E-knji­ge ubu­du­će jef­ti­ni­je, PDV i po­rez­ne sto­pe kao i na ti­ska­ne knji­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

Gra­đa­ni EU jef­ti­ni­je će pla­ća­ti e-knji­ge, a dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma omo­gu­ćit će se sma­nje­nje PDV-a i pri­mje­na po­rez­ne sto­pe kao i na ti­ska­ne knji­ge. Europ­ski par­la­ment u če­t­vr­tak je, na­ime, usvo­jio pri­jed­log EK ko­ji bi čla­ni­ca­ma omo­gu­ćio sma­nje­nje PDV-a na e-knji­ge i pri­mje­nu is­te sto­pe PDV-a na elek­tro­nič­ke pu­bli­ka­ci­je (e-knji­ge, e-no­vi­ne i e-ča­so­pi­se) i ti­ska­ne pu­bli­ka­ci­je. Tre­nu­tač­no se na e-knji­ge pla­ća 15% po­re­za (EU stan­dard­na mi­ni­mal­na sto­pa). Čla­ni­ce EU ti­ska­ne pu­bli­ka­ci­je mo­gu opo­re­zi­va­ti po ni­žoj sto­pi (od naj­ma­nje 5%), dok je ne­ki­ma odo­bre­na mo­guć­nost opo­re­zi­va­nja po sto­pi ma­njoj od 5% ili čak pri­mje­na nul­te sto­pe po­re­za na odre­đe­ne pu­bli­ka­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.