Rad­ni­ci­ma mi­ni­mal­na pla­ća, ali i nak­na­de za bo­lo­va­nje i odmor

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ipš, ibv)

Vla­da je ju­čer usvo­ji­la na­crt ko­nač­nog pri­jed­lo­ga za­ko­na o osi­gu­ra­nju rad­nič­kih traž­bi­na. Rad­ni­ku se u slu­ča­ju otva­ra­nja ste­čaj­nog pos­tup­ka nad pos­lo­dav­cem osi­gu­ra­va pra­vo na ne­is­pla­će­ne pla­će u vi­si­ni do iz­no­sa mi­ni­mal­ne pla­će za sva­ki mje­sec za­šti­će­nog raz­dob­lja, ne­is­pla­će­ne nak­na­de pla­će za bo­lo­va­nje u za­šti­će­nom raz­dob­lju ko­ju je pre­ma pro­pi­si­ma o zdrav­s­tve­nom osi­gu­ra­nju bio du­žan is­pla­ti­ti pos­lo­da­vac te ne­is­pla­će­ne nak­na­de za ne­isko­ri­šte­ni go­diš­nji. U slu­ča­ju blo­ka­de ra­ču­na pos­lo­dav­ca zbog ne­mo­guć­nos­ti pri­sil­ne na­pla­te ne­is­pla­će­ne pla­će rad­ni­ci ima­ju pra­vo na is­pla­tu do tri ne­is­pla­će­ne pla­će te do tri ne­is­pla­će­ne nak­na­de za bo­lo­va­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.