Ugro­že­na vr­sta pli­ska­vi­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Druš­tvo za za­šti­tu ži­vo­ti­nja ape­li­ra na spa­ša­va­nje kri­tič­no ugro­že­nog si­sav­ca. Pro­cje­nju­je se da je sa­mo 30 je­din­ki os­ta­lo u div­lji­ni. Na­ju­gro­že­ni­je su zbog ile­gal­nog ri­bo­lo­va i ko­ri­šte­nja ri­bar­skih mre­ža. Sma­nje­nje po­pu­la­ci­je ka­li­for­nij­ske pli­ska­vi­ce od 1997. do 2016. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.