U Pri­pu­zo­voj mre­ži i vlas­nik teg­lja­ča smr­ti iz Le­de­ni­ka

Pri­pu­za su is­tra­ži­te­lji u bol­ni­ci Sve­ti Duh is­pi­ti­va­li ne­ko­li­ko sa­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net

Pri­ho­di tvrt­ki pre­ko ko­jih se iz­vla­čio no­vac na­glo su ras­li i pa­da­li. Jed­na tvrt­ka je 2014. ima­la 50 mil. ku­na pri­ho­da, a 2015. sa­mo 400 ku­na El­vis Spre­čić Dok je Pe­tar Pripuz ba­rem dio no­ći sa sri­je­de na če­t­vr­tak pres­pa­vao u svo­joj bol­nič­koj pos­te­lji na Sve­tom Du­hu, po­li­caj­ci ko­ji su stra­ža­ri­li na hod­ni­ku pred nje­go­vom so­bom bi­li su i te ka­ko bud­ni. Pod­sje­ti­mo, taj suv­las­nik C.I.O.S.-a i je­dan od op­tu­že­ni­ka u slu­ča­ju Agram od utor­ka na­ve­čer na­la­zi se u bol­ni­ci u ko­ju je do­šao zbog na­vod­nih pro­ble­ma sa sr­cem, ko­je je pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci i ope­ri­rao u Du­ba­iju, a u sri­je­du u 6 sa­ti uju­tro i služ­be­no je uhićen zbog sum­nje da je iz C.I.O.S.-a za­jed­no s još dva­na­est lju­di iz­vu­kao 98 mi­li­ju­na ku­na go­to­vi­ne te izbjegao pla­ća­nje 22 mi­li­ju­na ku­na po­re­za na do­bit.

Te­le­fo­ni zvo­ne u praz­no

Zbog nje­go­va zdrav­s­tve­nog sta­nja dok­to­ri ni­su do­pus­ti­li da Pripuz bu­de is­pi­tan u sje­di­štu USKOK-a, pa su ta­ko is­tra­ži­te­lji mo­ra­li do­ći k nje­mu. Pred bol­ni­cu su sti­gli u če­t­vr­tak oko 11 sa­ti, a is­pi­ti­va­nje je za­po­če­lo po­la sa­ta kas­ni­je. Is­to­vre­me­no dok je Pripuz od­go­va­rao na pi­ta­nja is­tra­ži­te­lja, te­le­fo­ni tvrt­ki pre­ko ko­jih je Pripuz, ka­ko se sum­nji­či, iz­vla­čio no­vac iz C.I.O.S.-a, zvo­ni­li su u praz­no. Me­đu nji­ma su Re­cik­laž­no dvo­ri­šte iz Pod­stra­ne, Re­tro­vi­zor iz Imot­skog, Ap­pel­lo, Ko­za­ri me­ta­li i Eko­pirc me­ta­li iz Za­gre­ba, Cr­ni i obo­je­ni me­ta­li iz Ši­be­ni­ka te još ne­ko­li­ko tvrt­ki či­ji su čel­ni lju­di ta­ko­đer obu­hva­će­ni ovom ak­ci- jom. I ne ču­di da se na po­zi­ve u tim tvrt­ka­ma nit­ko ni­je jav­ljao s ob­zi­rom­na to da je, ba­rem pre­ma po­da­ci­ma ko­ji su jav­no dos­tup­ni, ri­ječ uglav­nom o po­du­ze­ći­ma ko­ja su ma­hom otva­ra­na una­trag ne­ko­li­ko go­di­na te ima­ju tek po ne­ko­li­ko za­pos­le­ni­ka, u pro­sje­ku sa­mo jed­nog ili dvo­je. In­di­ka­tiv­no je i da su pri­ho­di ve­ći­ne tih tvrt­ki na­glo ras­li i pa­da­li, što je vid­lji­vo na pri­mje­ru ši­ben­skih “Cr­nih i obo­je­nih me­ta­la”. Pri­ho­di te tvrt­ke su 2013. go­di­ne, ka­da je ona i os­no­va­na, iz­no­si­li 4,82 mi­li­ju­na ku­na, da bi u 2014. oni na­glo sko­či­li na čak 50,44 mi­li­ju­na ku­na, a u 2015. pa­li na tek 400 ku­na. Dok su Pri­pu­za na­vod­no još is­pi­ti­va­li, neg­dje iz­me­đu 14 i 15 sa­ti, služ­be­nim pri­op­će­njem su se ogla­si­li i iz USKOK-a. U nje­mu na­vo­de ka­ko su do­ni­je­li i služ­be­no rje­še­nje o otva­ra­nju is­tra­ge, a bez na­vo­đe­nja iden­ti­te­ta objaš­nja­va­ju ka­ko Pri­pu­za sum­nji­če da je pu­nih pet i pol go­di­na, od po­čet­ka 2012. sve do svib­nja 2017. go­di­ne, iz­vla­čio no­vac iz C.I.O.S.-a te­me­ljem ne­vje­ro­dos­toj­nih ra­ču­na, zbog če­ga je us­tro­jio i zlo­či­nač­ko udru­že­nje ko­je su či­ni­le vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­ne oso­be u već spo­me­nu­tim tvrt­ka­ma. Me­đu osum­nji­če­ni­ma se na­la­zi i nje­gov sin An­te Pripuz, ko­ji je tre­nu­tač­no ne­dos­tu­pan po­li­ci­ji jer je, pre­ma pi­sa­nju ne­kih me­di­ja, još u uto­rak na­ve­čer auto­mo­bi­lom ušao u pod­zem­nu ga­ra­žu na Čr­no­mer­cu, a u sri­je­du uju­tro je u ga­ra­ži pro­na­đen auto­mo­bil u ko­jem je Pripuz mla­đi os­ta­vio i svoj mo­bi­tel, a nje­mu se od ta­da gu­bi sva­ki trag. Pre­ma tvrd­nja­ma USKOK-a, Pe­tar Pripuz je u pos­lov­nim knji­ga­ma na­mjer­no kri­vo evi­den­ti­rao da u C.I.O.S. do­la­zi vi­šak me­tal­nog ot­pa­da, a on­da je sa si­nom na­la­gao da se tvrt­ka­ma ko­je su obu­hva­će­ne is­tra­gom pla­ća taj is­ti me­tal­ni ot­pad ko­je te tvrt­ke u stvar­nos­ti uop­će ni­su is­po­ru­či­va­le.

Ne­ka već poz­na­ta li­ca

Me­đu uhi­će­ni­ci­ma po­seb­no se is­ti­ču dva ime­na – ono Jak­še Mic­hi­eli­ja To­mi­ća i Ma­te Ju­ri­či­ća. Mic­hi­eli To­mić u jav­nos­ti je poz­nat kao suv­las­nik tvrt­ke či­ji je teg­ljač u sr­p­nju 2006. go­di­ne iz­a­zvao stra­vič­nu pro­met­nu ne­sre­ću u tu­ne­lu Le­de­nik ka­da su po­gi­nu­le če­ti­ri oso­be, a svo­je­dob­no je osu­đen i na uvjet­nu kaz­nu jer je auto­mo­bi­lom pre­šao po­li­caj­cu pre­ko no­ge, dok je 2010. go­di­ne uhva­ćen ka­ko vo­zi svoj BMW s 2,34 pro­mi­la al­ko­ho­la u kr­vi. Ma­te Ju­ri­čić re­gi­onal­ni je di­rek­tor tvrt­ke CEZA-R, čla­ni­ce C.I.O.S.-a i naj­ve­će od dva­de­se­tak Pri­pu­zo­vih tvrt­ki, a za­nim­lji­vo je ka­ko je Ju­ri­čić, što i sam na­vo­di i na jav­no dos­tup­nom di­je­lu svog Fa­ce­bo­ok pro­fi­la, stu­di­rao kri­mi­na­lis­ti­ku na Po­li­cij­skoj aka­de­mi­ji.

Tvrt­ke pod is­tra­gom uglav­nom ima­ju jed­nog ili dvo­je za­pos­le­ni­ka i ne­dav­no su otvo­re­ne

Li­ječ­ni­ci ni­su pus­ti­li Pri­pu­za iz bol­ni­ce pa su is­tra­ži­te­lji doš­li k nje­mu

ml­rd. pa­ke­ta dos­ta­vi se go­diš­nje u EU, no tr­ži­šte je ne­re­gu­li­ra­no, a ci­je­ne ne­tran­s­pa­rent­ne. EP je sto­ga, na pri­jed­log zas­tup­ni­ce Bi­lja­ne Bor­zan, ju­čer iz­gla­sao Ured­bu o pre­ko­gra­nič­noj dos­ta­vi pa­ke­ta B. Bor­zan za is­tu ci­je­nu dos­ta­ve u EU

Pe­tar Pripuz Osum­nji­čen je da je iz C.I.O.S.-a iz­vla­čio no­vac od po­čet­ka 2012. sve do svib­nja 2017. go­di­ne

An­te Pripuz Si­nu Pe­tra Pri­pu­za, ko­ji je ta­ko­đer osum­nji­čen, još se u sri­je­du iz­gu­bio sva­ki trag

Ma­te Ju­ri­čić Re­gi­onal­ni di­rek­tor tvrt­ke CE-ZA-R na Fa­ce­bo­oku je na­veo da je za­vr­šio kri­mi­na­lis­ti­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.