Pra­vil­no je re­ći i pi­sa­ti ku­ri­kul, a ne ku­ri­ku­lum

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Us­po­re­do s po­kre­ta­njem obra­zov­ne re­for­me po­ja­vi­la se dvoj­ba je li pra­vil­no re­ći i na­pi­sa­ti

ku­ri­ku­lum ili ku­ri­kul. Dvoj­bu nam je raz­ri­je­šio lin­gvist, izv. prof. dr. sc. Mar­ko Ale­rić s Od­sje­ka za kro­atis­ti­ku Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu. – Ku­ri­ku­lum je po­dri­je­tlom la­tin­ska ri­ječ ko­ja u hr­vat­skom gu­bi nas­ta­vak -um pa je pra­vil­no re­ći ku­ri­kul. Ta­ko je i mag­ne­zi­jum pos­tao mag­ne­zij, la­bo­ra­to­ri­jum la­bo­ra­to­rij, ak­va­ri­jum ak­va­rij itd. Pri­djev od ku­ri­ku­la je ku­ri­kul­ski,

ku­ri­kul­ni – objas­nio je pro­fe­sor Ale­rić i na­po­me­nuo: – Oni ko­ji se za­la­žu za ku­ri­ku­lum ne po­štu­ju hr­vat­ski je­zik i na­če­lo pri­la­god­be stra­nih ri­je­či hr­vat­sko­me je­zi­ku. Što je još go­re, oni upo­treb­lja­va­ju pri­djev

ku­ri­ku­lar­ni ia­ko os­nov­ni oblik te ri­je­či ni­je ku­ri­ku­lar. Od­nos­no ako sma­tra­ju da je pra­vil­no ku­ri­ku­lum, ta­da bi pri­djev tre­bao bi­ti

ku­ri­ku­lum­ski. (ži)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.