Za Ban­di­ća 48,4, a Mrak Ta­ri­raš 40,7 % Za­grep­ča­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vl)

Tri da­na do otva­ra­nja bi­ra­li­šta, Mi­lan Ban­dić ima pred­nost u od­no­su na pro­tu­kan­di­dat­ki­nju An­ku Mrak Ta­ri­taš. Za nje­ga bi u ovom tre­nut­ku gla­so­va­lo 48,4 pos­to bi­ra­ča, dok An­ka Mrak Ta­ri­taš mo­že ra­ču­na­ti na 40,7 pos­to pot­po­re sta­nov­ni­ka me­tro­po­le. Is­to­dob­no, na iz­bo­re će iz­a­ći, ali je još neo­d­luč­no, 4,3 pos­to bi­ra­ča. Da ne­će gla­so­va­ti, iz­jas­ni­lo se 1,5 is­pi­ta­ni­ka, a od­bi­ja od­go­vo­ri­ti ia­ko bi gla­so­va­li 5,1 pos­to bi­ra­ča. Ve­ći­na bi­ra­ča San­dre Šva­ljek, njih čak 75 pos­to, svoj će glas dat An­ki Mrak Ta­ri­taš, a sa­mo 9 pos­to Mi­la­nu Ban­di­ću. No za­to Mi­lan Ban­dić mo­že ra­ču­na­ti na 84 pos­to gla­sa­ča ko­ji su u pr­vom kru­gu po­dr­ža­li Bru­nu Esih, a 9 pos­to bi­ra­ča te kan­di­dat­ki­nje svoj glas mis­li da­ti An­ki Mrak Ta­ri­taš. I 77 pos­to HDZ-ovih bi­ra­ča ko­ji su bi­li uz Dra­gu Pr­go­me­ta svoj glas u ne­dje­lju dat će Mi­la­nu Ban­di­ću, a njih 9 pos­to prik­lo­nit će se An­ki Mrak Ta­ri­taš. Is­tra­ži­va­nje je pro­ve­la agen­ci­ja Ip­sos od 30. svib­nja do 01. lip­nja 2017. go­di­ne na stra­ti­fi­ci­ra­nom slu­čaj­nom uzor­ku od 925 pu­no­ljet­nih gra­đa­na Za­gre­ba. Po­gre­ška mje­re­nja za ci­je­li uzo­rak je +/-3,2%, a za rej­tin­ge kan­di­da­ta 3,5%.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.