Spo­me­nik pr­vom po­gi­nu­lom Boš­nja­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

U se­lu Ku­lja­ni­ma ot­kri­ve­no je spo­men-obi­ljež­je za­gre­bač­kom po­li­caj­cu Še­fi­ku Pe­ze­ro­vi­ću, pr­vom po­gi­nu­lom Boš­nja­ku bra­ni­te­lju u Do­mo­vin­skom ra­tu. Ubi­jen je 22. sr­p­nja 1991. Ti­je­kom Do­mo­vin­skog ra­ta ži­vot je za Hr­vat­sku da­lo 1187 Boš­nja­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.