Ne do­ka­že li no­vu ve­ći­nu, oče­ku­jem is­pri­ku pre­mi­je­ra jer je la­gao

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na­kon dru­gog kru­ga iz­bo­ra s ra­dom nas­tav­lja Sa­bor, a pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić naj­av­lju­je do­ka­zi­va­nje da ima vla­da­ju­ću ve­ći­nu. Vje­ru­je­te da će to us­pje­ti na­pra­vi­ti? Ne znam, imam in­for­ma­ci­je da te ve­ći­ne ne­ma, kao i da su ne­ki zas­tup­ni­ci na ko­je se ra­ču­na­lo da su dio te ve­ći­ne sa­da od­bi­li bi­ti dio vla­da­ju­ćih. Vi­djet će­mo što će bi­ti. I HSS je ovih da­na sklo­pio pre­diz­bor­ni ko­ali­cij­ski ugo­vor sa SDP-om, ta­ko da stvar­no ne znam što će pre­mi­jer na­pra­vi­ti, ali či­nje­ni­ca je da se sve ono što sam tvr­dio od po­čet­ka – da je pre­mi­jer la­gao hr­vat­skoj jav­nos­ti da ima ve­ći­nu, da je des­ta­bi­li­zi­rao Vla­du i odre­kao se Mos­ta ka­ko bi za­šti­tio sva do­ga­đa­nja oko Agro­ko­ra – sa­da po­ka­za­lo toč­nim. Ako se no­va par­la­men­tar­na ve­ći­na ipak ne us­pi­je slo­ži­ti, mis­li­te li da na iz­bo­re tre­ba što pri­je, od­mah u sr­p­nju, ili je bo­lje če­ka­ti je­sen i po­vra­tak gra­đa­na s go­diš­njih od­mo­ra ili sa se­zon­skih pos­lo­va? Pri­je bi­lo kak­ve od­lu­ke o to­me oče­ku­jem da se pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić jav­no is­pri­ča hr­vat­skoj jav­nos­ti, da svi­ma priz­na da ne­ma ve­ći­nu za ko­ju je tvr­dio da je ima, i tek on­da mo­že­mo raz­go­va­ra­ti o da­tu­mu iz­bo­ra i vi­dje­ti ko­ja je op­ci­ja naj­bo­lja. Proš­le go­di­ne, na­kon što je HDZ sru­šio svo­ju Vla­du, mi ni­smo bi­li po­bor­ni­ci ljet­nih iz­bo­ra, ali vi­djet će­mo, na­ma oni od­go­va­ra­ju i sa­da u lje­to i na­kon lje­ta, no tre­ba vi­dje­ti što je naj­bo­lje. Ali pr­vo je po­treb­na is­pri­ka pre­mi­je­ra.

O Plen­ko­vi­ću: Po­ka­za­lo se toč­nim ono što sam od po­čet­ka go­vo­rio – da je la­gao jav­nos­ti, da ne­ma ve­ći­nu, da je des­ta­bi­li­zi­rao Vla­du i odre­kao se Mos­ta ka­ko bi za­šti­tio sva do­ga­đa­nja oko Agro­ko­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.