Što HDZ že­li pos­ti­ći dru­gim kru­gom iz­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

SPLIT

HDZ-u kao kru­na po­bje­de ne­dos­ta­je Split, u Dal­ma­ci­ji pri­želj­ku­ju i Du­brov­nik, ali i dvi­je dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je

ZAGREB

Po­bje­da Mi­la­na Ban­di­ća u Za­gre­bu od­go­va­ra HDZ-u, a ide u pri­log i even­tu­al­noj su­rad­nji HNS-a i HDZ-a

SLAVONIJA

Most je u tri žu­pa­ni­je u dru­gom kru­gu s HDZ-ovim kan­di­da­ti­ma, ali šan­se ima u Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj

An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra, HDZov kan­di­dat u Spli­tu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.