Di­plo­me fri­zer­ka­ma, ku­ha­ri­ma, zi­da­ri­ma...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Obrt­nič­ka ko­mo­ra Po­že­ško-sla­von­ske žu­pa­ni­je po­di­je­li­la je 22 di­plo­me obrt­ni­ci­ma ko­ji su po­lo­ži­li maj­stor­ske is­pi­te. Me­đu no­vim je maj­sto­ri­ma naj­vi­še fri­zer­ki, ku­ha­ra i zi­da­ra (po tri), a za­vid­no zna­nje pred is­pit­nim su po­vje­rens­tvom po­ka­za­la i po dva auto­me­ha­ni­ča­ra i nat­ko­no­ba­ra te po je­dan fa­sa­der, pe­kar, sto­lar, elek­tro­ins­ta­la­ter... Po­dje­li di­plo­ma pret­ho­di­lo je pot­pi­si­va­nje spo­ra­zu­ma o pos­lov­noj su­rad­nji Ko­mo­re i Vi­so­ke ško­le Ni­ko­la Šu­bić Zrin­ski iz Za­gre­ba, ko­jim je de­fi­ni­ra­na su­rad­nja u pro­ved­bi pro­jek­ta stje­ca­nja po­du­zet­nič­kih kom­pe­ten­ci­ja za sred­njo­škol­ce za­vr­š­nih raz­re­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.