Ne­ri­je­še­ne gra­ni­ce s Cr­nom Go­rom i BiH i da­lje su pro­blem

Ne­ga­tiv­nim se pro­jek­ti­ma jav­no odu­pi­re­mo, i to uz pot­po­ru jav­nos­ti, a od vla­da tra­ži­mo rje­ša­va­nje gra­nič­nih pi­ta­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Tea Ro­mić Ia­ko Mos­tov pro­tu­kan­di­dat tvr­di ka­ko Do­bros­la­vić ni­je ra­dio ni­šta dva man­da­ta, on to opo­vr­ga­va kon­kret­nim pro­jek­ti­ma Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ski žu­pan Ni­ko­la Do­bros­la­vić (HDZ) u dru­gom se kru­gu s Mos­to­vim kan­di­da­tom bo­ri za svoj tre­ći man­dat. Što oče­ku­je i što pla­ni­ra ra­di­ti, ot­krio nam je u raz­go­vo­ru ko­ji smo vo­di­li uoči te bit­ke ove ne­dje­lje.

Što oče­ku­je­te u dru­gom kru­gu i na či­je bi­ra­če ra­ču­na­te?

Oče­ku­jem uvjer­lji­vu po­bje­du. Go­vo­rio sam da ću bi­ti – i to sam bio – žu­pan svih sta­nov­ni­ka Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je. Za­to je mo­ja po­dr­ška ši­ra od po­dr­ške ko­ju uži­va­ju stran­ke ko­je či­ne ko­ali­ci­ju s HDZ-om. Za me­ne će gla­sa­ti svi oni ko­ji­ma je sta­bil­nost na pr­vom mjes­tu, a ne ne­ka­kav ka­os i kva­zi­re­vo­lu­ci­ja.

Za ve­ći­nu u Žu­pa­nij­skoj skup­šti­ni ne­dos­ta­je vam još je­dan part­ner, jes­te li već oba­vi­li raz­go­vo­re i tko će to bi­ti?

Ni u pret­hod­nom man­da­tu for­mal­no ni­smo ima­li ve­ći­nu od 21 vi­jeć­ni­ka, ne­go ta­ko­đer 19 vi­jeć­ni­ka, kao što smo ih i sa­da osvo­ji­li. Ali nam to ni­je sme­ta­lo da 80 pos­to od­lu­ka do­ne­se­mo s vi­še od 30 vi­jeć­ni­ka ili da pro­ra­ču­ne do­no­si­mo bez ijed­nog gla­sa pro­tiv. Oče­ku­je­mo u Žu­pa­nij­skoj skup­šti­ni pot­po­ru vi­jeć­ni­ka ko­ja će osi­gu­ra­ti sta­bil­no uprav­lja­nje i re­ali­za­ci­ju svih pro­je­ka­ta.

Ide­te po tre­ći man­dat. Što ste na­pra­vi­li u pret­hod­na dva man­da­ta, či­me ste za­do­volj­ni?

U zdrav­s­tvo je ulo­že­no 110 mi­li­ju­na ku­na, a na­bav­lje­na su i 32 vo­zi­la vri­jed­na 7,6 mi­li­ju­na ku­na, iz­gra­di­li smo Odjel za pa­li­ja­tiv­nu skrb te smo ri­je­ši­li sve du­go­ve pet do­mo­va zdrav­lja. U os­nov­ne i sred­nje ško­le ko­ji­ma smo os­ni­vač ulo­ži­li smo vi­še od 300 mi­li­ju­na ku­na. Ula­ga­no je u svih 40 os­nov­nih i sred­njih ško­la, a 14 ih je re­kons­tru­ira­no u ovom raz­dob­lju. Sa­gra­di­li smo i sta­vi­li u funk­ci­ju pet škol­skih sport­skih dvo­ra­na te smo sa 6 mi­li­ju­na ku­na pri­pre­mi­li pro­jek­t­nu do­ku­men­ta­ci­ju za se­dam no­vih škol­skih i sport­skih obje­ka­ta. Su­fi­nan­ci­ra­li smo s 4,5 mi­li­ju­na ku­na pro­jek­t­nu do­ku­men­ta­ci­ju za grad­nju Stu­dent­skog do­ma, su­fi­nan­ci­ra­li smo grad­nju Grad­skog ba­ze­na u Kor­ču­li s 4 mi­li­ju­na ku­na, u no­va škol­ska i sport­ska igra­li­šta ulo­ži­li smo 4 mi­li­ju­na ku­na, otvo­ri­li smo pet „pa­met­nih uči­oni­ca“te smo ugra­di­li lif­to­ve, od­nos­no ram­pe za inva­li­de u pet ško­la. Udvos­tru­či­li smo sred­stva za sti­pen­di­je: do­di­je­li­li smo vi­še od 600 go­diš­njih sti­pen­di­ja u vri­jed­nos­ti ve­ćoj od 5 mi­li­ju­na ku­na. Za umi­rov­lje­ni­ke smo iz­dvo­ji­li 14 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga se 8 mi­li­ju­na od­no­si na umi­rov­lje­nič­ki do­da­tak. Za pro­gra­me bra­ni­te­lja iz­dvo­ji­li smo 6,83 mi­li­ju­na ku­na, a bra­ni­te­lji­ma u te­škoj ma­te­ri­jal­noj si­tu­aci­ji da­li smo vi­še od 1400 jed­no­krat­nih pot­po­ra vri­jed­nih 1,74 mi­li­ju­na ku­na. U re­do­vi­to i iz­van­red­no odr­ža­va­nje ulo­že­no je 257 mi­li­ju­na ku­na, či­me je rav­no­mjer­no kroz žu­pa­ni­ju sa­gra­đe­no ili ure­đe­no 115,4 ki­lo­me­tra ces­ta. U lu­ke na po­dru­čju Žu­pa­ni­je kroz 27 pro­je­ka­ta ulo­že­no je 85 mi­li­ju­na ku­na te su sa­gra­đe­na dva ki­lo­me­tra no­vih ri­va. Na po­mor­skom do­bru za ko­je je Žu­pa­ni­ja iz­da­la kon­ce­si­ju ulo­že­no je vi­še od 400 mi­li­ju­na ku­na, a sa­ma Žu­pa­ni­ja uče­tve­ros­tru­či­la je pri­ho­de od kon­ce­si­ja – s 2,4 mi­li­ju­na u 2009. na 10,1 mi­li­jun u 2016. go­di­ni.

A što nis­te us­pje­li os­tva­ri­ti i tek tre­ba­te?

Ni­smo us­pje­li na­pra­vi­ti sa­mo cen­tar za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom u Lu­či­nu raz­do­lju. U tom nas je pro­jek­tu dvo­je mi­nis­ta­ra us­po­ra­va­lo (Holy i Do­bro­vić), ali smo ipak pro­jekt do­ve­li do to­ga da će kon­cem go­di­ne kre­nu­ti ra­do­vi na nje­go­voj grad­nji.

Što vi­di­te kao ključ­ne pro­ble­me žu­pa­ni­je i ka­ko ih ri­je­ši­ti?

Ključ­ni je pro­blem pro­met­na po­ve­za­nost. Pe­lje­ški most za nas je go­to­va stvar i nje­go­va grad­nja ide u ovoj go­di­ni. No os­ta­lo je po­ve­zi­va­nje Du­brov­ni­ka auto­ces­tom pre­ko hr­vat­skog te­ri­to­ri­ja, po­ve­zi­va­nje Du­brov­ni­ka i zrač­ne lu­ke, po­ve­zi­va­nje Pe­lješ­ca i Kor­ču­le. Pro­blem su i raz­ni ener­get­ski pro­jek­ti ko­ji ugro­ža­va­ju eko­sus­tav i os­nov­nu dje­lat­nost – tu­ri­zam. Mis­lim tu na Gor­nje ho­ri­zon­te, TE Plo­če, HE Om­blu te eks­plo­ata­ci­ju naf­te i pli­na u du­bro­vač­kom ak­va­to­ri­ju. Pro­blem su i ne­ri­je­še­ne dr­žav­ne gra­ni­ce s BiH i Cr­nom Go­rom, a naj­ve­ći ko­mu­nal­ni pro­blem je gos­po­da­re­nje ot­pa­dom. Ne­ga­tiv­nim se pro­jek­ti­ma jav­no odu­pi­re­mo i to uz pot­po­ru jav­nos­ti, od vla­da tra­ži­mo rje­ša­va­nje gra­nič­nih pi­ta­nja, a cen­tar za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom sa­mi će­mo iz­gra­di­ti.

Ni­ko­la Gr­mo­ja, s ko­jim se u dru­gom kru­gu na­tje­če­te za pot­po­ru gra­đa­na, ka­že da vam je vri­je­me za mi­ro­vi­nu, da ste bi­li pa­si­van žu­pan ko­ji se ba­vio pu­to­va­nji­ma. Ka­ko bis­te mu od­go­vo­ri­li na sve te op­tuž­be?

Ne­ću se spu­šta­ti na nje­gov ni­vo. Po­ka­za­li su što mo­gu u Met­ko­vi­ću i na dr­žav­noj ra­zi­ni. Na­ša je kam­pa­nja po­zi­tiv­na i go­vo­ri o odra­đe­nim i pla­ni­ra­nim pro­jek­ti­ma. Gra­đa­ni su jas­no pre­poz­na­li tko je za rad i sta­bil­nost, a tko za po­pu­li­zam i de­ma­go­gi­ju. Re­zul­ta­ti iz­bo­ra to go­vo­re. A još će vid­lji­vi­je to bi­ti u ne­dje­lju ka­da ću po­bi­je­di­ti još uvjer­lji­vi­je ne­go u pr­vom kru­gu.

Osim vas, u dru­gom se kru­gu na ju­gu Hr­vat­ske va­ši stra­nač­ke ko­le­ge bo­re za Met­ko­vić (ta­ko­đer s Mos­tom) te Du­brov­nik s HNSom. Kak­ve re­zul­ta­te oče­ku­je­te?

Oče­ku­jem da će­mo po­bi­je­di­ti i u Du­brov­ni­ku i u Met­ko­vi­ću. Na­ši kan­di­da­ti za gra­do­na­čel­ni­ke Ma­to Fran­ko­vić i Da­li­bor Mi­lan od­li­čan su iz­bor i uvje­ren sam u nji­ho­vu po­bje­du.

VOJKO OBERSNEL: Iza me­ne i ko­ali­ci­je sto­je ja­san svje­to­na­zor, struč­nost i do­sa­daš­nji re­zul­ta­ti. Nas­ta­vit će­mo po­li­ti­ku otvo­re­nos­ti

Ni­ko­la Do­bros­la­vić uvje­ren je da bez pro­ble­ma osva­ja i svoj tre­ći man­dat na če­lu naj­juž­ni­je žu­pa­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.