HDZ je već po­bjed­nik iz­bo­ra

Ne­za­vis­ni kan­di­da­ti ugro­ža­va­ju čak i SDP bro­jem osvo­je­nih man­da­ta na­čel­ni­ka op­ći­na i gra­do­na­čel­ni­ka, a za vra­tom im pu­še i HSS, pa i HNS, dok Mos­ta ne­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

SDP u ni­zu žu­pa­ni­ja ne oprav­da­va na­ziv dru­ge po­li­tič­ke sna­ge u dr­ža­vi. Što­vi­še, u ne­kim žu­pa­ni­ja­ma nje­go­va je ulo­ga mar­gi­nal­na U ne­dje­lju bi­ra­či iz­la­ze ka­ko bi iz­a­bra­li pre­os­ta­lih 55 gra­do­na­čel­ni­ka, 102 na­čel­ni­ka op­ći­na i osam žu­pa­na, dok su u pr­vom kru­gu iz­a­bra­li 73 gra­do­na­čel­ni­ka, 326 na­čel­ni­ka op­ći­na i 12 žu­pa­na. Lo­kal­ni su iz­bo­ri, kao i pri­je če­ti­ri go­di­ne, iz­bo­ri na ko­ji­ma HDZ po­ka­zu­je svo­ju sna­gu, SDP sla­bost, a neo­vis­ni kan­di­da­ti svoj po­ten­ci­jal. Dok HDZ ne­ma ni­jed­ne žu­pa­ni­je u ko­joj ni­je ne­što osvo­jio, SDP ima niz “cr­nih ru­pa” na is­to­ku i ju­gu Hr­vat­ske, gdje u ni­zu žu­pa­ni­ja ne oprav­da­va­ju na­ziv dru­ge po­li­tič­ke sna­ge u dr­ža­vi. Što­vi­še, u ne­ki­ma je nji­ho­va ulo­ga mar­gi­nal­na, za raz­li­ku od bo­lje or­ga­ni­zi­ra­nog HDZ-a. Po sve­mu su­de­ći, te sla­bos­ti SDP-a ko­ris­te ne­za­vis­ni kan­di­da­ti ko­ji po bro­ju osvo­je­nih (gra­do)na­čel­nič­kih man­da­ta oz­bilj­no pri­je­te po­zi­ci­ja­ma SDP-a, pa im čak i HSS već pu­še za vra­tom. Čak i da SDP, ne­za­vis­ne lis­te i os­ta­li osvo­je sve što mo­gu osvo­ji­ti u dru­gom kru­gu, a HDZ baš ni­šta, opet bi HDZ bio po­bjed­nik lo­kal­nih iz­bo­ra s osvo­je­nih naj­vi­še man­da­ta na­čel­ni­ka, gra­do­na­čel­ni­ka i žu­pa­na te vi­jeć­ni­ka. Ima­ju šest od 20 žu­pa­na, a u dru­gom kru­gu mo­gu ih do­bi­ti još se­dam. Dru­gi je SDP s dva žu­pa­na i mo­guć­noš­ću da osvo­ji još tri mjes­ta žu­pa­na. HDZ je osvo­jio 43 od 128 gra­do­na­čel­nič­kih mjes­ta, a bo­re se za još 43, dok ih SDP ima 12 i mo­guć­nost da osvo­je još 25. I HDZ već ima 160 na­čel­ni­ka op­ći­na, a to još mo­že pos­ta­ti nji­ho­vih 70 kan­di­da­ta, dok SDP ima 32 na­čel­nič­ka mjes­ta i mo­guć­nost do­bi­ti još 28. Dok je Most na­pra­vio is­ko­rak te je ušao u skup­šti­ne 15 žu­pa­ni­ja, po če­mu su tre­ća op­ci­ja u dr­ža­vi, te se nji­ho­vi kan­di­da­ti bo­re za tri mjes­ta žu­pa­na (uklju­ču­ju­ći To­mis­la­va Pa­ne­ni­ća na ne­za­vis­noj lis­ti), Mos­to­ve lis­te, osim u Met­ko­vi­ću i Omi­šu (ia­ko ta­ko­đer ne­za­vis­na lis­ta), na op­ćin­skoj i grad­skoj ra­zi­ni ni­su pri­sut­ne ni­ti ima­ju zna­čaj­nih udje­la u vlas­ti. HDZ ima šan­su u dru­gom kru­gu nad­ma­ši­ti re­zul­tat iz 2013. kad su od 576 po­bi­je­di­li u 259 (47,97 %) je­di­ni­ca po­druč­ne i lo­kal­ne sa­mo­upra­ve. Do­bi­li su 10 žu­pa­na, a SDP tri, 57 gra­do­na­čel­ni­ka, SDP 27, i 192 na­čel­ni­ka op­ći­na, a SDP 45. Pre­ma to­mu, i SDP još ima šan­se nad­ma­ši­ti svoj re­zul­tat ot­pri­je če­ti­ri go­di­ne, ali že­le li oz­bilj­ni­je su­dje­lo­va­ti u vlas­ti i na na­ci­onal­noj ra­zi­ni, oči­gled­no je da će se mo­ra­ti po­za­ba­vi­ti svo­jim stra­nač­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma na lo­kal­noj ra­zi­ni. U ta­bli­ci smo iz­dvo­ji­li lo­kal­ne je­di­ni­ce u ko­ji­ma će se, osim onih poz­na­tih dvo­bo­ja zbog po­li­tič­kih raz­lo­ga, vo­di­ti bor­ba za sva­ki glas s ob­zi­rom na raz­mjer­no ma­lu raz­li­ku u bro­ju gla­so­va u pr­vom kru­gu.

HDZ ima 43 mjes­ta gra­do­na­čel­ni­ka i pri­li­ku osvo­ji­ti još 43, a SDP 12 i šan­su u još 25 gra­do­va Dok HDZ ima već 160 na­čel­ni­ka op­ći­na te ima pri­li­ku za još 70, SDP ima 32 i pri­li­ku za 28

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.