Biv­ši Are­na­tu­rist pri­kup­lja 100 mi­li­ju­na eura

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net

Ri­ječ je o naj­ve­ćem IPO-u na­kon HT-a pri­je de­vet go­di­na i pr­vom u tu­ris­tič­kom sek­to­ru. No­vac će bi­ti na­mi­je­njen za no­va ula­ga­nja Are­na Hos­pi­ta­lity Gro­up (biv­ši Are­na­tu­rist) ide u ini­ci­jal­nu jav­nu po­nu­du di­oni­ca vri­jed­nu do 100 mi­li­ju­na eura. Ri­ječ je o naj­ve­ćoj po­nu­di di­oni­ca na­kon HT-a pri­je de­vet go­di­na i pr­voj u tu­ris­tič­kom sek­to­ru. Pra­vo pr­vens­tva upi­sa di­oni­ca imat će pos­to­je­ći di­oni­ča­ri, a po­nu­đe­ne će bi­ti i gra­đa­ni­ma i ins­ti­tu­ci­onal­nim ula­ga­či­ma. Han­fa je u pe­tak odo­bri­la Pros­pekt za iz­da­nje. Pla­ni­ra­ni da­tum for­mi­ra­nja knji­ge upi­sa je 15. svib­nja i tra­jat će do 25. svib­nja. Jav­ni po­ziv pla­ni­ra se obja­vi­ti 12. svib­nja, a sa­dr­ža­vat će to­čan broj di­oni­ca i ras­pon ci­je­ne. S no­vim pri­kup­lje­nim ka­pi­ta­lom pla­ni­ra­ju se dalj­nja ula­ga­nja i ši­re­nje ak­tiv­nos­ti iz­van zem­lje. Ka­ko se na­vo­di, sve na­ve­de­no omo­gu­ćit će tran­sfor­ma­ci­ju kom­pa­ni­je u di­na­mič­nu ho­tel­sku gru­pa­ci­ju ko­ja dje­lu­je na po­dru­čju sre­diš­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe. Vo­di­te­lji iz­da­nja i knji­ge upi­sa su In­terCa­pi­tal Se­cu­ri­ti­es, UniCre­dit Bank i Za­gre­bač­ka ban­ka. Pod­sje­ti­mo se, po­čet­kom 2016. go­di­ne PPHE Ho­tel Gro­up iz Lon­do­na pre­uzeo je ve­ćin­ski udio Are­na­tu­ris­ta od inves­ti­cij­skih fon­do­va i naj­a­vio stra­te­gi­ju ra­zvo­ja Are­ne u vo­de­će ho­te­li­jer­sko druš­tvo u sre­diš­njoj i is­toč­noj Eu­ro­pi. Pr­vi ko­rak bi­la je kon­so­li­da­ci­ja hr­vat­skog di­je­la pos­lo­va­nja, za­tim su di­oni­ce uvr­šte­ne na služ­be­no tr­ži­šte Za­gre­bač­ke bur­ze, a pot­kraj 2016. go­di­ne PPHE Ho­tel Gro­up spo­jio je svo­je ho­tel­ske ope­ra­ci­je u CEE re­gi­ji u Are­nu, što uklju­ču­je osam Park Pla­za i je­dan art’otel ho­tel u Nje­mač­koj i Ma­đar­skoj. Tom je tran­sak­ci­jom Are­na do­bi­la ek­s­klu­ziv­no pra­vo ra­zvo­ja i uprav­lja­nja bren­dom Park Pla­za u CEE re­gi­ji, a pos­ta­la je i pr­va mul­ti­na­ci­onal­na hr­vat­ska tu­ris­tič­ka kom­pa­ni­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.