Plen­ko­vi­ću sve pro­ce­du­ral­ne mo­guć­nos­ti na­kon smje­ne Mos­to­vih mi­nis­ta­ra. A mo­gu­će da je Šeks po osječ­koj li­ni­ji za­du­žen i za kon­tak­te s HNS-om. Iako za nju ni­su zna­li, Plen­ko­vi­će­va od­lu­ka o ra­ski­du s Mos­tom od­lič­no je pri­hva­će­na u vr­hu HDZ-a jer ve­ći­na u Pred­sjed­niš­tvu pre­zi­re Most, iz­u­ze­tak su pri­je bi­li Ha­san­be­go­vić, Go­ran Ma­rić i Stier.

Već vi­đe­na si­tu­aci­ja

U vr­hu HDZ-a ka­žu da je od­lu­ka o smje­ni mi­nis­ta­ra u do­me­ni pre­mi­je­ra i ne za­mje­ra­ju što u Pred­sjed­niš­tvu stran­ke o njoj ni­su bi­li in­for­mi­ra­ni. Na­po­mi­nju da je ovo već vi­đe­na si­tu­aci­ja (ka­da je ri­ječ o pres­la­ga­nju ve­ći­ne) i sve im je jas­ni­je da je Plen­ko­vić u tu pri­ču kre­nuo a da ni­je imao osi­gu­ra­nu po­dr­šku no­vih part­ne­ra. – I Ka­ra­mar­ko nas je uvje­ra­vao da ima no­vu ve­ći­nu, to je jav­no po­ru­čio i Plen­ko­vić, ali sa­da je jas­no da je još ne­ma. Ali s Mos­tom se ni­je mo­glo da­lje su­ra­đi­va­ti, oni su bi­li koč­ni­ča­ri sve­ga, usko gr­lo – ka­žu čla­no­vi Pred­sjed­niš­tva HDZ-a.

Žu­pa­nij­ske or­ga­ni­za­ci­je oba­vi­je­šte­ne su da je na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma Most ve­ći ne­pri­ja­telj od SDP-a Plen­ko­vić je u tu pri­ču kre­nuo a da ni­je imao osi­gu­ra­nu po­dr­šku no­vih part­ne­ra

Vla­di­mir Šeks imao je naj­ve­ći utje­caj na pre­mi­je­ro­vu od­lu­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.