Što mis­li­te o e-ci­ga­re­ta­ma?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

ROBERTA RADMANOVIĆ Mis­lim da su štet­ne kao i pra­ve ci­ga­re­te. Pro­ba­la sam i sve je to po me­ni ke­mi­ja, si­gur­no ni­je do­bro. ANA FLETEN Štet­ne su, ne­ma zdra­vih ci­ga­re­ta. Mo­žda su do­bre kao po­moć za one ko­ji se že­le os­ta­vi­ti pu­še­nja. DA­MIR HERCIGONJA Ni­sam pu­šač, pres­tao sam pri­je ne­ko­li­ko go­di­na. Kao ne­pu­ša­ču sad mi sme­ta dim, čak i naj­ma­nje ko­li­či­ne. DEJAN KOČIŠ Ni­sam baš upu­ćen, ali pri­je bih re­kao da su štet­ne ne­go da ni­su. Ne­če­ga i u nji­ma mora bi­ti. (ibe) po­ljo­pri­vred­nik umi­rov­lje­nik umi­rov­lje­ni­ca kom. rad­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.