Ras­pra­ve s iz­la­ga­či­ma iz Vla­de i stru­ke

Vecernji list - Hrvatska - - Ak­tu­al­no -

Na­kon uvod­nih iz­la­ga­nja na kon­fe­ren­ci­ji, odr­žat će se tri pa­nel-ras­pra­ve: Di­gi­tal­no druš­tvo – zna­nje i zna­nost, Ku­ri­ku­lar­na re­for­ma te Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja i tr­ži­šte ra­da. Na nji­ma će uz uvod­ni­ča­re su­dje­lo­va­ti i pred­stav­ni­ci Vla­de i kom­pa­ni­ja – Ivan Ba­rać, po­seb­ni sa­vjet­nik pri Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta, Leo Mr­šić (IN2da­ta), Sa­nja Pu­ti­ca, po­moć­ni­ca mi­nis­tra zna­nos­ti i obra­zo­va­nja, Želj­ko Sti­pić (Pre­po­rod), Ve­dran Mor­nar (FER), Ne­nad Ba­kić (Ins­ti­tut za ra­zvoj i ino­va­tiv­nost mla­dih), po­seb­ni sa­vjet­nik PRH za STEM i di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju), De­jan Lju­šti­na (PwC), Hr­vo­je Ba­len (Vi­so­ko uči­li­šte Al­ge­bra) i Pla­men­ko Ba­ri­šić (King ICT)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.