Most se sta­bi­li­zi­rao kao tre­ća sna­ga u dr­ža­vi

Mi­ro Bulj ima šan­su osvo­ji­ti Split­sko-dal­ma­tin­sku žu­pa­ni­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić tea.ro­mic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Žu­pa­ni­ja mo­že uči­ni­ti pu­no u školstvu, zdrav­s­tvu, iz­vla­če­nju nov­ca iz EU, ali mora bi­ti u ko­or­di­na­ci­ji s gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma Po­li­tič­ki taj­nik Mos­ta Ni­ko­la Gr­mo­ja ušao je u dru­gi krug kao kan­di­dat za du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­skog žu­pa­na pa smo is­ko­ris­ti­li pri­go­du da raz­go­va­ra­mo o lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, ali i o even­tu­al­noj no­voj ve­ći­ni u Sa­bo­ru.

Tri kan­di­da­ta Mos­ta bo­re se u dru­gom kru­gu iz­bo­ra za žu­pa­ni­je s HDZ-om, što oče­ku­je­te?

Mis­lim da Mi­ro Bulj i To­mis­lav Pa­ne­nić ima­ju ve­li­ke šan­se za po­bje­du, ia­ko sam ja do­bio naj­ve­ći pos­to­tak gla­so­va od nas tro­ji­ce, no mis­lim da je Ni­ko­la Do­bros­la­vić fa­vo­rit. U toj utr­ci u dru­gom kru­gu, kad bi iz­laz­nost bi­la ve­li­ka, ni mo­je šan­se ni­su ma­le, ta­ko da oče­ku­jem da do­bi­je­mo ba­rem jed­nog žu­pa­na, u Split­sko-dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji, a ako se do­go­di Vu­ko­var­sko-sri­jem­ska ili Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ska, to će bi­ti pra­vi slom HDZ-a u te nji­ho­ve tri naj­ve­će ut­vr­de.

Tu su i iz­bo­ri u Met­ko­vi­ću, Jam­bo je po­zvao svo­je bi­ra­če da sta­nu uz HDZ, ima­te li šan­se?

Neo­vis­no o re­zul­ta­tu u Met­ko­vi­ću, ma­lo se go­vo­ri da se Most sta­bi­li­zi­rao kao tre­ća po­li­tič­ka sna­ga u dr­ža­vi. Sad smo u ove tri žu­pa­ni­je dru­ga po­li­tič­ka sna­ga, zna­či ta­mo smo pre­tek­li SDP, čak i u Spli­tu gdje smo pos­ti­gli bo­lji re­zul­tat od ko­ali­ci­je SDP-HNS, ima­mo u Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji 11 vi­jeć­ni­ka, dos­ta i u Split­sko-dal­ma­tin­skoj, ta­ko da su to iz­vr­s­ni re­zul­ta­ti. Što se ti­če Met­ko­vi­ća, tu su se oni po­tru­di­li da na­pra­ve šte­tu Mos­tu, no ja sam uvje­ren da uz sav taj an­ga­žman ci­je­le dr­žav­ne ma­ši­ne­ri­je i sve­ga os­ta­log Most ima šan­su za po­bje­du. Po­ku­šat će­mo mo­ti­vi­ra­ti bi­ra­če da iz­a­đu na bi­ra­li­šta, upo­zo­ri­ti ih da ko­ali­ci­ja Mi­lan – Jam­bo ne bi bi­la do­bra za Met­ko­vić, da bi to bio po­vra­tak na sta­ro, uvje­ren sam da će gra­đa­ni pre­poz­na­ti naš trud i da­ti nam po­vje­re­nje.

Na­pa­da­ju vas da ste se za­la­ga­li za uki­da­nje žu­pa­ni­ja, a sad že­li­te bi­ti žu­pan. Što je s te­ri­to­ri­jal­nim pre­us­tro­jem Hr­vat­ske?

Mi smo od po­čet­ka za ana­li­zu ko­ja bi tre­ba­la po­ka­za­ti ko­je su op­ći­ne, gra­do­vi, a mo­žda i žu­pa­ni­je neo­dr­ži­ve i da se ide u pre­us­troj. No što se ti­če Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je, mis­lim da ona ima do­volj­nu fi­nan­cij­sku moć i odr­ži­vost da mo­že os­ta­ti samostalna re­gi­ja sa sje­di­štem u Du­brov­ni­ku.

Što uoča­va­te kao ključ­ne pro­ble­me naj­juž­ni­je žu­pa­ni­je?

Gra­đa­ni za­pra­vo ne zna­ju što žu­pa­ni i žu­pa­ni­je ra­de, i upra­vo su za­to žu­pa­ni du­go­vječ­ni pa im je vr­lo la­ko bra­ni­ti svo­je po­zi­ci­je. Žu­pa­ni­ja mo­že uči­ni­ti pu­no na po­lju škol­s­tva, zdrav­s­tve­ne za­šti­te, iz­vla­če­nja nov­ca iz EU, ali tre­ba­ju bi­ti u stal­noj ko­or­di­na­ci­ji s gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma. Ono što je slu­čaj u na­šoj žu­pa­ni­ji jest da je dio sred­sta­va iz­vu­čen iz fon­do­va EU, ali ne za pro­jek­te ko­ji mo­gu da­ti ne­ku do­da­nu vri­jed­nost, već se iz­vla­či­lo čis­to da se ne­što re­ali­zi­ra. Što se ti­če ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti, ob­no­ve vr­ti­ća ili ško­la ko­je su u in­ge­ren­ci­ji žu­pa­ni­je, na­ža­lost, u na­šoj su žu­pa­ni­ji ob­nov­lje­ne sa­mo tri ško­le, što nas stav­lja na za­če­lje u Hr­vat­skoj. Ne­ak­tiv­nost i pa­siv­nost žu­pa­na oči­ta je i to tre­ba mi­je­nja­ti.

Što vaš pro­tiv­nik jest, od­nos­no ni­je ra­dio do­bro?

Imao je do­bar PR, dos­ta je ulo­žio u me­di­je, ali što se ti­če ne­kak­ve ak­tiv­nos­ti, ni­je je bi­lo pre­tje­ra­no. Ima­mo go­lem dug Du­bro­vač­ke bol­ni­ce, Do­ma zdrav­lja u Met­ko­vi­ću, li­ječ­ni­ci su od­la­zi­li iz na­še žu­pa­ni­je jer Žu­pa­ni­ja ni­je u su­rad­nji s gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma uči­ni­la ni­šta da ih po­ku­ša za­dr­ža­ti, na ne­ki im na­čin ri­je­ši stam­be­no pi­ta­nje ili ga ba­rem su­bven­ci­oni­ra. Ni­je na­prav­lje­na ni stra­te­gi­ja ra­zvo­ja po­ljo­pri­vre­de ni­ti je po­ti­ca­no udru­ži­va­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka ko­ji bi za­jed­nič­ki pla­si­ra­li svo­je pro­izvo­de, ni­je do­volj­no uči­nje­no ni po pi­ta­nju pro­met­ne po­ve­za­nos­ti. Dek­la­ra­tor­no se o to­me go­vo­ri­lo, ali je žu­pan tre­bao bi­ti pu­no glas­ni­ji i pred­sta­vi­ti pro­blem ne­po­ve­za­nos­ti hr­vat­skog ju­ga.

Oče­ku­je­te li pot­po­ru ne­ke od stran­ka či­ji kan­di­da­ti ni­su proš­li u dru­gi krug?

Osim HKS-a ko­ji je dao jav­nu po­dr­šku, nit­ko dru­gi. Vje­ru­jem da će me gra­đa­ni po­dr­ža­ti i omo­gu­ći­ti nuž­ne pro­mje­ne u žu­pa­ni­ji, vje­ru­jem da raz­miš­lja­ju svo­jom gla­vom. Ju­gu je po­tre­ban je­dan ener­gič­ni žu­pan ko­ji će ak­tiv­no ra­di­ti na rje­ša­va­nju pro­ble­ma, kao i čo­vjek ko­ji će bi­ti ja­ka po­li­tič­ka fi­gu­ra ko­ja ne­će ra­di­ti po dik­ta­tu ne­kak­vih stra­nač­kih di­rek­ti­va i ko­ji će se bo­ri­ti da no­vac za­ra­đen u Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji os­ta­ne u ve­ćoj mje­ri ov­dje gdje je za­ra­đen, za­to ću se žes­to­ko bo­ri­ti za de­cen­tra­li­za­ci­ju ko­ja je nuž­na.

'SAMOSTALNA RE­GI­JA' Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­ska žu­pa­ni­ja ima do­volj­nu fi­nan­cij­sku moć i odr­ži­vost da mo­že os­ta­ti samostalna re­gi­ja sa sje­di­štem u Du­brov­ni­ku. 'DEKLARATORNA PRI­ČA' Sa­mo se dek­la­ra­tor­no go­vo­ri­lo o pro­met­noj ne­po­ve­za­nos­ti, žu­pan je tre­bao bi­ti pu­no glas­ni­ji i pred­sta­vi­ti pro­blem ne­po­ve­za­nos­ti hr­vat­skog ju­ga Osim HKS-a nit­ko dru­gi ni­je mi dao po­dr­šku, ali vje­ru­jem da će gra­đa­ni omo­gu­ći­ti pro­mje­ne Ju­gu je po­tre­ban čo­vjek ko­ji je ja­ka fi­gu­ra ko­ja ne­će ra­di­ti po dik­ta­tu stra­nač­kih di­rek­ti­va

Do­bros­la­vić je fa­vo­rit, no bu­de li iz­laz­nost ve­li­ka, šan­se mi ni­su ma­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.