Agrokor u Kon­zum do­vo­di ope­ra­tiv­nog me­na­dže­ra, ja­ča tim

Pr­vi za­da­tak je vra­ća­nje po­vje­re­nja ku­pa­ca, a za­tim sma­nje­nje ci­je­ne za­ku­pa tr­go­vi­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Li­di­ja Ki­se­ljak

Ia­ko je kredit za Agrokor tre­bao bi­ti do­go­vo­ren do kra­ja tjed­na, pro­du­ljen je rok u ko­jem se mo­gu uklju­či­ti dru­gi kre­di­to­ri Pri­vre­me­na upra­va u Agro­ko­ru ra­di na ja­ča­nju svo­ga ti­ma. Kao što smo već pi­sa­li, tra­ži me­na­dže­ra za seg­ment hra­ne, ali i no­vu oso­bu za čel­nu po­zi­ci­ju u Kon­zu­mu. Ne­ko­li­ko je ime­na u igri. Na mjes­to pred­sjed­ni­ka upra­ve Kon­zu­ma mo­gao bi se pak vra­ti­ti Slav­ko Le­dić. Nje­ga je, ne­ko­li­ko da­na pri­je ne­go što je Agrokor u svo­je ru­ke uze­la Vla­da, To­do­rić smi­je­nio s mjes­ta pred­sjed­ni­ka upra­ve tog ma­lo­pro­daj­nog lan­ca i pos­ta­vio Tea Vuj­či­ća, u ko­jem mno­gi di­oni­ci pro­ce­sa Agrokor ne vi­de ka­pa­ci­tet za ključ­ne pos­lo­ve ko­ji se mo­ra­ju na­pra­vi­ti u Kon­zu­mu. Ti se pos­lo­vi pri­je sve­ga od­no­se na vra­ća­nje po­vje­re­nja po­tro­ša­ča i sma­nje­nje ci­je­ne za­ku­pa tr­go­vi­na. Toč­na ime­na no­vog sa­vjet­nič­kog ti­ma tre­ba­la bi se zna­ti u po­ne­dje­ljak.

Vra­ti­ti kup­ce i pri­ho­de

Ban­ka­ri kre­di­to­ri Agro­ko­ra u ne­for­mal­nim raz­go­vo­ri­ma već du­lje vri­je­me go­vo­re da ne­dos­ta­je fo­kus na ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje u kon­cer­nu te da je vi­še tru­da us­mje­re­no u fi­nan­ci­je. To je iz­rav­no u in­ter­v­juu za Ve­čer­nji list re­kao i dru­gi čo­vjek Sber­ban­ka Mak­sim Po­le­ta­jev. – Pr­va za­mjer­ka od­no­si se na pro­fe­si­onal­nost ti­ma, što je bit­no s ob­zi­rom na vr­lo ja­ku kon­ku­ren­ci­ju tr­go­vač­kih la­na­ca. Na tom po­dru­čju po­tre­ban je me­nadž­ment ko­ji ima is­kus­tva u tom seg­men­tu – re­kao je Po­le­ta­jev. Ia­ko iz­gle­da da je upra­vo iz­ja­va Po­le­ta­je­va po­tak­nu­la iz­van­red­nu upra­vu da na­pra­vi pro­mje­ne, ipak se u Agro­ko­ru na­vod­no već ne­ko vri­je­me ra­di na ja­ča­nju ti­ma. Kon­zum je kič­ma kon­cer­na, ali je i naj­o­sjet­lji­vi­ji biz­nis. Tr­go­vač­ki la­nac ne mo­že, po­put Le­da ili Jam­ni­ce, pre­tr­pje­ti jed­nu ne­us­pješ­nu go­di­nu, a po­go­to­vo ne dvoz­na­men­kas­ti pad pro­me­ta. Pr­vi za­da­tak no­vog ope­ra­tiv­nog me­na­dže­ra u Kon­zu­mu bit će vra­ća­nje po­vje­re­nja po­tro­ša­ča. – Jed­na lo­ša vi­jest o Agro­ko­ru odra­zi se na gu­bi­tak je­dan do dva pos­to ku­pa­ca slje­de­ći dan – ka­že naš su­go­vor­nik. Kon­zum tre­ba oso­bu ko­ja će vra­ti­ti kup­ce i pri­ho­de. Ta oso­ba tre­ba ići na te­ren, na­pu­ni­ti po­li­ce Kon­zu­ma, ulo­ži­ti u mar­ke­ting, po­sve­ti­ti se kam­pa­nja­ma i ak­ci­ja­ma. Dru­gi za­da­tak je ri­je­ši­ti pro­blem sku­pog za­ku­pa tr­go­vi­na Kon­zu­ma i pri­la­go­di­ti ih va­že­ćim tr­žiš­nim ci­je­na­ma. Taj je za­da­tak, pri­mje­ri­ce, biv­ši sa­vjet­nik Al­va­rez oci­je­nio pri­ori­te­tom. Tre­ći za­da­tak no­vog ope­ra­tiv­ca u Kon­zu­mu bit će sma­nje­nje tro­ško­va.

Raz­go­vo­ri o kre­di­tu

U če­t­vr­tak je odr­žan sas­ta­nak Vje­rov­nič­kog vi­je­ća Agro­ko­ra, do za­vr­šet­ka ovog iz­da­nja no­vi­na sas­ta­nak je još bio u ti­je­ku, a ras­prav­lja­lo se, me­đu os­ta­lim, i o no­vom kre­di­tu Agro­ko­ru. Ia­ko je kredit tre­bao bi­ti za­klju­čen do kra­ja pet­ka, jer iz­nos do 400 mi­li­ju­na eura ni­je upi­tan, ipak se iz­van­red­na upra­va od­lu­či­la pro­du­lji­ti rok za kre­di­ti­ra­nje i os­ta­vi­ti još de­se­tak da­na za mo­gu­će dru­ge po­ten­ci­jal­ne ula­ga­če. Pret­pos­tav­lja se da je da­no vri­je­me Ru­si­ma u ko­jem se i oni mo­gu od­lu­či­ti ho­će li ili ne su­dje­lo­va­ti u no­vom kre­di­ti­ra­nju. Po­le­ta­jev je u in­ter­v­juu re­kao da pos­to­je uvje­ti pod ko­ji­ma će pris­ta­ti – od bo­lje su­rad­nje i dru­gih uvje­ta kre­di­ti­ra­nja, ko­ji ne uklju­ču­je roll-up. Da i da­lje sto­je pri to­me da je za njih roll-up ne­pri­hvat­ljiv, po­t­vr­dio je Po­le­ta­jev u raz­go­vo­ru za Blo­om­berg.

Jed­na lo­ša vi­jest o Agro­ko­ru odra­zi se na gu­bi­tak je­dan do dva pos­to ku­pa­ca idu­ći dan

Slav­ko Le­dić Spo­mi­nje se kao no­vo po­ja­ča­nje u Kon­zu­mu, a mno­gi u nje­mu vi­de ka­pa­ci­tet za vra­ća­nje ku­pa­ca i pri­ho­da Mak­sim Po­le­ta­jev Agro­ko­ru je po­tre­ban me­nadž­ment ko­ji ima is­kus­tva u pos­lo­va­nju tr­go­vač­kih la­na­ca, re­kao je u in­ter­v­juu za Ve­čer­nji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.