Li­po mi je Fa­ni rek­la: ‘Ne idi na su­če­lja­va­nje, na­mje­šta­ju ti’

Kerum šte­tu po­ku­ša­va sa­ni­ra­ti tvr­de­ći da je žr­tva na­mje­štalj­ke i na­mjer­no is­pro­vo­ci­ran, Kr­stu­lo­vić Opa­ra po­ru­ču­je da će Spli­ća­ni iz­bri­sa­ti “tu mr­lju Ke­ru­ma”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca Vu­ko­vić, Iva Pu­ljić Še­go

At­mo­sfe­ra u Spli­tu eks­plo­di­ra­la je pred ne­djelj­ne iz­bo­re; je li Kerum pros­tač­kim is­pa­dom iz­gu­bio iz­bor­nu utak­mi­cu? U sa­mom fi­ni­šu kam­pa­nje pred dru­gi krug lo­kal­nih iz­bo­ra u ne­dje­lju po­li­tič­ka at­mo­sfe­ra u Spli­tu eks­plo­di­ra­la je po­put pre­gri­ja­nog eks­pres-lon­ca. Željko Kerum iz­gu­bio je živ­ce i pre­šao sve gra­ni­ce do­brog uku­sa, a je li iz­gu­bio i iz­bo­re? Miš­lje­nja su po­di­je­lje­na; ho­će li Ke­ru­mu na­šte­ti­ti pros­tač­ko vri­je­đa­nje pro­tu­kan­di­da­ta An­dre Kr­stu­lo­vi­ća Opa­re, jer što je pre­vi­še, pre­vi­še je, ili će Spli­ća­ni na­gra­di­ti Ke­ru­mov do­ka­za­no br­zo­plet i oštar je­zik?

Šta gle­daš, dat ćeš kro­še?

Na­kon in­ci­den­ta na su­če­lja­va­nju u re­dak­ci­ji Slo­bod­ne Dal­ma­ci­je, ko­je je za­vr­ši­lo Ke­ru­mo­vim uvre­da­ma na ra­čun Opa­re, ko­je se ču­ju na audi­os­nim­ci, gra­đa­ni­ma se otvo­re­nim pi­smom obra­tio Željko Kerum ko­ji šte­tu po­ku­ša­va sa­ni­ra­ti tvrd­nja­ma da je “upao u na­mje­štalj­ku te da je bio na­mjer­no is­pro­vo­ci­ran.” – Ja­ko sam po­tre­sen i ža­los­tan zbog ju­če­raš­njeg in­ci­den­ta. Osje­ćam po­tre­bu da vam iz­ne­sem is­ti­nu – na­pi­sao je Kerum. – Na­iv­no sam pri­hva­tio su­če­lja­va­nje u Slo­bod­noj. Pri iz­la­sku iz ku­će že­na mi go­vo­ri: “Ne­moj ići na su­če­lja­va­nje, upra­vo sam doz­na­la an­ke­te, vo­diš s 45 pos­to, a Opa­ra je na 41 pos­to, na­mje­šta­ju ti igru”. Ka­žem: “Obe­ća sam doć” i odem. Sad se zbog to­ga gri­zem – pre­pri­čao je Kerum. – Do­la­zim, po­či­nje sni­ma­nje, Opa­ra me gle­da agre­siv­no. U po- gle­du mu se vi­di su­lu­da mrž­nja. U iz­la­ga­nju sam pu­no bo­lji, uvjer­lji­vi­ji, kon­kret­ni­ji i jas­ni­ji. Pro­la­zi 50 mi­nu­ta, Opa­ra me pro­vo­ci­ra, pi­ta šta ga ne gle­dam u oči (zna­te one ba­ze šta me gle­daš, šta me ne gle­daš) – pi­še Kerum i nas­tav­lja ka­ko je iz­bje­ga­vao pro­vo­ka­ci­ju i re­kao ured­ni­ku da se dr­že te­me ili će oti­ći. – Emi­si­ja se nas­tav­lja, Opa­ra i da­lje pro­vo­ci­ra i vri­je­đa. Upo­zo­ra­vam ga da pres­ta­ne... Ured­nik vi­di da no­vi­na­ri ne mo­gu kon­tro­li­ra­ti si­tu­aci­ju i za­vr­ša­va emi­si­ju. Pres­ta­je sni­ma­nje, ski­dam mi­kro­fon, Opa­ra se di­že, uno­si mi se li­cem u li­ce! Ra­ču­nam da će me uda­ri­ti. Kroz gla­vu mi pro­la­zi pri­ča ka­ko je nje­gov pre­dak u po­lju opa­rao no­žem su­sje­da, ta­ko su i do­bi­li obi­telj­ski na­di­mak Opa­ra! Iz­mi­čem se i ka­žem: “Šta gle­daš? Dat ćeš kro­še?” On vi­če: “Sni­maj­te, sni­maj­te”. Na­pu­štam pros­to­ri­ju i pro­mrm­ljam: “Pe­der­či­no” – pre­pri­čao je Kerum svo­je vi­đe­nje in­ci­den­ta i po­ru­čio su­gra­đa­ni­ma da je to na­čin na ko­ji odra­đu­ju iz­ja­vu pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća da će sve uči­ni­ti da do­bi­ju Split. An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra ot­ka­zao je sva dalj­nja su­če­lja­va­nja s Ke­ru­mom i po­ru­čio da je Kerum div­ljač­ki na­pao i nje­ga i nje­go­vu obi­telj.

Sve tr­pim zbog Spli­ta!

– Pa dok­le to ide da je sa­da mog pret­ka op­tu­žio da je ubo­ji­ca? Ne mo­gu vje­ro­va­ti što je Kerum sve u sta­nju iz­go­vo­ri­ti. Od­ba­cu­jem sve nje­go­ve gnjus­ne op­tuž­be. I mo­ju ma­ter je ocr­nio, me­ne je pros­ti­tut­kom na­zvao, ali ja sam zbog Spli­ta sve spre­man is­tr­pje­ti. Ke­ru­ma ni­sam vri­je­đao, a ako se on u ne­kim mo­jim re­če­ni­ca­ma pre­poz­nao, to je nje­gov pro­blem – re­kao nam je Kr­stu­lo­vić Opa­ra. HDZ-ov kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Spli­ta na­po­mi­nje da se že­li stvo­ri­ti do­jam “faj­ta” iz­me­đu nje­ga i Ke­ru­ma, a is­ti­na je, ka­ko ka­že, da ga je Kerum div­ljač­ki na­pao. – Ako Spli­ća­ni že­le po­šte­ni i ra­diš­ni Split, li­šen korupcije ko­joj ću slo­mi­ti kič­mu, on­da je jas­no da će gla­sa­ti za me­ne. Uvje­ren sam da će bi­ra­či u ne­dje­lju iz­bri­sa­ti mr­lju ko­ju pred­stav­lja Kerum – za­klju­čio je Kr­stu­lo­vić Opa­ra.

“Po­tre­sen sam i ža­los­tan zbog in­ci­den­ta, na­iv­no sam pri­hva­tio su­če­lja­va­nje s Opa­rom”

Kerum u dru­gi krug ula­zi s pred­noš­ću nad Kr­stu­lo­vi­ćem Opa­rom, u zad­njim tre­nu­ci­ma kam­pa­nje iz­gu­bio je živ­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.